"Musiqi dünyası" № 2 (59) 2014

Article №1; 7138- 7145 pр.
Dr. Sema Erkan1. Türk Halk Oyunlarinin Benesh Hareket Notasyonu Ile Hareket Ve Müzik Analizi /
Dr. Sema Erkan. Movement and music analysis of Turkish folk dances by Benesh movement notation
Text PDF

Hareket yazım sistemlerinden biri olan Benesh Hareket Notasyonu; insan vücudunun yaptığı tüm hareketlerin yazım metodudur. Matematikçi ressam ve piyanist Rudolf Benesh ve eşi Sadler Wells bale topluluğu dansçılarından Joan Benesh tarafından yaratılan bir sistemdir. 1957 yılında kendi isimlerini verdikleri Benesh Hareket Notasyonu'nun telif hakkını alarak Londra'da koreoloji enstitüsü kurulmuş ve 1962 yılından beri bu enstitüde Benesh dans yazısı eğitimi verilmektedir. Klasik bale eserlerinin korunması amacıyla yaratılan Benesh hareket yazım sistemi, insan hareketlerinin ortak yazısı olma özelliği ile hareketin var olduğu tüm alanlara yayılmıştır. Dans alanının yanı sıra tıp ve teknoloji konularında da uygulama alanı bulan sistem, spastik çocuklar ve işitme engelliler için yeni tedavi yöntemlerinin kayıt altına alınma çalışmalarında, fizyoterapistlerin bilimsel çalışmalarında kullandıkları tedavi yöntemlerinin aktarımında ve uygulanmasında kullanılmaktadır2. Bale üzerine oluşturulan yazım sistemi, farklı alanlarda kullanan uzmanlar tarafından geliştirilerek özel dallara ayrılmıştır. Bu dallardan biri de Türk Halk Oyunları Beneh Haraket Notasyonudur. Londra koreoloji enstitüsünde hareket yazısı ve dans bilimi eğitimini tamamlayan enstitünün üçüncü, Türkiye'nin ilk koreoljisti olan Suna Şenel; Türk halk oyunları yazım uygulamasını gerçekleştiren kişidir. Türk halk oyunlarının yazımında Benesh sistemi ile örnek yazımlar yaparak, çeşitli kurslarda halk oyunu uzmanlarına bu konu ile ilgili dersler vererek Türkiye'de bu konu ile ilgili çalışmaları ve dersleri başlatmıştır. Türkiye'de Benesh Hareket Notasyonu dersi bale bölümlerinden sonra 1989 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Türk Halk Oyunları bölümünde eğitim planına alınmıştır. Bölümde eğitim devam ederken Türk Halk oyunları yazımı için gerekli görülen yaylanma, esneme, omuz titretme gibi ek semboller ve yazım şekilleri geliştirildikten sonra, Suna Eden Şenel ilk öğrencilerinden Sema Şahin Erkan ile Merih Kılıçaslan Oldaç ile birlikte enstitünün daveti üzerine Londra Koreoloji Enstitüsüne gitmiştir. Yeni sembolleri tanıtıldığı özel yazım örneklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı bir sunum yaparak, sembollerin onayı alınmıştır. 1992 yılından beri Türk Halk Oyunları yazımı enstitü tarafından özel bir dal olarak kabul edilmektedir. Günümüzde de Benesh Hareket Notasyonu Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır.

1. Temel Semboller ve Kurallar: Benesh Hareket yazım sisteminde hareketler belirli sembollerle müzik portesi üzerine yazılır. Beş çizgi ve dört aralıktan oluşan portede; en alt çizginin altı zemin olarak kabul edilir, diğer çizgiler de sırasıyla ayak bileği, diz, bel, omuz ve baş üstü seviyeleri olarak kabul edilmektedir3.

Dansçının vücudunu porte üzerine yerleştirerek, arkasından bakmak suretiyle hareketlerin karşılığı olan semboller portedeki yerlerine yazılır. Soldan sağa doğru okunan bu sistemde sağda gördüğümüz el ve ayak hareketleri sağa, solda gördüğümüz el ve ayak hareketleri sola yazılır. Üç temel sembol esas alınarak yazılan Benesh sisteminde, diğer semboller bu temel sembollerden türetilmiştir. için kullanılır4.

