<% number = request.QueryString("num") if number<>"" then %> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & server.mappath("base/magazines.MDB") & ";" SQL = "SELECT * From numbers where id="&number Set rst = Conn.Execute(SQL) picture=rst("picturename") issuenumber=rst("name") if rst ("anons") <> "" then anons = rst("anons") end if set rst = nothing set Conn = nothing %> :: Musiqi Dunyasi :: Catalogue ::

1 / 1999
1 / 2000
2 / 2000
3-4 / 2000
1-2 / 2001
3-4 / 2001
1-2 / 2002
3-4 / 2002
1-2 / 2003
3-4 / 2003
1-2 / 2004
3-4 / 2004
1-2 / 2005
3-4 / 2005
1-2 / 2006
3-4 / 2006
1-2 / 2007
3-4 / 2007
1-2 / 2008
3-4 / 2008
1-2 / 2009
3-4 / 2009
1-2 / 2010
3 / 2010
4 / 2010
1 / 2011
2 / 2011
3 / 2011
4 / 2011
1 / 2012
2 / 2012
3 / 2012
4 / 2012
1 / 2013
2 / 2013
3 / 2013
4 / 2013

Ö

A
1. Аббасов А. Принцип концертмейстерской работы Сарвара Ганиева с Билькентским симфоническим оркестром. - Musiqi təhsili və maarifçiliyi. №3, 2011, с. 77-80.

2.

Abasova E. Lyudmila Vladimirovna Karaqiçeva. – Portretlər. № 3-4(5), 2000, s. 114-115. (tərcümə edən: O. Qəbələli)

3.

Abasova E. Şostakoviç və Azərbaycan simfonizmi. – Musiqi nəzəriyyəsi. № 3-4(9), 2001, s. 87-89.

4.

Abbasova Ə. (Tuncay). «Xatirəmdə yaşayan sənətkar». – Ustadlarımızın xatirəsinə. 1-2(35), 2008, s. 34-36.

5.

Abasova Ə. (Tuncay). Qara Qarayevin «Yeddi gözəl» baleti «Yeddə peykər»imiş. - Kulturoloji məsələlər. №2(55), 2013, s. 93-94.

6.

Abbasova İ. Üzeyir Hacıbəyov və Zakir Bağırovun musiqili komediyalarında həyat gerçəkliyinin gülüşlə təcəssümü .Üzeyirşünaslıq №3-4(25), 2005. s. 53-55.

7.

Abasova İ. Zakir Bağırovun yaradıcılığına bir nəzər. Ustadlarımızın xatirəsinə. - №1-2 (27), 2006. s. 142-147.

8.

Abbasova İ. İki yubilyarın bir «Aygün»ü (S. Vurğun - 100, Z.Bağırov - 90). Ustadlarımızın xatirəsinə. 3/4 (29) 2006, s. 131-133. 

9.

Abbasov C. Ürək mahnıları – Notoqrafiya. Bibliografiya. Diskoqrafiya. № 1-2(7), 2001, s. 187-188.

10.

Abbasov N. Milli ideologiya və mədəniyyət. Kultoroloji məsələlər. 3/4 (29) 2006, s. 175-180.  

11.

Abbasova N. Fikrət Əmirov yaradıcılığında ikili konsertə müraciət və onun janr xüsusiyyətləri. - Musiqişünaslıq. №1-2 (31), 2007, s. 144-146.
12. Abbasova N. Azər Rzayevin skripka, violo və simfonik orkestr üçün ikili konserti. - Musiqişünaslıq. №3(44), 2010, s. 52-54.

13.

Abbasova E. Qara Qarayevin yaradıcılığında prelüdiya janrının rolu. Gənc tədqiqatçılar. №1-2(39), 2009. s.151-153.
14. Абаскулиев О. Кафедра «Методики и специальной педагогической подготовки» Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибейли и её историческая роль в подготовке профессиональных музыкально-педагогических кадров. - Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 90 illik yubiley. №1(50), 2012, s. 33-35.

15.

Abasquliyeva L. Azərbaycan fortepiano musiqisinin yaranmasında Üzeyir Hacıbəyovun rolu. Üzeyirşünaslıq №3-4(25), 2005. s. 55-57.

16.

Abasquliyeva N. Avropa klavir-fortepiano mədəniyyətinin inkişafı tarixindən. - Musiqi tarixi. №1-2 (31), 2007, s. 105-106.

17.

