ЦЗЕЙИРШЦНАСЛЫГ
“ЯЗЫЗ ДОСТУМ, ЦЗЕЙЫР!” Л.Ростропович вя Ц.Щажыбяйлинин достлуг вя йарадыжылыг ялагяляриня щяср олунур
Шейла ЩЕЙДЯРОВА
Search

ЦЗЕЙИРШЦНАСЛЫГ
ЦZEYИR HACЫBЯYLИ. HЯYAT SЯHИFЯLЯRИ. QORИ SEMИNARИYASЫ
Фярящ ЯЛИЙЕВА
ЦЗЕЙИР ЩАЖЫБЯЙЛИ ВЯ “НИЖАТ” ЖЯМИЙЙЯТИ (1912-ЖИ ИЛ)
Севинж АГИЛ ГЫЗЫ
ДОКУМЕНТЫ УЗЕЙРБЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Алла БАЙРАМОВА
ЦЗЕЙИР ЩАЖЫБЯЙЛИНИН “ЯСЛИ ВЯ КЯРЯМ” ОПЕРАСЫ - “ИРЯК ЙОЛУ” ЫЫ БЕЙНЯЛХАЛГ МУСИГИ ФЕСТИВАЛЫНДА
Жямиля ЩЯСЯНОВА
“ЯЗЫЗ ДОСТУМ, ЦЗЕЙЫР!” Л.Ростропович вя Ц.Щажыбяйлинин достлуг вя йарадыжылыг ялагяляриня щяср олунур
Шейла ЩЕЙДЯРОВА

 


Шяргдя илк дяфя олараг консерваторийа 1921-жи илдя Бакыда йарадылыб. Бу тядрис мцяссисясинин йарадылмасында дюврцн ян йахшы мусигичиляринин, ясл зийалы инсанларын, бястякарларын, ханяндялярин явязолунмаз хидмятляри олмушдур. Бурада хцсуси олараг дащи бястякарымыз, сонралар Азярбайжан Дювлят Консерваторийасынын ректору вязифясиндя сяйля чалышан Цзейир Щажыбяйлинин адыны гейд етмяк лазымдыр. Консерваторийада азярбайжанлы тялябялярин авропа алятляриндя йцксяк сявиййяли ифа цслубларыны, классик мусиги янянялярини там мянимсямяляри цчцн ися эюркямли бястякарымыз Цзейир бяй кечмиш ССРИ-нин мцхтялиф тядрис ожагларында чалышан истедадлы мусигичиляри Азярбайжана, Дювлят Консерваторийасында ишлямяйя дявят едир. Ялбяття ки, бу Азярбайжан мусиги мядяниййятинин инкишафына йюнялдилмиш аддымларындан бири иди. Бястякар юзц бу щагда йазырды: “ Шярг мусигисинин инкишафы, ясл мусиги инжясяняти щяддиня чатмасы о заман мцмкцндцр ки, бу сащяйя цмумавропа мусиги нязяриййяси тятбиг олунсун. Йалныз бу нязяриййяйя ясасян Шярг мусигисинин цмуми ганун вя хцсусиййятлярини мцяййян етмяк олар! ” Ифачылыг сащясиндя инкишафын важиблийини нязяря алараг 1925-жи илдя эюркямли мусигичи, истедадлы виолончелист, профессор Леополд Витолдович Ростропович Бакыйа дявят олунур. Кичик йашларындан башлайараг Л.В.Ростропович тутдуьу мусигичи йолунда щяр заман уьурла аддымламышдыр. Артыг хариждя мцвяффягиййятля чыхыш едян 18 йашлы Л.Ростропович щаггында Инэилтяря, Франса, Америка, Полша мятбуатында олдугжа эюзял фикирляр йазылмыш, онун цчцн хцсуси олараг “Виолончелист-солист Л.Ростропович” адлы реклам проспекти йарадылмышдыр. Еля бу дюврдя Менделсон адына Берлин музейи Л.Ростроповичи италйан устасы Ъ.Б.Гвадинини (ХВЫЫЫ яср) тяряфиндян щазырланан эюзял бир виолончелля мцкафатландырыр. Бир сюзля Л.Ростроповичи “мусиги щяйатында йени бир щадися” щесаб едирдиляр, бу ися 18 йашлы мусигичинин парлаг эяляжяйиндян хябяр верирди. Бцтцн бунлара бахмайараг Л.Ростроповичин йарадыжылыг йолу, мусигичи щяйаты бцтювлцкдя щеч дя асан кечмямишдир. Онун мцяллимлик фяалиййятиндян данышаркян хцсуси олараг онун доьма Бакымызда эюстярдийи хидмятляри гейд етмяк лазымдыр. Гейд олунмалыдыр ки, нечя-нечя истедадлы тялябянин уьурла аддымламасында онун бюйцк ролу олмушдур.