Dansçının ağırlık merkezi esas tutularak ve porte üzerindeki vücut seviyelerine göre ayak ve ellerin açısına göre karşılık gelen semboller yazılır. Balede geçerli olan beş pozisyon hazırlık olarak alınarak, destek ayak ve çalışan ayağın konumu, ellerin,vücudun ve başın durumu belirtilir. Kullanılan beş bale pozisyonunun sistemde yazılışı aşağıdaki gibidir5:

Bu yazım sistemi ile hareketleri yazabilmek için öncelikle dansçının ayakları ve elleri not edilir, daha sonra ayak pozisyonuna göre ağırlık merkezi belirtilerek, diz ve dirsek bükülmeleri, baş poziyonu ve beden hareketleri sırasıyla detaylandırılır. Adım, zıplama, sürtme, el ayak teması, ayakların birbirine teması gibi detaylı konularda sistemdeki sembollerle yazılabilmektedir. Müzikte kullanılan nüans sembollerine denk gelen semboller bulunmakta ve yapılan dans tüm detayları ile yazılmaktadır. Benesh hareket notasyonunda hareketler dizek üzerine yazıldığı için aynı zamanda müzik kurallarına uygun olarak hareket değerleri de özel sembollerle gösterilir. Bu sembollerin adları şöyledir. Vurgu sayılarına denk gelen sembol sayı* sembolü, sekizlik değeri belirten "ve" sembolü, onaltılık değeri belirten "te" ve "ti" sembolleri, aksak sembolü de "de" sembolüdür.

Notasyon müzik sembolleri hareketlerin sürelerini belirler ve dizeğin en üst çizgisinin üstüne yazılır. Hareketlerin süresini belirten bu müzik sembollerine karşılık gelen nota değerleri şöyledir:

Yukarıda belirtilen nota değerlerine karşılık gelen notasyon müzik sembolleri, yalnız kullanıldığında farklı, birlikte kullanıldığında farklı süre değerlerini ifade etmektedir. Bu anlamda notasyon müzik sembollerinin nota sembolleri gibi tek bir süre değeri yoktur. Örnek verecek olursak; "sayı" sembolü tek başına yazıldığında dörtlük değer alırken, yanına "ve" sembolü geldiğinde süre birimi sekizlik olur. "Sayı" sembolü ile "ve" sembolü ayrı ayrı birer sekizlik değere sahip olur.

Bu iki sembolün aralarına "te" sembolü "ti" sembolü geldiğinde ise tüm semboller onaltılık süre değerini alırlar.

Aşağıda verilen örneklerde hareket partisyonu üzerinde müzik sembolleri hareketlerin sürelerini belirlemektedir. Bu örneklerde Benesh notasyon yazımında hareket sembollerinin yazılması gereken yere, müzik sembollerinin sürelerini ifade edebilmek için nota değerleri yazılmıştır.

Aksak ritmlerde ise aksağı belirtmek üzere kullanılan sembol "de" sembolüdür. Üçlünün olduğu küme "sayı ve de" olarak gösterilir.

Tüm aksak ritmlerin yazımında, hazırlık ölçüsüne tartım, vurgu sayısı ve üçlünün bulunduğu yer belirtilir. Dizek üzerine hareket sembolleri yazılırken dizeğin en üst çizgisinin üstüne de müzik sembolleri yazılır. Yazarken ve okurken hareketler süre sembollerine uygun olarak yazılır ve okunur.

Müzikte kullanılan sus sembolleri gibi hareketlerdeki beklemeler (suslar) için özel semboller yoktur. Hareketteki beklemeyi (susu) göstermek için aynı semboller kullanılır, sadece dizeğin biraz daha yukarısına yazılır. Notasyon partisyonunda sekizlik, onaltılık ve daha küçük değerdeki hareketleri belirtmek için müzik sembolleri kullanılır. Dörtlük değerdeki hareketler için müzik sembolü yazılmaz, eğer bekleme varsa o zaman sayı sembolü sus anlamında yazılır. Aşağıdaki müzik ve hareket partisyonundaki gibi6;

Hareket ve müzik dizekleri partisyon yazımı kuralları ile eşleştirilerek yazılmaktadır. Hareket notasyonu dizeği yazılırken müzik dizeğine ait olan ölçü çizgisi baz alınmaktadır. Rudolf ve Joan Benesh'in kitabından alınan örnekte7 hareket ve müzik partisyonu birlikte görülmektedir. Üst dizekte müzik notaları, alt dizekte ise dansın hareket yazısı bulunmaktadır. Ölçü çizgisi müzik tartımına göre kullanılmıştır. Bu örnekte adım tartımı müzik ile aynıdır.

