<% number = request.QueryString("num") if number<>"" then %> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & server.mappath("base/magazines.MDB") & ";" SQL = "SELECT * From numbers where id="&number Set rst = Conn.Execute(SQL) picture=rst("picturename") issuenumber=rst("name") if rst ("anons") <> "" then anons = rst("anons") end if set rst = nothing set Conn = nothing %> :: Musiqi Dunyasi :: Catalogue ::

1 / 1999
1 / 2000
2 / 2000
3-4 / 2000
1-2 / 2001
3-4 / 2001
1-2 / 2002
3-4 / 2002
1-2 / 2003
3-4 / 2003
1-2 / 2004
3-4 / 2004
1-2 / 2005
3-4 / 2005
1-2 / 2006
3-4 / 2006
1-2 / 2007
3-4 / 2007
1-2 / 2008
3-4 / 2008
1-2 / 2009
3-4 / 2009
1-2 / 2010
3 / 2010
4 / 2010
1 / 2011
2 / 2011
3 / 2011
4 / 2011
1 / 2012
2 / 2012
3 / 2012
4 / 2012
1 / 2013
2 / 2013
3 / 2013
4 / 2013

Ö
 
D
1.
2.
3.
4.
5. Dadaşova E. İfaçılıq. – Yeniliklərimiz. № 1-2, 2001. s. 201-204.
6. Dadaşova E. Azərbaycan xalq rəqslərinin not yazıları haqqında (1980-2007 illər). Etnomusiqişünaslıq. 1-2(35), 2008, s. 146-148.
7. Dadaşova E. Azərbaycan ladlarının formalaşmasına dairbəzi mülahizələr. Musiqi nəzəriyyəsi. 1-2(39), 2009. s.89-92.
8. . a ( ) . - Ustadlarımızın xatirəsinə. 2(51), 2012, s. 66-68.
9.
10. Dadaşova M. Xalq yaradıcılığı -musiqi tərbiyəsinin əsasıdır - Musiqi təhsili və maarifçiliyi. № 1-2(19), 2004. s. 147.
11.
12.
13. Dadaşova M. Musiqi müəlliminə lazım olan bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi. Musiqi təhsili və maarifçiliyi . 1-2(39), 2009. s.105-108.
14. Dadaşova M. Uşaqların musiqi estetik tərbiyəsində kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri və imkanları. - Musiqi təhsili və maarifçiliyi. 1(54), 2013, s. 132-133.
15. Dadaşova N. Azər Dadaşovun yeddinci simfoniyası: musiqi dili və obraz-məna müqayisələri. Gənc tədqiqatçılar. -1-2 (27), 2006. s.170-175.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
48.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56. Demir Z. Halk ozanı, saz şairi, aşık kavramları. - Gənc tədqiqatçılar. 2,2011. s.120-123.
57.
58. Dilbazi M. Mədəni əlaqələr tariximizdən. Məşhur Italiya müğənniləri Bakıda - Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış əsərlərə həsr olunmuş plenumu. - Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqında. № 1-2(19), 2004. s. 22.
59. . . - Musiqi təhsili və maarifçiliyi. 2,2011. .77-78.
60. . (). " " . - Musiqişünaslığın aktual problemləri. 1-2(43), 2010, .46-52.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
about magazine <%end if%>