<% number = request.QueryString("num") if number<>"" then %> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & server.mappath("base/magazines.MDB") & ";" SQL = "SELECT * From numbers where id="&number Set rst = Conn.Execute(SQL) picture=rst("picturename") issuenumber=rst("name") if rst ("anons") <> "" then anons = rst("anons") end if set rst = nothing set Conn = nothing %> :: Musiqi Dunyasi :: Catalogue ::

1 / 1999
1 / 2000
2 / 2000
3-4 / 2000
1-2 / 2001
3-4 / 2001
1-2 / 2002
3-4 / 2002
1-2 / 2003
3-4 / 2003
1-2 / 2004
3-4 / 2004
1-2 / 2005
3-4 / 2005
1-2 / 2006
3-4 / 2006
1-2 / 2007
3-4 / 2007
1-2 / 2008
3-4 / 2008
1-2 / 2009
3-4 / 2009
1-2 / 2010
3 / 2010
4 / 2010
1 / 2011
2 / 2011
3 / 2011
4 / 2011
1 / 2012
2 / 2012
3 / 2012
4 / 2012
1 / 2013
2 / 2013
3 / 2013
4 / 2013

Ö

S
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50. Səfərova Z. Səfiyəddin Urməvinin (XIII əsr) risalələrində musiqi alətlərinin şərhi, bərpası və inkişafı haqqında. – İrsimiz. №2,2011. s. 3-5.
51. Səfərova Z. Bəhram Mənsurovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə tar sənətinin böyük ustadı. - Ustadlarımızın xatirəsinə. №1,2011. s. 37-39.
52. Səfərova Z. "Musiqi Məcəlləsi" (XV əsr) və "Vüzuhül - Ərqam" (XIX əsr) risalələrində muğamın və musiqi alətlərinin rolu (Dini baxışlar konteksində). - Məxəzşünaslıq. №2(55), 2013, s. 26-28.
53. Сафарова З. Музыкальные сочинения и стихи Абдулгадира Марагаи. - Məxəzşünaslıq. №2(55), 2013, с. 29-32.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62. Səttarova S. M.Maqomayevin «Şah İsmayıl» operasının yaranma tarixinə dair. – İrsimiz. №2,2011. s. 5-7.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
about magazine <%end if%>