"Musiqi Dünyası" Beynəlxalq Elmi Musiqi Jurnalı
"World of music" International Scientific Musical Journal
 ISSN-2219-8482
Redaksiya heyəti
Editorial board
Jurnalın siyasəti
Journal's policy
Müəlliflər üçün məlumat
Information for Authors
Abstracts Müəlliflər haqqında məlumat
About the authors

 

"Musiqi dünyası" № 1-2 (94/95) 2023

12.05.2023

Mündəricat / Content

Article №1;9053-9055 pages.
Zemfira SƏFƏROVA. «Bizə elm, mədəniyyət, ədəbiyyat tarixi lazımdır» (H.Əliyev)
Text html | Text PDF

Article №2;9056-9065 pages.
Sevinc RZAYEVA. Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti
Abstract | Text html | Text PDF

Article №3;9066-9075 pages.
Эльмира ПАНАХОВА, Валида Расулова — 75
Text html | Text PDF

Article №4;9076-9082 pages.
Rəna MƏMMƏDOVA. Musiqi türkologiyası kontekstində lad sisteminin formulluğu məsələsi haqqında
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5;9083-9090 pages.
Айтен ИБРАГИМОВА. Новые издания к юбилею Фархада Бадалбейли, подготовленные школой-студией БМА
Text html | Text PDF

Article №6;9090-9097 pages.
Виолетта ЮНУСОВА. Традиционный музыкальный инструмент в диалоге Востока и Запада
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;9098-9106 pages.
Тамила ДЖАНИ-ЗАДЕ. ‘Аджамский (Иранский) фактор в музыкальной истории исламской цивилизации
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;9107-9124 pages.
Гюльтекин ШАМИЛЛИ, Лала ГУСЕЙНОВА. От «Птицы рассвета» к «Азербайджанскому каприччио»: по следам древнего символа
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;9125-9137 pages.
Александр МАКЛЫГИН. Назиб Жиганов и «Исторический завет» Узеира Гаджибейли
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;9138-9146 pages.
Nigar ABASOVA. Azərbaycan bəstəkarlarının kiçik formalı fortepiano əsərlərində muğamın məqam-intonasiya xüsusiyyətlərinin araşdırılması
Abstract | Text html | Text PDF

Article №11;9147-9158 pages.
Татьяна СЕРГЕЕВА. Философия музыки в наследии арабо-испанских мыслителей
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;9159-9175 pages.
Фируз УЛЬМАСОВ. О двух направлениях исследования таджикской музыки
Abstract | Text html | Text PDF

Article №13;9176-9182 pages.
Марина ДРОЖЖИНА. Роль русских музыкантов в формировании современной музыкальной культуры Сирии
Abstract | Text html | Text PDF

Article №14;9183-9190 pages.
Лейла МАМЕДОВА-ФАРАДЖЕВА. 80 лет достойной жизни. К юбилею Афаг Джафаровой
Text html | Text PDF

Article №15;9191-9199 pages.
Firuz MƏMMƏDOV. Xanəndəlik sənətində “duet” ifaçılığının əsas xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №15;9200-9207 pages.
Наиля МАМЕД-ЗАДЕ. Рождение и развитие балетного искусства в Азербайджане
Abstract | Text html | Text PDF


