"Musiqi Dünyası" Beynəlxalq Elmi Musiqi Jurnalı
"World of music" International Scientific Musical Journal
 ISSN-2219-8482
Redaksiya heyəti
Editorial board
Jurnalın siyasəti
Journal's policy
Müəlliflər üçün məlumat
Information for Authors
Abstracts Müəlliflər haqqında məlumat
About the authors

 

"Musiqi dünyası" № 3-4 (88/89) 2021

27.12.2021

Mündəricat / Content

Article №1;8738-8750 pages.
Rafael HÜSEYNOV. Doxsanında cavan olmağın Tofiq Bakıxanov düsturu
Text html | Text PDF

Article №2;8751-8760 pages.
Nərmin CƏBIYEVA. Hərbi musiqinin maestrosu Yusif Axundzadə
Abstract | Text html | Text PDF

Article №3;8761-8767 pages.
İradə KÖÇƏRLİ. Adını rəmzə çevirən alım – Kamilə Dadaşzadə
Text html | Text PDF

Article №4;8768-8781 pages.
Беседу вела Гюльтекин Шамилли. Алим Гасымов: “Мечтаю спеть мугам в сопровождении симфонического оркестра”
Text html | Text PDF

Article №5;8782-8787 pages.
Лала КЯЗИМОВА. Кантата “Физули” Дж.Джангирова
Text html | Text PDF

Article №6;8788-8792 pages.
Гюльзар МАХМУДОВА. Диалог музыкальных культур Востока и Запада
Text html | Text PDF

Article №7;8793-8797 pages.
Гюльназ АБДУЛЛАЗАДЕ. Место и характер музыки в мусульманской культуре
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;8798-8809 pages.
Зумруд АХУНДОВА-ДАДАШЗАДЕ. Через традиции к будущему
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;8810-8821 pages.
Алла БАЙРАМОВА. Некоторые особенности интерпретации музыкальных сюжетов в миниатюрах к «Хамсе» Низами
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;8822-8828 pages.
Cəmilə HƏSƏNOVA. Azərbaycanda etnomusiqişünaslığın inkişafında Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevin rolu
Abstract | Text html | Text PDF

Article №11;8829-8837 pages.
Jalə QULAMOVA. XX əsrin II yarısında Azərbaycan muğamşünaslığında muğamın toplanıb nota alınması, nəşr olunması və səs yazıları irsi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;8838-8842 pages.
Aytac RƏHİMOVA. Nizami Gəncəvi və orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti
Abstract | Text html | Text PDF

Article №13;8843-8851 pages.
Марина ДРОЖЖИНА. Традиционный инструмент как концепт национальной культуры в композиторском опусе
Abstract | Text html | Text PDF"Musiqi dünyası" № 1 (54) 2013 / 15.03.2013

"Musiqi dünyası" № 2 (55) 2013 / 31.05.2013

"Musiqi dünyası" № 3 (56) 2013 / 15.09.2013

"Musiqi dünyası" № 4 (57) 2013 / 15.12.2013

"Musiqi dünyası" № 1 (58) 2014 / 15.03.2014

"Musiqi dünyası" № 2 (59) 2014 / 31.05.2014

"Musiqi dünyası" № 3 (60) 2014 / 15.09.2014

"Musiqi dünyası" № 4 (61) 2014 / 10.12.2014

"Musiqi dünyası" № 1 (62) 2015 / 10.07.2015

"Musiqi dünyası" № 2 (63) 2015 / 04.10.2015

"Musiqi dünyası" № 3 (64) 2015 / 18.12.2015

"Musiqi dünyası" № 4 (65) 2015 / 28.12.2015

"Musiqi dünyası" № 1 (66) 2016 / 18.06.2016

"Musiqi dünyası" № 2 (67) 2016 / 10.08.2016

"Musiqi dünyası" № 3-4 (68/69) 2016 / 30.11.2016

"Musiqi dünyası" № 1-2 (70/71) 2017 /10.06.2017

"Musiqi dünyası" № 3-4 (72/73) 2017 /27.12.2017

"Musiqi dünyası" № 1-2 (74/75) 2018 /14.05.2018

"Musiqi dünyası" № 3-4 (76/77) 2018 /21.10.2018

"Musiqi dünyası" № 1-2 (78/79) 2019 /25.06.2019

"Musiqi dünyası" № 3-4 (80/81) 2020 /27.11.2019

"Musiqi dünyası" № 1-2 (82/83) 2020 /24.09.2020

"Musiqi dünyası" № 3-4 (84/85) 2021 /23.12.2020

"Musiqi dünyası" № 1-2 (86/87) 2021 /02.06.2021REDAKSİYA HEYƏTİ / EDİTORİAL BOARD

     

Baş redaktor və naşir

Tariyel Məmmədov (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Redaksiya heyəti

Gülnaz Abdullazadə (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Anna Amrahova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
beynəlxalq əlaqədər üzrə məsul redaktor (Moskva Konservatoriyası)

Fərhad Bədəlbəyli (Azərbaycan)
Xalq artisti,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru)

Firəngiz Əlizadə (Azərbaycan)
Xalq artisti, professor,

Nərminə Quliyeva (Azərbaycan)
əməkdar müəllimi, professor,

Zemfira Səfərova (Azərbaycan)
Akademik, əməkdar incəsənət xadimi və
əməkdar elm xadimi,
sənətşünaslıq doktoru, professor

Aleksandr Sokolov (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
professor (Moskva Konservatoriyasının rektoru)

Violetta Yunusova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru, professor (Moskva Konservatoriyası)

 

Redaktorlar

Leyla Məmmədova (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Vidadi Qafarov (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent


Art director

Alina Cahangirova

 

Jurnalın səhifələnməsi və işlənməsi

Tişakova İrina

 

 

Editor-in-chief, publisher

Tariyel Məmmədov (Azerbaijan)
The honored worker of arts, Doctor of Arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Edition of the journal

Abdullazadeh Gulnaz (Azerbaijan)
Doctor of philosophy, the honored worker of arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Amrakhova Anna (Russia)
Doctor of arts,
responsible editor for international relations (Moscow Consrevatory)

Badalbayli Farkhad (Azerbaijan)
People's artist,
professor (rector of Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Alizadeh Firangiz (Azerbaijan)
People's artist, professor

Narmina Quliyeva (Azerbaijan)
The honored teacher, professor

Safarova Zemfira (Azerbaijan)
Academician, the honored worker of arts and the honored worker of philosophy, Doctor of arts, professor

Sokolov Alexandr (Russia)
Honored Art Worker of Russia Doctor of arts,
professor (Rector of Moscow Consrevatory)

Yunusova Violetta (Russia)
Doctor of arts, professor (Moscow Consrevatory)

 

 

Editors

Mammadova Leyla (Azerbaijan)
PhD in philosophy,
Assistant professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Vidadi Qafarov(Azerbaijan)
PhD in philosophy, Assistant professor


Art director

Jangirova Alina

 

Journal page-proof and development

Tishakova Irina