2. Türk Halk Oyunlarından Seçilmiş Oyun ve Müzik Analizi Örnekleri: Türk Halk oyunlarında müzik ve adım cümlelerinin eşleşmesi her oyunda müzik ölçüsü ile aynı olmamaktadır. Hareket adım cümlesi bazı durumlarda eksik, bazı durumlarda artık ölçüye denk gelebilmektedir. Bunun için adımın müzikten bağımsız olarak sayısı belirlenir ve hareket dizeğinin üzerine adım cümlesinin kaç sayıdan oluştuğu ayrıca belirtilir. Türk Halk Oyunlarındaki bu farklı eşleşmelerden dolayı sahneleme öncesi tasarım aşamasında her oyun için müzik ve hareket analizinin yapılması, sonrasında ikisinin eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu makalede oyunların geleneksel adım ve müzik kuruluş formlarının belirlenerek, karşılaştırmalı olarak tablo üzerinde gösterimi farklı oyun türlerine ait örneklerle açıklanmaktadır. Örneklerde oyunların adım ve müzik cümleleri birer harf ile kodlanarak kaç ölçüden oluştukları belirtilmiş ve adım cümlelerin özgün sıralanışına göre müzik cümleleri ile eşleştirme yapılmıştır. Tablo üzerinde de adımların hangi sırada ve sayıda yapılacağı, ayrıca müzik cümlelerinin hangi sırada çalınacağı gösterilmiştir.

 

Günümüzde sahne sanatlarından biri olarak kabul edilen Türk Halk Oyunları sahneleme açısından sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Bu değişimin oyunların geleneksel adım ve müzik özelliklerini kaybetmeden, sadece sunuş biçimlerinde olması gerekmektedir. Bu durumda da hareket ve müzik analizi zorunlu bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Makale Benesh Hareket Notasyonunun bu çalışma alanında nasıl kullanabileceğini, müzik sembollerinin hareket ve müzik analizindeki kullanımını, Türk Halk Oyunlarının farklı türlerine ait oyunlar üzerinden örneklemektedir. Örneklerde oyunların geleneksel kuruluş formları saptanmış, müzik ve hareket analizleri yapılmıştır. Çalışmada, analizin gerekliği üzerine dikkat çekilerek, bu konunun Türk Halk Oyunlarının sahip olduğu geleneksel özelliklerin korunması açısından önemi vurgulanmaktadır.


1. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi, sema.erkan@ege.edu.tr,erkansema@gmail.com

2. Bkz.Suna Eden Şenel; Hareket Notasyonu Halk Oyunları Yazımı,1990, İzmir 12 s.

3. y.a.g.e, 15 s.

4. Bkz. Rudolf Benesh and Joan Benesh, An Introduction To Benesh Dance Notation, By A.&C. Black Ltd.1956, London, 12 s.

5. Sema Erkan, Türk Halk Oyunlarında Benesh Hareket Notasyonunun Uygulama Şekli (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir,1998, 47s.

* her vurguda kendi sayı numarasının ismini alır.

6. Şenel, a.g.e. 52 s.

7. Benesh, a.g.e.43 s.

Kaynakça

BENESH, Rudolf and BENESH Joan; An Introduction To Benesh Dance Notation, By A.&C. Black Ltd., London1956.

ERKAN, Sema Şahin; Türk Halk Oyunlarında Benesh Hareket Notasyonunun Uygulama Şekli (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir,1998.

ERKAN, Tarkan; Türk Halk Oyunları Müziklerinden Örnekler, Sade Matbaacılık, İzmir, 2008.

ŞENEL, Suna Eden; Hareket Notasyonu Halk Oyunları Yazımı 1. Kitap, İzmir, 1990.

ŞENEL, Suna Eden; Hareket Notasyonu Halk Oyunları Yazımı 2. Kitap, İzmir, 1990.

ŞENEL, Suna Eden; Hareket Notasyonu Halk Oyunları Yazımı 3. Kitap, İzmir, 1990.

ŞENEL, Suna Eden; Hareket Notasyonu Halk Oyunları Yazımı 4. Kitap, İzmir, 1990.

PARKER, Monica; "Benesh Movement Notation", Dance Notation For Beginners, Dance Books Ltd.,London,

Dancing Times, Royal Opera House Covent Garden LTD Presents, Mart,1968.

Choreology Benesh Movement Notation, Artes Graphicae Ltd., London, 1955.