"Musiqi dünyası" № 1 (54) 2013 / 15.03.2013

"Musiqi dünyası" № 2 (55) 2013 / 31.05.2013

"Musiqi dünyası" № 3 (56) 2013 / 15.09.2013

"Musiqi dünyası" № 4 (57) 2013 / 15.12.2013

"Musiqi dünyası" № 1 (58) 2014 / 15.03.2014

"Musiqi dünyası" № 2 (59) 2014 / 31.05.2014

"Musiqi dünyası" № 3 (60) 2014 / 15.09.2014

"Musiqi dünyası" № 4 (61) 2014 / 10.12.2014

"Musiqi dünyası" № 1 (62) 2015 / 10.07.2015

"Musiqi dünyası" № 2 (63) 2015 / 04.10.2015

"Musiqi dünyası" № 3 (64) 2015 / 18.12.2015

"Musiqi dünyası" № 4 (65) 2015 / 28.12.2015

"Musiqi dünyası" № 1 (66) 2016 / 18.06.2016

"Musiqi dünyası" № 2 (67) 2016 / 10.08.2016

"Musiqi dünyası" № 3-4 (68/69) 2016 / 30.11.2016

"Musiqi dünyası" № 1-2 (70/71) 2017 /10.06.2017

"Musiqi dünyası" № 3-4 (72/73) 2017 /27.12.2017

"Musiqi dünyası" № 1-2 (74/75) 2018 /14.05.2018

"Musiqi dünyası" № 3-4 (76/77) 2018 /21.10.2018

"Musiqi dünyası" № 1-2 (78/79) 2019 /25.06.2019

"Musiqi dünyası" № 3-4 (80/81) 2020 /27.11.2019

"Musiqi dünyası" № 1-2 (82/83) 2020 /24.09.2020

"Musiqi dünyası" № 3-4 (84/85) 2021 /23.12.2020

"Musiqi dünyası" № 1-2 (86/87) 2021 /02.06.2021

"Musiqi dünyası" № 3-4 (88/89) 2021 /27.12.2021

"Musiqi dünyası" № 1-2 (90/91) 2022 /07.06.2022

"Musiqi dünyası" № 3-4 (92/93) 2022 /27.12.2022REDAKSİYA HEYƏTİ / EDİTORİAL BOARD

     

Baş redaktor və naşir

Tariyel Məmmədov (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Redaksiya heyəti

Gülnaz Abdullazadə (Azərbaycan)
Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Anna Amrahova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
beynəlxalq əlaqədər üzrə məsul redaktor (Moskva Konservatoriyası)

Fərhad Bədəlbəyli (Azərbaycan)
Xalq artisti,
professor (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru)

Firəngiz Əlizadə (Azərbaycan)
Xalq artisti, professor,

Nərminə Quliyeva (Azərbaycan)
əməkdar müəllimi, professor,

Zemfira Səfərova (Azərbaycan)
Akademik, əməkdar incəsənət xadimi və
əməkdar elm xadimi,
sənətşünaslıq doktoru, professor

Aleksandr Sokolov (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru,
professor (Moskva Konservatoriyasının rektoru)

Violetta Yunusova (Rusiya)
Sənətşünaslıq doktoru, professor (Moskva Konservatoriyası)

 

Redaktorlar

Leyla Məmmədova (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

Vidadi Qafarov (Azərbaycan)
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent


Art director

Alina Cahangirova

 

Jurnalın səhifələnməsi və işlənməsi

Tişakova İrina

 

 

Editor-in-chief, publisher

Tariyel Məmmədov (Azerbaijan)
The honored worker of arts, Doctor of Arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Edition of the journal

Abdullazadeh Gulnaz (Azerbaijan)
Doctor of philosophy, the honored worker of arts,
professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Amrakhova Anna (Russia)
Doctor of arts,
responsible editor for international relations (Moscow Consrevatory)

Badalbayli Farkhad (Azerbaijan)
People's artist,
professor (rector of Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Alizadeh Firangiz (Azerbaijan)
People's artist, professor

Narmina Quliyeva (Azerbaijan)
The honored teacher, professor

Safarova Zemfira (Azerbaijan)
Academician, the honored worker of arts and the honored worker of philosophy, Doctor of arts, professor

Sokolov Alexandr (Russia)
Honored Art Worker of Russia Doctor of arts,
professor (Rector of Moscow Consrevatory)

Yunusova Violetta (Russia)
Doctor of arts, professor (Moscow Consrevatory)

 

 

Editors

Mammadova Leyla (Azerbaijan)
PhD in philosophy,
Assistant professor (Baku Music Academy named of U.Hajibeyli)

Vidadi Qafarov(Azerbaijan)
PhD in philosophy, Assistant professor


Art director

Jangirova Alina

 

Journal page-proof and development

Tishakova Irina