<% number = request.QueryString("num") if number<>"" then %> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & server.mappath("base/magazines.MDB") & ";" SQL = "SELECT * From numbers where id="&number Set rst = Conn.Execute(SQL) picture=rst("picturename") issuenumber=rst("name") if rst ("anons") <> "" then anons = rst("anons") end if set rst = nothing set Conn = nothing %> :: Musiqi Dunyasi :: Catalogue ::
 

1 / 1999
1 / 2000
2 / 2000
3-4 / 2000
1-2 / 2001
3-4 / 2001
1-2 / 2002
3-4 / 2002
1-2 / 2003
3-4 / 2003
1-2 / 2004
3-4 / 2004
1-2 / 2005
3-4 / 2005
1-2 / 2006
3-4 / 2006
1-2 / 2007
3-4 / 2007
1-2 / 2008
3-4 / 2008
1-2 / 2009
3-4 / 2009
1-2 / 2010
3 / 2010
4 / 2010
1 / 2011
2 / 2011
3 / 2011
4 / 2011
1 / 2012
2 / 2012
3 / 2012
4 / 2012
1 / 2013
2 / 2013
3 / 2013
4 / 2013


H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hacıyev R .Azərbaycanda kontrabas ifaçılığı sənəti. Musiqişünaslıq. 3/4 (29) 2006, s. 106-109. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Həsənli F. Müəllim - Ustad. Portretlər. 3 (56), 2013, s.60-64.

25.

Həsənov R. Tarzən Mirzə Fərəc. - Gənc tədqiqatçılar. 1-2(35), 2008, s.193-195.

26.

Həsənov R. "Rast" ailəsinə aid muğamların tədrisinə dair. - Gənc tədqiqatçılar. 2,2011. s.129-130.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52
53.
54.
56.
57.
58. Həsənova C. Şəmsi Bədəlbəylinin xatirəsini əbədiləşdirən memorial sayt. - Təqdimat mərasimi. 1,2011. s.8-11.
59. Həsənova . avanşir Quliyevin mahnıları. Yeni nəşrlər. Yeniliklərimiz. 1,2011. s. 97-98.
60. Həsənova . Yeni əsərlər, yeni nəşrlər, yeni tamaşalar və ya Sərdar Fərəcovun sənət uğurları. Yaradıılıq. Yeniliklərimiz. 1,2011. s.101-103.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.

78.

79.

80.

81.

82. 

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Hüseynov İ. Müasir mədəniyyətin tarixi-ənənəvi əsasları - Kulturoloji məsələlər. № 1-2, 2004. s. 159.

107.

108.

109.

110.
111.
112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

Hüseynova D. Azərbaycan ladlarının diatonik imkanlarına əsaslanan akkord dairəsi. Gənc tədqiqatçılar. -1-2 (27), 2006. s.190-194.

128.

129.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

137.

Hüseynova F. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan folklorşünaslığı. - Kulturoloji məsələlər. № 1-2, 2004. s. 173.

138.

139.

140.

141.

Hüseynova G. Böyük səhnəyə yol açan əsər . Kultoroloji məsələlər. - 1-2 (27), 2006. s. 218-221.

142.

143.

Hüseynova G. «Təhminə və Zaur». Kultoroloji məsələlər. 3/4 (29) 2006, s. 194-197.  

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Hüseynova Q. X.Mirzəzadənin «Etiraf» vokal-simfonik əsəri barədə bəzi mülahizələr - Musiqi nəzəriyyəsi. № 1-2, 2004. s. 23-27.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

Hüseynova L. Tariximizi vərəqləyərkən - Azərbaycan bəstəkarlar İttifaqı - 70. № 3-4, 2004. s. 22.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.
168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

about magazine <%end if%>