Abdinova X. Niyazinin mənzil muzeyində. – Yeniliklərimiz. Muzeylərdə … № 4 (57), 2013, s.109-110.

18.

Abdinova X. "Arşın mal alan" müxtəlif təfsirlərdə. – Yeniliklərimiz. Muzeylərdə … № 4 (57), 2013, s.110-112.
19. Абдрахман Г. (Кзахастан). К вопросу об эволюции казахского традиционного музыкального мышления. - Türk xalqlarının musiqisi. №4(45), 2010, s. 142-144.

20.

AbdullayevaL. Şostakoviçin musiqisi nə barədə danışır. Ustadlarımızın xatirəsinə. - №1-2 (27), 2006. s. 147-150.

21.

 22.

Abdullayev Y. İfaçılıq (U.Hacıbəyov ad. Dövlət simfonik orkestrinin konserti). – Yeniliklərimiz. № 2(3), 2000. s. 137-138.

23.

Abdullayeva N. Qara Qarayevin fortepiano musiqisinin tarixi zəmini - Musiqi nəzəriyyəsi. № 3-4 (25), 2005. s.170-176.

24.

Abdullayeva Z. Nəğmələrdə yaşayan ömür əbədidir. - Ustadlarımız xatirəsinə. №3-4(33), 2007, s.74 

25.

26.

27.

Abdullayev A. Qiymətli nəşr. - Biblioqrafiya. Diskoqrayifa. Notoqrafiya. № 3 – 4 (17), 2003. s. 213-214.
28. Abdullayev A. Bayatı-Şiraz muğamının ifacılıq təjrübəsində yaranmış variantları. – Etnomusiqişünaslıq. №2,2011. s. 65-67.

29.

Abdullayev Ç. Almaniya ilə Azərbaycan arasında ədəbi-mədəni və elmi əlaqələr. Kultoroloji məsələlər. - №1-2 (27), 2006. s. 230-232.

30.

Abdullayev Ç. Alman - Azərbaycan cəmiyyəti. Alman alimi A. Veber hansı əlamətlərinə görə mədəniyyətin səviyyəsini müəyyən edir? Kultoroloji məsələlər. 3/4 (29) 2006, s. 161-163.  

31.

Abdullayev Ç. Mənəvi mədəniyyət müasir cəmiyyətin problemləri kontekstində. - Kultoroloji məsələlər. №1-2 (31), 2007, s. 184-185.

32.

Abdullayev Ç. Almanların Azərbaycan muğamına marağı. – Kultoroloji məsələlər. №3-4/41. s. 168-169.

33.

Abdullayeva L. Sənubər Bağırova: alim və musiqiçi. – Portretlər. №3-4/41. s. 116-117.

34.

Abdullayeva S. “Koroğlu” dastanında aşıq sənətı, çalğı alətlərı, eyni adlı hava və instumental silsilələri. Musiqişünaslıq. 3/4 (29) 2006, s. 91-97. 

35.

Abdullazadə.G.Üzeyir bəydən bizə miras - bizdən Üzeyir bəyə hədiyyə. Üzeyirşünaslıq №3-4(25), 2005. s. 18-20.

36.

Abdullazadə G. Gəncliyə həsr olunmuş ömür. Portretlər. №1-2 (27), 2006. s 114-115.

37.

Abdullazadə G.Həsənağa Adıgözəlzadə. Portretlər. №1-2 (27), 2006. s 116-118.

38.

Abdullazadə G. Müslüm Maqomayev – estrada səhnəsinin sönməz ulduzudur. – Portretlər. № 3-4(13), 2002. s. 106-108.

39.

Abdullazadə G. Yeni kitablar silsiləsindən: Adilə Mailovanın "K.K.Səfərəliyevanın musiqi ifaçılığı yaradıcılığının yaranması və təşəkkülü" monoqrafiyasına dair - Biblioqrafiya. № 1-2(19), 2004, s. 193-194.

40.

Abdullazadə G. Azərbaycan kulturologiyasının yeni ideya və perspektivləri. - Biblioqrafiya. № 3-4(21), 2004, s. 220-221.

41.

Abdullazadə G. «Musiqi miniatürləri axşamı» konsertindən təəssüratlar (Rasim Abdullayev – 60) - Yaradıcılıq.Yeniliklərimiz. № 3-4(21), 2004, s. 248-249.

42.

Abdullazadə G. Həyatımızın tarixi və yaradıcılıq səhifələri. Xuraman Qasımovanın 30 illik sənət yolları.- Portretlər. 1-2(35), 2008, s.127-130.

