MÜKAFATLAR / AWARDS

   

 

«Musiqi Dünyası»nın yaratdığı saytlar bir sıra mükafatlara layiq görülmüşdür:

1. The Nordic - Caucacian WEB Competition 2003 beynəlxalq müsabiqəsində «Azərbaycan diskoqrafiyası (1900 - 1940 illər)» saytı III mükafata;

2. İREX - Mükafatı: «Qara Qarayev» saytına görə;

3. WEB master 2004 mükafatı: «Qara Qarayev» saytına görə;

4. «AWARD» dünya sammiti tərəfindən keçirilən - «Azərbaycan E Kontent 2005 Mükafatı» Milli müsabiqəsində «Mədəniyyət» nominasiyası üzrə «Musiqi Dünyası» qalib elan edilmişdir.

5. Rusiyada keçirilən «Qızıl sayt» müsabiqisində Üzeyir Hacıbəyovun «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» elektron dərsliyi Azərbaycanı təmsil edən yeganə sayt olmuşdur.

6. «İntellekt 2005» Mükafatına;

7. «Üzeyir Hacıbəyov» portalı «NETTY-2006» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci yer tutmuşdur.

8. «Azərbaycan ənənəvi musiqisi Atlası» saytı «NETTY-2007» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyası üzrə birinci mükafata;

9. Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun", "Əfrasiyab Bədəlbəyli" və "Azərbaycan tarixinin canlı səsləri" intertnet saytlarına görə Tariyel Məmmədov "HUMAY-2007" Milli Mükafatına;

10. 2006-2007-ci illərdə Rusiyada keçirilən «Kommunikasiyalı elmlər və təhsil üzrə ən yaxşı kitab» birinci müsabiqisində «This is our Azerbaijan» elektron nəşri xüsusi diploma;

11. «AWARD» dünya sammiti tərəfindən keçirilən «Azərbaycan E - Kontent 2007 Mükafatı» Milli müsabiqəsində «Atlas.musigi-dunya.az» saytına görə «Mədəniyyət» nominasiyası üzrə «Musiqi Dünyası» qalib elan edilmişdir.

12. Üzeyir Hacıbəyovun «Virtual muzeyi» saytı «NETTY-2008» Milli İnternet Mükafatı «Azərbaycan» nominasiyası üzrə birinci mükafata.

13. «Azərbaycan bəstəkarları» portalı «NETTY-2009» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci mükafata layiq görülmüşdür.

14. "Rəsul Rza" şəxsi saytı "Milli Net 2010" Milli İnternet Mükafatı müsabiqəsində "Mədəniyyaəy, İncəsənət və Turizm" nominasiyası üzrə qalib gəldiyinə təltif olunur

15. "Səmşi Bədəlbəyli" şəxsi saytı «NETTY-2011» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci mükafata layiq görülmüşdür.

16. "Karaoke toplusu" İnternet saytı «NETTY-2012» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci mükafata layiq görülmüşdür.

17. "Xan Şuşunski" Virtual muzeyi «NETTY-2013» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci mükafata layiq görülmüşdür.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

The web sites directed by «Мusigi Dunyasi» have been honored with several awards:

1. In 2003 Nordic – Caucasian WЕB International Competition
The web site «Azerbaijan discography (1900 - 1940)» with III award;

2. IRЕХ Award: for the web site «Gара Garayev»;

3. 2004 WЕB  master award: for the web site «Gара Garayev»;

4.The magazine “Musigi Dunyasi” was declared winner in the “Azerbaijan E Content 2005 Award” national competition held by the world summit «АWАRD» on the nomination of “Culture”.

5. The e-manual by Uzeyir Hajibayov “Bases of Azerbaijan folk music” was unique web site representing Azerbaijan in the Competition “Gold site” held in Russia.

6. Award of «Intellect 2005»;

7. The portal «Uzeyir Hajibayov» ranked first and was a winner in the nomination of “Culture and art” of the National Internet Award «NETTY-2006».

8. The web site «Azerbaijan traditional music atlas» has been honored with the first award on the nomination “Culture and art” of National Internet Award “NETTY-2007”;

9. Mr. Tariyel Mammadov was honored with the National Award “HUMAY-2007” for the web sites “Leyli and Majnun” by Uzeyir Hajibayov, “Afrasiyab Badalbayli” and “Vital sounds of Azerbaijan History”;

10. The electron publication “This is our Azerbaijan. Atlas of traditional music of Azerbaijan” was honored with the special diploma in the first competition “The best book in the communication sciences and education" held in Russia in 2006-2007;

11. The magazine “Musigi Duinyasi” was declared a winner for the web site “Atlas.musigi-dunya.az” on the nomination of “Culture” of the National Competition “Azerbaijan E-Content 2007 award” held by the world summit “AWARD”.

12. The web site “Virtual Museum of Uzeyir Hajibayov” was honored with the first award on the nomination “Azerbaijan” of the National Internet Award “NETTY-2008”.

13. The portal “Azerbaijani composers” was honored with the first award on the nomination “Culture and art” of the National Internet Award «NETTY-2009».

14. “Rasul Rza. Virtual museum” was a winner on the nomination “Culture, Art and Tourism” of the Internet Award Competition “Milli Net 2010”.

15. The personal web site “Shamsi Badalbayli” was honored with the first award “on the nomination of “Culture and Art” of “NETTY-2011” National Internet AWARD.

16. The internet site “karaoke collection” was honored with the first award on nomination of “Culture and Art”  of  «NETTY-2012» National Internet AWARD.

17. The Virtual Museum “Khan Shushinski” was honored with the first award on nomination of “Culture and Art” of “NETTY-2013” National Internet AWARD".