"Musiqi Dünyası" Beynəlxalq Elmi Musiqi Jurnalı
"World of music" International Scientific Musical Journal
 ISSN-2219-8482
Redaksiya heyəti
Editorial board
Jurnalın siyasəti
Journal's policy
Məqalənin tərtibat qaydaları
Publication requirements
Abstracts Müəlliflər haqqında məlumat
About the authors

 

"Musiqi dünyası" № 3-4 (96/97) 2023

22.12.2023

Mündəricat / Content

Article №1;9208-9224 pages.
Mahirə QULIYEVA. Ələkbər Əsgərovun şəxsi arxivinin təsviri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №2;9225-9238 pages.
Нурбану ЖОЛДАСОВА. Кюи для сыбызғы и ҡурая: соотношение повествования и музыки
Abstract | Text html | Text PDF

Article №3;9239-9246 pages.
Aynur ŞİXİYEVA. Fikrət Əmirovun bəstəkarlıq və etnomusiqişünaslıq fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №4;9047-9055 pages.
Lalə RƏFİBƏYLİ. Qəmbər Hüseynlinin uşaq mahnılarının musiqi dilinin xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5;9056-9265 pages.
Рена МАМЕДОВА-САРАБСКАЯ. О формировании семантики музыкально-выразительных средств в контексте этнокультуры тюркоязычных народов
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6;9266-9271 pages.
Sevinc RÜSTƏMOVA. Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılıq irsində muğam sənəti
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;9272-9282 pages.
Кенуль НАСИРОВА. Интертекстуальность в балете «Низами» Ф.Амирова
Text html | Text PDF

Article №8;9283-9291 pages.
Samaneh ARSALANİ. Urmiya sazının konstruktiv quruluşu və köklənməsi haqqında
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;9292-9305 pages.
Fərqanə CABBAROVA. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin təbliğində musiqi profilli muzeylərin rolu
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;9306-9313 pages.
Nərmin CƏBİYEVA. Əllərin sehri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №11;9314-9321 pages.
Vəfa ƏLİYEVA. Azərbaycanda fortepiano tədrisinin yaranması tarixindən
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;9322-9334 pages.
Aminə BABAYEVA. Azərbaycan milli rəqs sənətində Novruz mövzusunun tərənnümü
Abstract | Text html | Text PDF

Article №13;9335-9347 pages.
Təranə MƏMMƏDOVA. Azərbaycan caz musiqisində etno-caz istiqaməti və onun bəstəkar yaradıcılığında təzahürü
Abstract | Text html | Text PDF

Article №14;9348-9356 pages.
Cavad HƏSƏNOV. Etno - caz istiqaməti konteksində Arslan Növrəslinin yaradıcıllıq axtarışları
Abstract | Text html | Text PDF

Article №15;9357-9366 pages.
Lalə MUXTAROVA. Nikolay Rakovun violin və fortepiano üçün №2 sonatinasının (D-dur) ifaçılıq xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №16;9367-9375 pages.
Назым ПАДСАБЕК. О некоторых новых тенденциях в хоровой музыке современного Казахстана и Азербайджана
Text html | Text PDF"Musiqi dünyası" № 1 (54) 2013 / 15.03.2013

