ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
САЙТОГРАФИЙА...
-
Search

ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
ЙАРАДЫЖЫЛЫГ...
-
ИФАЧЫЛЫГ...
-
МУЗЕЙЛЯРДЯ...
-
МЯХЯЗШЦНАСЛЫГ...
-
САЙТОГРАФИЙА...
-

 


РЯСУЛ РЗАНЫН ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫ ВИРТУАЛ МЯКАНДА

       

Азярбайжан Республикасынын Президенти мющтярям жянаб Илщам Ялийевин сярянжамы иля бу ил эюркямли Азярбайжан шаири Рясул Рзанын анадан олмасынын 100 иллийи щям бейнялхалг мигйасда, щям дя юлкямиздя тянтяня иля гейд олунур. Халгымызын севимли шаиринин йубилейиня щяср олунмуш чохсайлы тядбирляр кечирилир ки, бцтцн бунлар щаггында дюври мятбуатдан, радио вя телевизийадан йягин ки, эениш мялуматыныз вардыр. Бу йазымда Рясул Рзанын ады иля баьлы бир тядбир щаггында охужулары мялуматландырмаг истярдим ки, бу да Рясул Рзанын мемориал Интернет сайтынын тягдиматы иля ялагядардыр.

        Юнжя ону дейим ки, мцасир компцтер технолоэийаларындан истифадя олунмасы, онларын мядяниййят сащяляриня - ядябиййата, инжясянятя тятбиги олдугжа гейри-ади бир еффектя малик щадисядир. Бу иши республикамызда щяйата кечирян илк тяшкилат “Мусиги Дцнйасы” ъурналы вя електрон няшрляр мяркязидир ки, артыг бу истигамятдя лидеря чевриляряк, Азярбайжанын эюркямли шяхсиййятляриня, мядяниййят вя инжясянят хадимляриня, елм вя тящсил сащяляриня щяср олунмуш отуза йахын мцхтялиф сяжиййяли веб-сайтын йарадыжысы кими танынмышдыр.

        Ъурналын баш редактору, Азярбайжан Республикасынын ямякдар инжясянят хадими, сянятшцнаслыг доктору, профессор Тарийел Мяммядовун мцяллифи вя рящбяри олдуьу бу електрон ресурслар Азярбайжан мядяниййятинин тяблиьиндя, йашадылмасында, эяляжяк нясилляря ютцрцлмясиндя вя дцнйада таныдылмасында бюйцк ящямиййятя маликдир. “Мусиги Дцнйасы” йарадыжы групунун електрон мящсуллары виртуал мяканда кифайят гядяр мяшщурлашмышдыр, Интернет истифадячиляринин сайы вя мараьы, коллективин лайиг эюрцлдцйц мцкафатлар буну демяйя ясас верир.

        Цзейир Щажыбяйли, Гара Гарайев, Яфрасийаб Бядялбяйли, Тофиг Гулийев, Вагиф Мустафазадя кими сяняткарларымыза щяср олунмуш мемориал сайтлар сырасына инди Рясул Рзанын веб-сайтынын ялавя олунмасы яламятдардыр. Беля ки, ясасян мусиги мядяниййяти иля баьлы електрон мящсулларын щазырланмасы истигамятиндя ихтисаслашмыш “Мусиги Дцнйасы” цчцн поезийа дцнйасына - Рясул Рзанын йарадыжылыьына мцражият йени иди вя билаваситя мусиги иля поезийанын вящдятиндян доьан бир сайтын мейдана эялмясиня тякан верди.

        “Рясул Рза” мемориал сайтында шаирин щяйат йолу, йарадыжылыьы - ъанрлар цзря ясярляринин мятни, онларын тяржцмяляри, библиографик мялумат, ялйазмалары, фото, аудио вя видеойазылар ящатя олунмушдур. Мцндярижя бахымындан бялкя дя тягдим олунан материал сайтйарадыжылыьы цчцн мягбул сащяляри якс етдирир, йяни бу кими бюлмяляр диэяр сайтларын да ясасыны тяшкил едир. Лакин веб-сайтын мязмуну бахымындан бурада олдугжа бюйцк щяжмдя рянэарянэ информасийа жямлянмишдир ки, бу да ону юзцнямяхсус, уникал, мцасир информасийа технолоэийалары иля ишлянмиш бир сянят ясяри кими сяжиййяляндирир. Бу, щягигятян дя Рясул Рза сянятиня йени бахышдыр.

        “Рясул Рза” веб-сайтынын юзяллийи ондадыр ки, компцтердя шаирин щяйат вя йарадыжылыьыны эюзцмцз гаршысында жанландырмаг имканы газанмыш олуруг. Анлашыглы олмаг цчцн сайтын мязмуну иля баьлы бир гядяр ятрафлы мялумат вермяк вя електрон ресурсун мяьзини охужулар цчцн айдынлашдырмаг истярдим.

