0009-0002-2355-3145

  MƏQALƏ GÖNDƏR SUBMİT AN ARTICLE
   
 
"Musiqi Dünyası" Beynəlxalq Elmi Musiqi Jurnalı
"World of music" International Scientific Musical Journal
 ISSN-2219-8482 (Online)
 ISSN-2219-8474 (Print)
Redaksiya heyəti
Editorial board
Jurnalın siyasəti
Journal's policy
Məqalənin tərtibat qaydaları
Publication requirements
Abstracts Müəlliflər haqqında məlumat
About the authors

 

"Musiqi dünyası" № 1-2 (98/99) 2024

30.05.2024

Mündəricat / Content

Article №1;9376-9408 pages.
Rafael HÜSEYNOV. ALTİNO SƏSLİ MÜĞƏNNININ ALTUNLARI
Text html | Text PDF

Article №2;9409-9420 pages.
Səadət QULİYEVA. MƏMMƏD CƏFƏROVUN “YUXULAMA, OĞUZ OĞLU” KANTATASINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSUNUN TƏCƏSSÜMÜ
Abstract | Text html | Text PDF

Article №3;9421-9428 pages.
Татьяна СЕРГЕЕВА. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ АНДАЛУССКОГО НАСЛЕДИЯ)
Abstract | Text html | Text PDF

Article №4;9429-9434 pages.
Виолетта ЮНУСОВА. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭТНООРГАНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ КУЛЬТУР АЗИИ)
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5;9435-9445 pages.
Günel NƏSIROVA. CAHANGİR CAHANGİROVUN “NƏSİMİ” KANTATASI
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6;9446-9457 pages.
Vasfi ÇİLİNGİR, İradə ABBASOVA. OPERA JANRINDA YAZILMIŞ ƏSƏRLƏRDƏ VALİDEYN-ÖVLAD MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏCƏSSÜMÜ
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;9458-9473 pages.
Рена ФАХРАДОВА. О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПЕКТРАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ СОЧИНЕНИЙ Т. МЮРАЯ)
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;9474-9483 pages.
Səadət QULİYEVA. XX ƏSRİN SONU XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNƏ AİD VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZULU XOR ƏSƏRLƏRİNDƏ DİNİ MUSİQİNİN TƏZAHÜRÜ (A.MİRZƏYEV, K.ƏHMƏDOV, A.ZAHİD)
Abstract | Text html | Text PDF"Musiqi dünyası" № 1 (54) 2013 / 15.03.2013

"Musiqi dünyası" № 2 (55) 2013 / 31.05.2013

"Musiqi dünyası" № 3 (56) 2013 / 15.09.2013

"Musiqi dünyası" № 4 (57) 2013 / 15.12.2013

"Musiqi dünyası" № 1 (58) 2014 / 15.03.2014

"Musiqi dünyası" № 2 (59) 2014 / 31.05.2014

"Musiqi dünyası" № 3 (60) 2014 / 15.09.2014

"Musiqi dünyası" № 4 (61) 2014 / 10.12.2014

"Musiqi dünyası" № 1 (62) 2015 / 10.07.2015

"Musiqi dünyası" № 2 (63) 2015 / 04.10.2015

"Musiqi dünyası" № 3 (64) 2015 / 18.12.2015

"Musiqi dünyası" № 4 (65) 2015 / 28.12.2015

"Musiqi dünyası" № 1 (66) 2016 / 18.06.2016

"Musiqi dünyası" № 2 (67) 2016 / 10.08.2016

"Musiqi dünyası" № 3-4 (68/69) 2016 / 30.11.2016

"Musiqi dünyası" № 1-2 (70/71) 2017 /10.06.2017

"Musiqi dünyası" № 3-4 (72/73) 2017 /27.12.2017

"Musiqi dünyası" № 1-2 (74/75) 2018 /14.05.2018

"Musiqi dünyası" № 3-4 (76/77) 2018 /21.10.2018

"Musiqi dünyası" № 1-2 (78/79) 2019 /25.06.2019

"Musiqi dünyası" № 3-4 (80/81) 2019 /27.11.2019

"Musiqi dünyası" № 1-2 (82/83) 2020 /24.09.2020

"Musiqi dünyası" № 3-4 (84/85) 2020 /23.12.2020

"Musiqi dünyası" № 1-2 (86/87) 2021 /02.06.2021

"Musiqi dünyası" № 3-4 (88/89) 2021 /27.12.2021

"Musiqi dünyası" № 1-2 (90/91) 2022 /07.06.2022

"Musiqi dünyası" № 3-4 (92/93) 2022 /27.12.2022

"Musiqi dünyası" № 1-2 (94/95) 2023 /12.05.2023

"Musiqi dünyası" № 3-4 (96/97) 2023 /22.12.2023REDAKSİYA HEYƏTİ / EDİTORİAL BOARD

     

Baş redaktor və naşir

Tariyel Məmmədov (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Baş redaktorun müavini

Yeganə Əliyeva (Azərbaycan)
Kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Redaksiya heyəti

Gülnaz Abdullazadə (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Anna Amrahova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
beynəlxalq əlaqədər üzrə məsul redaktor (Moskva Konservatoriyası)

Fərhad Bədəlbəyli (Azərbaycan)
Xalq artisti,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru)

Firəngiz Əlizadə (Azərbaycan)
Xalq artisti, professor,

Nərminə Quliyeva (Azərbaycan)
əməkdar müəllimi, professor,

Zemfira Səfərova (Azərbaycan)
Akademik, əməkdar incəsənət xadimi və
əməkdar elm xadimi,
sənətşünaslıq doktoru, professor

Aleksandr Sokolov (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
professor (Moskva Konservatoriyasının rektoru)

Violetta Yunusova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru, professor (Moskva Konservatoriyası)

 

Redaktorlar

Leyla Məmmədova (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Vidadi Qafarov (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent


Art director

Alina Cahangirova

 

Jurnalın səhifələnməsi və işlənməsi

Tişakova İrina

 

 

Editor-in-chief, publisher

Tariyel Mammadov (Azerbaijan)
The honored worker of arts, Doctor of Arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Deputy editor-in-chief

Yegana Aliyeva (Azerbaijan)
PhD in philosophy,
Assistant professor (Azerbaijan National Academy of Sciences)

Edition of the journal

Abdullazadeh Gulnaz (Azerbaijan)
Doctor of philosophy, the honored worker of arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Amrakhova Anna (Russia)
Doctor of arts,
responsible editor for international relations (Moscow Consrevatory)

Badalbayli Farkhad (Azerbaijan)
People's artist,
professor (rector of Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Alizadeh Firangiz (Azerbaijan)
People's artist, professor

Narmina Quliyeva (Azerbaijan)
The honored teacher, professor

Safarova Zemfira (Azerbaijan)
Academician, the honored worker of arts and the honored worker of philosophy, Doctor of arts, professor

Sokolov Alexandr (Russia)
Honored Art Worker of Russia Doctor of arts,
professor (Rector of Moscow Consrevatory)

Yunusova Violetta (Russia)
Doctor of arts, professor (Moscow Consrevatory)


 

Editors

Mammadova Leyla (Azerbaijan)
PhD in philosophy,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Vidadi Qafarov(Azerbaijan)
PhD in philosophy, Assistant professorArt director

Jangirova Alina

 

Journal page-proof and development

Tishakova Irina