43.

Abduləliyev A. Müəllim ömrü! Müəllim əməyi! Müəllim ucalığı! – Bizim yubilyarlar. № 2(3), 2000. s. 132-134.

44.

Abduləliyev A. Qırx yaşlı musiqi məktəbi. – Musiqi təhsili. № 3-4(9), 2001. s. 162-165.

45.

46.

47.

Abduləliyev A. Muğam tədrisinə dair qiymətli metodik tövsiyə. – Biblioqrafiya. № 1-2(11), 2002. s. 219-221.

48.

Abduləliyev A. Bayram Hüseynli – alim, pedaqoq, bəstəkar. – Ustadlarımızın xatirəsinə. № 1-2 (15), 2003. s. 54-57.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Abdurəhmanova İ. M.Musorqskinin «Sərgidən şəkillər» məcmüəsinin musiqi dilinin mühüm xüsusiyyətləri. – Musiqişünaslıq. №3-4/41. s. 102-104. 

70.

Adıgözəlov V. Bu günümüzə və gələcəyimizə inanıram. - Azərbaycan bəstəkarlar İttifaqı - 70.№ 3-4(21), 2004, s. 113-119.

71.

72.

73.

Adıgözəlzadə H. Üzeyir Hacıbəyov və onun müasirlərinin fəaliyyətinin etnomusiqişünaslıq aspekti (ardı). - Etnomusiqişünaslıq. № 3-4(21), 2004, s. 178.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96. Алексей Чернов. Музыка должна быть живой. (Интервью А. Амраховой). - Kulturoloji məsələlər. №2(51), 2012, s. 71-76.
97. Алиева И. Мажоро-минорные ладовые стереотипы и отличительные особенности азербайджанских ладов. - Musiqi təhsili və maarifçiliyi. №1,2011. с. 80-82.
98. Алиева И. Микротональная нотация посредством числовых уточнений знаков альтерации (на примере звукоряда тара) . - Musiqi təhsili və maarifçiliyi. №2,2011. с.81-83.
99. Алиева И. Теория зонной природы музыкального слуха Н. А. Гарбузова и значение европейской нотации для азербайджанских ладов. - Musiqi təhsili və maarifçiliyi . №2(51), 2012, s. 20-25.
100. Алиева Н.Эльмира Абасова: «Узеир Гаджибеков - композитор-новатор мировой музыкальной культуры первой половины ХХ века» . - Ustadlarımızın xatirəsinə. №2(51), 2012, s. 62-64.
101.
102. Альпеисова Г. Современные проблемы профессионального музыкального образования Казахстана. - Musiqi təhsili və maarifçiliyi. №1,2011. с. 83-84.

103.

104. Амрахова А. (Россия). Когнитивные основания постмодернизма в музыке. -Musiqişünaslığın aktual problemləri. №1,2011. с. 42-48.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113. Анар. Постижение доступности. - Musiqiçilər haqqında esselər. №1,2011. с. 21-24.
114. Анар. Дирижер – это режиссер, который остается на сцене. - Musiqiçilər haqqında esselər. №1,2011. с. 25-28.
115. Анар. Эмансипация диссонанса. - Musiqiçilər haqqında esselər. №1,2011. с. 28-30.
116. Анар. Грани таланта. - Musiqiçilər haqqında esselər. №1,2011. с. 31-34.
117. Анар. Две сестры две звезды. - Musiqiçilər haqqında esselər. №1,2011. с. 34-36.
118. Арделяну О. - В.Г.Тарнопольский. Дорога длиною в двадцать лет.- Musiqişünaslığın aktual problemləri, №3(56), 2013, с. 16-18.

119.

120.

121.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni. № 1, 1999. s. 3.

122.

123.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının plenumu. - Azərbaycan bəstəkarlar İttifaqı - 70. № 3-4(21), 2004, s. 62.

124.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış əsərlərə həsr olunmuş plenumu. Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqında. - № 1-2 (19), 2004. s.3-6.

125.

«Azərbaycan – doğma diyar» festivalı. - Azərbaycan respublikası mədəniyyət və turizm nazirliyində. №1-2 (31), 2007, s. 4-9 

126.

Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. - Müəllif və hüquq. № 1-2(19), 2004, s. 186.

127.

128.

129.

130.
131.

132.

133.

134.

135.

 

  
about magazine <%end if%>