<% number = request.QueryString("num") if number<>"" then %> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & server.mappath("base/magazines.MDB") & ";" SQL = "SELECT * From numbers where id="&number Set rst = Conn.Execute(SQL) picture=rst("picturename") issuenumber=rst("name") if rst ("anons") <> "" then anons = rst("anons") end if set rst = nothing set Conn = nothing %> :: Musiqi Dunyasi :: Catalogue ::

1 / 1999
1 / 2000
2 / 2000
3-4 / 2000
1-2 / 2001
3-4 / 2001
1-2 / 2002
3-4 / 2002
1-2 / 2003
3-4 / 2003
1-2 / 2004
3-4 / 2004
1-2 / 2005
3-4 / 2005
1-2 / 2006
3-4 / 2006
1-2 / 2007
3-4 / 2007
1-2 / 2008
3-4 / 2008
1-2 / 2009
3-4 / 2009
1-2 / 2010
3 / 2010
4 / 2010
1 / 2011
2 / 2011
3 / 2011
4 / 2011
1 / 2012
2 / 2012
3 / 2012
4 / 2012
1 / 2013
2 / 2013
3 / 2013
4 / 2013

Ö

B
1.
2.
3.
4.
5. Babayeva M. Rəşid Behbudovun ifaçılıq üslubuna dair. - Gənc tədqiqatçılar. 1-2(35), 2008, s.190-192.
6. Babayeva M. Rəşid Behbudov və Tofiq Quliyev. - Gənc tədqiqatçılar. 3-4(37), 2008, s.172-175.
7. Babayeva M. Rəşid Behbudov - müğənni və aktyor. Gənc tədqiqatçılar. 1-2(39), 2009. s.149-151.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Bakıxanov T. Dahilərin yolu əzablı, lakin unudulmaz olur. Yeniliklərimiz. Yaradıcılıq.. 3/4 (29) 2006, s. 85-86. 
19. Bakıxanov T. Dügah muğamının qısa tarixi. - Musiqi təhsili və maarifçiliyi. 1-2 (31), 2007, s. 157-158.
20. Bakıxanov T. Görkəmli bəstəkar, qayğıkeş müəllim. - Portretlər. 1-2(35), 2008, s. 126-127.
21. Bakıxanov T. Rahab muğamının qısaca tarixi. İrsimiz. 1-2(35), 2008, s. 67.
22.
23.
24.
25.
26.
27. Bayramov Z. Uşaq operalarının yaranmasında Azərbaycan nağıllarının rolu. Musiqişünaslıq. 3/4 (29) 2006, s. 117-121. 
28. Bayramova Z. Zakir Bağırovun Qoca Xottabıç uşaq operası. - Musiqişünaslıq. 1-2 (31), 2007, s. 123-124.
29. Bayramova A. Azərbaycan musiqi alətlərinin təsviri sənət əsasında şərhinə dair - Irsimiz. № 1-2(19), 2004. s. 13.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. Bayramova Z. Uşaqlara həsr edilmiş yaradıcılıq yolu. Portretlər. 2,2011. s. 23-24..
45.
46.
47.
48.
49.
50. II Beynəlxalq Muğam Festival. - Azərbayan Bəstəkarlar İttifaqında. 1,2011. s. 12-13.
51.
52.
53. ... Bəstəkarın şəxsi arxivindən . - Ustadlarımızın xatirəsinə. 3, 2011, s. 93-94.
54. Bəykişiyev N. İntibah dövrü teatrında rəssamlıq və səhnə texnikası. Kultoroloji məsələlər. 3/4 (29) 2006, s. 190-194.  
55. Bəykişiyev N. Rəssamın rejissorla iş birliyi. - Kulturoloji məsələlər. 1-2(43), 2010, s.161-164.
56. Bəylərova B. Elnarə Dadaşovanın fortepiano yaradıcılığı. - Gənc tədqiqatçılar. 2(55), 2013, s. 110-111.
57.
58.
59.
60. Bünyadov T. Kamal da gözəldi, camal da gözəl. Ustadlarımızın xatirəsinə. 1-2(35), 2008, s.49-51.
61. Bünyadov T. Həqiqətmi, möcüzəmi, nağılmı - Kultoroloji məsələlər. 3-4(37), 2008, s.167-169.
62.
63.
about magazine <%end if%>