        Азярбайжан Дювлят Консерваторийасына ишлямяйя дявят олунан Л.Ростропович бу илляри щяйатынын ян мараглы дюврц щесаб етмишдир. АДК-да чалышан, апарыжы йерлярдян бирини тутан педагоглардан бири дя профессор Л.Ростропович иди. Гейд етмяк лазымдыр ки, Л.Ростропович илк дяфя Азярбайжана щяля 1914-жц илдя эялмишдир. Ялбяття ки, бу иллярдя Бакыда кечирилян консертлярдя Русийа Император Театрларынын Артисти Л.В.Ростропович бюйцк уьурла чыхыш едирди. Беля консертлярдян бири 1916-жы илдя кечирилян хейриййячилик консерти иди. Бу щагда мятбуатда йазырдылар: “Л.Ростроповичин эянж олмасына бахмайараг мусиги дцнйасында ад газанмышдыр. Артыг Бакыда о, икинжи илдир ки, йашайыр вя бу мцддят ярзиндя о, Бакы мусиги жямиййятинин ряьбятини газанмышдыр”.

        Артыг бу иллярдя Л.Ростропович бакылылар тяряфиндян лайиг олдуьу мцнасибяти газанмышдыр. Она олан бу инам ифачынын йенидян 1925-жи илдя Азярбайжана эялишиня сябяб олду. Л.Ростроповичин щяйат йолдашы истедадлы пианочу Софйа Николайевна Федотова да консерваторийада фортепиано факцлтясиндя дярс дейирди.Онлар кечмиш Колодезни кцчяси (индики Л.вя М.Ростроповичляр кцчяси), 19 нюмряли евдя йашайырдылар.

        Азярбайжан профессионал мусигисинин апарыжы симасы олан Цзейир бяйля истедадлы виолончеллист профессор Л.Ростропович арасында тезликля ясл йарадыжылыг мцнасибятляри башлады. Бу ики эюркямли шяхсиййят бир-бириня ейни заманда достлуг мцнасибятлярля баьлы идиляр. Азярбайжанда профессионал виолончел мяктябинин инкишафына юз тющфясини верян Л.Ростропович Ц.Щажыбяйлинин тяклифи иля йени тяркибдя симли квартети йараданлардан бири олуб. Квартетин цзвляри: И.Ейдлин, М.Симберов, В.Адамский вя Л.Ростропович идиляр. Л.Ростроповичин мяслящяти иля Ц.Щажыбяйли квартет цчцн ясярляр йазырды.Бу симли квартет чохлу сайда консертлярдя чыхыш едяркян онун ясярлярини ифа едирди. Квартетля йанашы Л.Ростропович соло ифачы кими дя консертлярдя иштирак едирди. Бу щагда данышмаьа бизя Л.вя М.Ростроповичлярин ев музейиндя нцмайиш олунан консерт афишалары имкан верир. Бу афишалара диггят йетиряркян Л.Ростроповичин ифачылыг репертуарынын ня дяряжядя зянэин олдуьу диггяти жялб едир. Мящарятли бир ифачы кими Л.Ростроповичин репертуарында классик мусиги нцмуняляри иля йанашы шярг мусиги нцмуняляриня дя раст эялинир. Виолончел консертляринин, фортепиано вя виолончел цчцн пйеслярин, фортепиано ясярляринин мцяллифи, ейни заманда бажарыглы педагог олан Л.Ростропович тябии ки, юз тялябяляриня олдугжа эцжлц олан мцсбят тясирини эюстярирди. Онун консерваторийада чохсайлы тялябяляри арасында Я.Дашдямиров, Ф.Ялякбяров, Г.Крупкин, Я.Кяримов вя башгаларынын адларыны чякмяк олар. Бцтцн бу хцсусиййятлярдян данышаркян беля бир нятижяйя эялмяк олур ки, Л.Ростроповичин профессионал Азярбайжан виолончел мяктябинин инкишафында, бир чох азярбайжан виолончелистляринин йетишмясиндя явязолунмаз хидмятляри олмушдур.

        Бу тялябялярдян хцсуси олараг консерваторийада Л.Ростроповичин рящбярлийи алтында виолончел синфиндя дярс алан Асяф Зейналлынын адыны гейд етмяк лазымдыр. О, паралел олараг бястякарлыг факцлтясиндя Ц.Щажыбяйлинин синфиндя дярс алыб. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан бястякарлары арасында виолончел цчцн илк ясяр йарадан Ц.Щажыбяйлинин тялябяси А.Зейналлы олмушдур. Эюзял ифачы, педагог, бястякар кими фяалиййят эюстярян Л.Ростропович, ейни заманда опера театрынын симфоник оркестриндя ишляйирди. Истедадлы Азярбайжан бястякарлары иля олдугжа сямими мцнасибятдя олан Л.Ростропович бюйцк мусигичи вя бястякар М.Магомайевя виолончел чалмаьы юйрядирди.

        Материалларла бцтювлцкдя таныш олмаг цчцн ъурналын чап вариантына мцражият едя билярсиниз.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page