        Сайтын биринжи бюлмяси “Щяйат йолу” адланыр. Бурада Рясул Рзанын тяржцмейи-щалы, онун юзц тяряфиндян гялямя алынмыш “Автобиографийа”сы вя ясярляринин библиографийасы йер алмышдыр. Хатырладым ки, електрон мултимедийа мящсулунун башлыжа хцсусиййятляриндян бири одур ки, тягдим олунан мятни визуал олараг жанландырмаг, диэяр веб-сящифяляря кечмякля вя йа башга сайтларла ялагя йаратмагла информасийаны дольунлашдырмаг олар. Бу бахымдан Рясул Рзанын щяйат йолу иля баьлы олан инсанлар щаггында, билаваситя аиля цзвляри - дюврцмцзцн эюркямли шаиряси Ниэар Ряфибяйли, халг йазычысы Анар вя сянят достлары щаггында даща эениш билэиляр алмаг мцмкцндцр.

        Бу кими ялагяли информасийа сайтын диэяр бюлмяляриндя дя юз яксини тапыр. Бу бахымдан сайтын икинжи бюлмяси шаирин ясярляриня щяср олунмушдур. Бурада Рясул Рзанын шеирляри, поемалары, пйесляри, публисистикасы, Рясул Рзанын дцнйа ядябиййатындан тяржцмяляри вя Рясул Рза поезийасындан тяржцмяляр топланыб. Шаирин жилд-жилд чап олунмуш ясярляри кцллиййатынын бу бюлмядя йерляшдирилмяси артыг онун щяжмини тясяввцр етмяйя имкан верир. Щям дя бурада щяр щансы бир шеирин мятнини охумаг дейил, ейни заманда, онун бир нечя диля - рус, инэилис, тцрк, франсыз вя с. дилляря - тяржцмяси иля таныш олмаг, щямин шеири актйорларын ифасында вя шеиря йазылмыш мащныны мцьяннилярин ифасында динлямяк олар. Ясярин бу жцр тябягяли тягдиматы онун емосионал тясир гцввясини артырыр.

        Сайтын хцсуси мараг доьуран бюлмяляри фотоархив, аудиоархив, видеоархив, епистолйар ирси бюлмяляридир. Бцтцн бурада топланмыш материаллар Салман Мцмтаз адына Дювлят Ядябиййат вя Инжясянят архивиндян эютцрцлмцшдцр. Бу сянядляр ады чякилян архивин директору, ямякдар мядяниййят ишчиси Маариф Теймуровун бюйцк сяйи вя мяслящятляри иля сайта дахил едирмишдир. Щямчинин, Рясул Рзанын шяхси архиви онун оьлу, халг йазычысы Анар тяряфиндян редаксийайа тягдим олунмушдур. Лайищянин баш мяслящятчиси, танынмыш нашир Назим Ибращимовун Рясул Рзанын зянэин ирсинин топланмасында мцщцм ролу олмушдур.

        Эюрцндцйц кими, бурада бюйцк щяжмдя фактики материал рягямсал форматда електрон версийада ишлянилмишдир. Бцтцн бунлар олдугжа гиймятли сянядляр олуб, тядгигатчылар цчцн хцсуси дяйяря маликдир. Етираф едяк ки, щяр беля бир сянядин тядгигата жялб олунмасы цчцн мцяййян щазырлыг иши апарылыр, архивляр юйрянилир, яски ялифба иля йазылмыш сянядляр транслитерасийа олунур вя с.

        Тягдим олунан електрон версийада ися артыг бцтцн бу архив сянядляри ачыг информасийайа чеврилир. Щямин сянядлярдян истифадя етмяк цчцн архив фондларыны арашдырмаг дейил, Интернетя дахил олмаг лазымдыр. Садяжя бир нечя техники ямялиййаты йериня йетирмякля, эюзцмцз гаршысында гейри-ади бир алям ачылыр - Рясул Рзанын мяняви алями... Шаирин щяйатынын мцхтялиф анларыны юзцндя йашадан фотошякилляр, онун мцхтялиф инсанларла цнсиййятини якс етдирян мяктублары, йарадыжылыг лабораторийасыны эюзцмцз гаршысында жанландыран ялйазмалары...

        Бязи ялйазмалары яряб, бязиси ися кирил ялифбасы иля гялямя алынмышдыр, лакин сайтда бцтцн бунларын латын графикасына кечирилмяси чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Беля ки, бизин дюврцн зийалылары цчцн ХХ ясрдя ялифбанын бир нечя дяфя дяйишдирилмяси мцяййян чятинликляр тюрятся дя, сайтда бцтцн сянядлярин, ялйазмаларын латын графикасында верилмяси эяляжяк нясилляр цчцн мцщцм мянбяйя чевриляжяйи вя эениш тядгигатлара йол ачажаьы шцбщясиздир. Диэяр тяряфдян, Рясул Рзанын епистолйар ирсинин тягдиматы заманы яряб, кирил вя латын графикалы йазыларын юз яксини тапмасы, щям дя мяжази мяна дашыйыр вя бу, бир тяряфдян, ХХ ясрин реаллыглары олуб, бялкя дя халгымызын йашадыьы зиддиййятли талейя бир ишарядир. Бу талейи Рясул Рза да йашамышды, чаьдаш дюврцнцн бцтцн тязадлы олайларындан кечяряк йашамышды, бу да онун бцтцн йарадыжылыьына щопмушду.

