"Musiqi Dünyası" Beynəlxalq Elmi Musiqi Jurnalı
"World of music" International Scientific Musical Journal
 ISSN-2219-8482
Redaksiya heyəti
Editorial board
Jurnalın siyasəti
Journal's policy
Müəlliflər üçün məlumat
Information for Authors
Abstracts Müəlliflər haqqında məlumat
About the authors

 

"Musiqi dünyası" № 3-4 (84/85) 2020

23.12.2020

Mündəricat / Content

Article №1;8457 - 8463 pages.
İmruz Əfəndiyeva. Böyük sənət yolunun ən sədaqətli yolçusu - Vasif Adıgözəlov
Text html | Text PDF

Article №2;8464 - 8486 pages.
Александр ДЖУМАЕВ (Узбекистан). Абдурауф Фитрат и его современники на "музыкальном фронте" Узбекистана (20-30-е годы)
Text html | Text PDF

Article №3;8487 - 8495 pages.
Сейед Хосейн Наср. Влияние суфизма на традиционную персидскую музыку
Text html | Text PDF

Article №4;8496 - 8503 pages.
Рая АББАСОВА. На всю жизнь…
Text html | Text PDF

Article №5;8504 - 8514 pages.
Ahmet ALINCA. Türk halk oyunları bölüm mezunlarının sorunları ve çözüm önerileri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6;8515 - 8524 pages.
Рена САФАРАЛИБЕКОВА. Кара Караев: имя, личность, мета-сюжет творчества
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;8525 - 8532 pages.
Фарида МАМЕДОВА. К проблеме этнокультуры и искусства
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;8533 - 8546 pages.
Кенуль НАСИРОВА. Загадка «Перевода в музыке»: по следам научной идеи Узеира Гаджибейли
Text html | Text PDF

Article №9;8547 - 8550 pages.
Имруз ЭФЕНДИЕВА. Лейла Мамедова-Фараджева (к 55-летию со дня рождения)
Text html | Text PDF

Article №10;8551 - 8556 pages.
Инна ПАЗЫЧЕВА. Гармония жизни (Гюльзар Махмудова - 50)
Text html | Text PDF

Article №11;8557 - 8577 pages.
Ираклий ГВЕНЦАДЗЕ. К вопросу о постановке дыхания в классе вокала
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;8578 - 8590 pages.
Ольга ГВЕНЦАДЗЕ. На пути к « Тристану». Вагнер, «Пять песен на слова М. Везендонк» (Wagner. “Wesendonk Lieder”)
Text html | Text PDF

Article №13;8591 - 8601 pages.
Рена САФАРАЛИБЕКОВА. Загадочный нарратив одного балетного Адажио
Abstract | Text html | Text PDF

Article №14;8602 - 8610 pages.
Anıl ÇELİK. Klarnet ifaçılığında qarşılaşan, “A-B” və “B-A” ladlarının keçilməsinin öyrənmə metodları
Abstract | Text html | Text PDF

Article №15;8611 - 8619 pages.
Nigar ABASOVA. Azərbaycan bəstəkarlarinin fortepiano əsərlərində məqam-intonasiya xüsusiyyətlərinin tədqiqi məsələləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №16;8620 - 8628 pages.
İlhamə XANKİŞİYEVA. A.Dadaşovun fortepiano və orkestr üçün 1 saylı konsertində milli lad-intonasiya ənənələrinin təzahürü
Abstract | Text html | Text PDF


"Musiqi dünyası" № 1 (54) 2013 / 15.03.2013

"Musiqi dünyası" № 2 (55) 2013 / 31.05.2013

"Musiqi dünyası" № 3 (56) 2013 / 15.09.2013

"Musiqi dünyası" № 4 (57) 2013 / 15.12.2013

"Musiqi dünyası" № 1 (58) 2014 / 15.03.2014

"Musiqi dünyası" № 2 (59) 2014 / 31.05.2014

"Musiqi dünyası" № 3 (60) 2014 / 15.09.2014

"Musiqi dünyası" № 4 (61) 2014 / 10.12.2014

"Musiqi dünyası" № 1 (62) 2015 / 10.07.2015

"Musiqi dünyası" № 2 (63) 2015 / 04.10.2015

"Musiqi dünyası" № 3 (64) 2015 / 18.12.2015

"Musiqi dünyası" № 4 (65) 2015 / 28.12.2015

"Musiqi dünyası" № 1 (66) 2016 / 18.06.2016

"Musiqi dünyası" № 2 (67) 2016 / 10.08.2016

"Musiqi dünyası" № 3-4 (68/69) 2016 / 30.11.2016

"Musiqi dünyası" № 1-2 (70/71) 2017 /10.06.2017

"Musiqi dünyası" № 3-4 (72/73) 2017 /27.12.2017

"Musiqi dünyası" № 1-2 (74/75) 2018 /14.05.2018

"Musiqi dünyası" № 3-4 (76/77) 2018 /21.10.2018

"Musiqi dünyası" № 1-2 (78/79) 2019 /25.06.2019

"Musiqi dünyası" № 3-4 (80/81) 2020 /27.11.2019

"Musiqi dünyası" № 1-2 (82/83) 2020 /24.09.2020REDAKSİYA HEYƏTİ / EDİTORİAL BOARD

     

Baş redaktor və naşir

Tariyel Məmmədov (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Redaksiya heyəti

Gülnaz Abdullazadə (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Anna Amrahova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
beynəlxalq əlaqədər üzrə məsul redaktor (Moskva Konservatoriyası)

Fərhad Bədəlbəyli (Azərbaycan)
Xalq artisti,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru)

Firəngiz Əlizadə (Azərbaycan)
Xalq artisti, professor,

Nərminə Quliyeva (Azərbaycan)
əməkdar müəllimi, professor,

Zemfira Səfərova (Azərbaycan)
Akademik, əməkdar incəsənət xadimi və
əməkdar elm xadimi,
sənətşünaslıq doktoru, professor

Aleksandr Sokolov (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
professor (Moskva Konservatoriyasının rektoru)

Violetta Yunusova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru, professor (Moskva Konservatoriyası)

 

Redaktorlar

Leyla Məmmədova (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Vidadi Qafarov (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent


Art director

Alina Cahangirova

 

Jurnalın səhifələnməsi və işlənməsi

Tişakova İrina

 

 

Editor-in-chief, publisher

Tariyel Məmmədov (Azerbaijan)
The honored worker of arts, Doctor of Arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Edition of the journal

Abdullazadeh Gulnaz (Azerbaijan)
Doctor of philosophy, the honored worker of arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Amrakhova Anna (Russia)
Doctor of arts,
responsible editor for international relations (Moscow Consrevatory)

Badalbayli Farkhad (Azerbaijan)
People's artist,
professor (rector of Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Alizadeh Firangiz (Azerbaijan)
People's artist, professor

Narmina Quliyeva (Azerbaijan)
The honored teacher, professor

Safarova Zemfira (Azerbaijan)
Academician, the honored worker of arts and the honored worker of philosophy, Doctor of arts, professor

Sokolov Alexandr (Russia)
Honored Art Worker of Russia Doctor of arts,
professor (Rector of Moscow Consrevatory)

Yunusova Violetta (Russia)
Doctor of arts, professor (Moscow Consrevatory)

 

 

Editors

Mammadova Leyla (Azerbaijan)
PhD in philosophy,
Assistant professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Vidadi Qafarov(Azerbaijan)
PhD in philosophy, Assistant professor


Art director

Jangirova Alina

 

Journal page-proof and development

Tishakova Irina