"Musiqi dünyası" № 2 (55) 2013 / 31.05.2013

"Musiqi dünyası" № 3 (56) 2013 / 15.09.2013

"Musiqi dünyası" № 4 (57) 2013 / 15.12.2013

"Musiqi dünyası" № 1 (58) 2014 / 15.03.2014

"Musiqi dünyası" № 2 (59) 2014 / 31.05.2014

"Musiqi dünyası" № 3 (60) 2014 / 15.09.2014

"Musiqi dünyası" № 4 (61) 2014 / 10.12.2014

"Musiqi dünyası" № 1 (62) 2015 / 10.07.2015

"Musiqi dünyası" № 2 (63) 2015 / 04.10.2015

"Musiqi dünyası" № 3 (64) 2015 / 18.12.2015

"Musiqi dünyası" № 4 (65) 2015 / 28.12.2015

"Musiqi dünyası" № 1 (66) 2016 / 18.06.2016

"Musiqi dünyası" № 2 (67) 2016 / 10.08.2016

"Musiqi dünyası" № 3-4 (68/69) 2016 / 30.11.2016

"Musiqi dünyası" № 1-2 (70/71) 2017 /10.06.2017

"Musiqi dünyası" № 3-4 (72/73) 2017 /27.12.2017

"Musiqi dünyası" № 1-2 (74/75) 2018 /14.05.2018

"Musiqi dünyası" № 3-4 (76/77) 2018 /21.10.2018

"Musiqi dünyası" № 1-2 (78/79) 2019 /25.06.2019

"Musiqi dünyası" № 3-4 (80/81) 2019 /27.11.2019

"Musiqi dünyası" № 1-2 (82/83) 2020 /24.09.2020

"Musiqi dünyası" № 3-4 (84/85) 2020 /23.12.2020

"Musiqi dünyası" № 1-2 (86/87) 2021 /02.06.2021

"Musiqi dünyası" № 3-4 (88/89) 2021 /27.12.2021

"Musiqi dünyası" № 1-2 (90/91) 2022 /07.06.2022

"Musiqi dünyası" № 3-4 (92/93) 2022 /27.12.2022

"Musiqi dünyası" № 1-2 (94/95) 2023 /12.05.2023REDAKSİYA HEYƏTİ / EDİTORİAL BOARD

     

Baş redaktor və naşir

Tariyel Məmmədov (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Redaksiya heyəti

Gülnaz Abdullazadə (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Anna Amrahova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
beynəlxalq əlaqədər üzrə məsul redaktor (Moskva Konservatoriyası)

Fərhad Bədəlbəyli (Azərbaycan)
Xalq artisti,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru)

Firəngiz Əlizadə (Azərbaycan)
Xalq artisti, professor,

Nərminə Quliyeva (Azərbaycan)
əməkdar müəllimi, professor,

Zemfira Səfərova (Azərbaycan)
Akademik, əməkdar incəsənət xadimi və
əməkdar elm xadimi,
sənətşünaslıq doktoru, professor

Aleksandr Sokolov (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
professor (Moskva Konservatoriyasının rektoru)

Violetta Yunusova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru, professor (Moskva Konservatoriyası)

 

Redaktorlar

Leyla Məmmədova (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Vidadi Qafarov (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent


Art director

Alina Cahangirova

 

Jurnalın səhifələnməsi və işlənməsi

Tişakova İrina

 

 

Editor-in-chief, publisher

Tariyel Məmmədov (Azerbaijan)
The honored worker of arts, Doctor of Arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Edition of the journal

Abdullazadeh Gulnaz (Azerbaijan)
Doctor of philosophy, the honored worker of arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Amrakhova Anna (Russia)
Doctor of arts,
responsible editor for international relations (Moscow Consrevatory)

Badalbayli Farkhad (Azerbaijan)
People's artist,
professor (rector of Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Alizadeh Firangiz (Azerbaijan)
People's artist, professor

Narmina Quliyeva (Azerbaijan)
The honored teacher, professor

Safarova Zemfira (Azerbaijan)
Academician, the honored worker of arts and the honored worker of philosophy, Doctor of arts, professor

Sokolov Alexandr (Russia)
Honored Art Worker of Russia Doctor of arts,
professor (Rector of Moscow Consrevatory)

Yunusova Violetta (Russia)
Doctor of arts, professor (Moscow Consrevatory)

 

 

Editors

Mammadova Leyla (Azerbaijan)
PhD in philosophy,
Assistant professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Vidadi Qafarov(Azerbaijan)
PhD in philosophy, Assistant professor


Art director

Jangirova Alina

 

Journal page-proof and development

Tishakova Irina