        Сяняткарын дахили щиссляринин тяжяссцмц олан мяктублары вя ялйазмалары инди халгын малына чеврилди. Йягин ки, бцтцн бунлара щяля бундан сонра дюня-дюня мцражият олунажаг, жилд-жилд тядгигатлар йазылажаг. Бцтцн бунлар сяняткарын гялбини дуймаьа, онун фикирлярини дяриндян анламаьа имкан йарадан мянбялярдир вя беля бир зянэин дцнйанын виртуал мякана чыхарылмасы щям дя халгымызын мянявиййатынын, мядяниййятинин дярк олунмасы йолунда атылан мцщцм аддымдыр.

        Ейни заманда, аудио вя видео йазылар да йашадыьымыз дюврцн аб-щавасыны, шаирин щяйат вя йарадыжылыг йолуну тязащцр етдирян мянбялярдир вя бунларын да бир арайа эятирилмяси бцтюв бир мядяни епоханы санки щярякятя эятирир, сянядли хроника вя бядии ифадя васитяляри иля тарихин юнямли анларыны ишыгландырыр. Шцбщясиз ки, бцтцн бу щадисялярин гящряманы Рясул Рзадыр - шаир, тяржцмячи, публисист, ижтимаи хадим, аилясинин, сянят достларынын, садя ямякчи инсанларын ящатясиндя йашайан, дащийаня ясярляр йарадан Рясул Рза.

        Мящз Рясул Рза поезийасындан илщамланан “Мусиги Дцнйасы” йарадыжы групунун сяйи вя ямяйи нятижясиндя биз инди Рясул Рзанын поезийа дцнйасына дахил ола билирик. Онун щяйатынын айры-айры анларыны эюрцр вя ешидирик. Бу аудио-визуал тяжяссцм имканлары шаирин ясярляринин ашыладыьы бядии-естетик зювгц гцввятляндирмякля, артыг йени бир анлам сявиййясиня эятирир.

        Ону да дейим ки, “Мусиги Дцнйасы” ъурналынын Рясул Рза поезийасына мцражияти тясадцфи олмамышдыр. Бундан юнжя Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин 75 иллик йубилейи мцнасибятиля щазырланмыш бюйцк бир лайищя цзяриндя ишя башлайан “Мусиги Дцнйасы”нын йарадыжы групу тяряфиндян “Медиатека” веб-сайты ижтимаиййятя тягдим олунмушдур вя яламятдардыр ки, “Медиатека” веб-сайты “Неттй - 2010” Милли Интернет мцкафатына лайиг эюрцлмцш, “Мядяниййят вя инжясянят” номинасийасында биринжилик газанмышдыр. Бу мягамда “Мусиги Дцнйасы” ъурналынын вя електрон няшрляр мяркязинин ямякдашларыны эюрдцкляри бу бюйцк ишляря вя ялдя етдийи наилиййятляря эюря тябрик етмяк истяйирям.

        Бяли, бу эцнляр Рясул Рзанын йубилейи кечирилир. Бцтцн зийалыларымыз, республикамызын ижтимаиййяти, ядябиййатшцнаслар вя ядябиййатсевярляр бу йубилей ящвал-рущиййясини щисс едир, сянят шювгц иля йашайырлар. Рясул Рза поезийасы иля дольун бир аб-щавада няфяс алырлар. Бу ил Рясул Рза иля баьлы мцхтялиф тядбирляр кечирилиб вя тядбирляр силсиляси щяля дя давам едир.

        Адятян йубилей вахты сяняткарын щяйат вя йарадыжылыьындан сющбят ачылыр. Анжаг Рясул Рза тякжя еля йубилейдян-йубилейя йада дцшян шяхсиййятлярдян дейил ахы! Рясул Рза щяр эцн, щяр ан бизим арамыздадыр - юз ясярляри иля, шеирляри иля, идейалары иля. Рясул Рза поезийасы халгымызын милли сярвятидир. Бу сярвятля дцнйанын ян мцхтялиф нюгтяляриндя, мцхтялиф миллятляря мянсуб инсанлар марагланырлар, тяржцмяляр едирляр, юйрянирляр, бящрялянирляр.

        Инди Рясул Рза поезийасы иля тямасда олмаг цчцн китабханалары вя архив фондларыны ахтармаг лазым дейил, садяжя заман вя мясафя щцдудларыны ашараг, мцасир информасийа технолоэийаларынын бизя вердийи имканлардан истифадя едяряк, Рясул Рза сянятини йашадан бу цнвана мцражият етмяк кифайятдир: <щттп://расулрза.мусиэи-дунйа.аз>.

Жямиля ЩЯСЯНОВА

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page