АЗЯРБАЙЖАН БЯСТЯКАРЛАР ИТТИФАГЫНДА
НАХЧЫВАН БЯСТЯКАРЛАР ТЯШКИЛАТЫНЫН 30 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ
Лаля ШИРМЯММЯДГЫЗЫ
Search

АЗЯРБАЙЖАН БЯСТЯКАРЛАР ИТТИФАГЫНДА
НАХЧЫВАН БЯСТЯКАРЛАР ТЯШКИЛАТЫНЫН 30 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ
Лаля ШИРМЯММЯДГЫЗЫ
МЯДЯНИЙЙЯТЛЯРИН ДИАЛОГУ - МУСИГИ ДИЛИ ИЛЯ
Лаля ЩЦСЕЙНОВА
ХЯБЯРЛЯР - 2008-жи ил
-

 


Азярбайжан Бястякарлар Иттифагы нцмайяндя щейятинин гядим Нахчыван дийарына бу дяфяки сяфяри Мухтар Республиканын мядяни щяйатында чох яламятдар, байрам овгатлы бир щадися иля баьлы олду. Нахчыван Бястякарлар Тяшкилаты йаранмасынын 30 иллийини бюйцк тянтяня иля гейд етди. Бу мцнасибятля Нахчыван Дювлят Мусигили Драм Театрында йцксяк дювлят рясмиляринин вя Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын нцмайяндя щейятинин иштиракы иля Нахчыван бястякарларынын ясярляриндян ибарят бюйцк тядбир кечирилди. Юнжя ися Нахчыванын мусиги ижтимаиййяти вя Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын сядри, халг артисти, профессор Фирянэиз Ялизадянин башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти - Республиканын халг артсити, сянятшцнаслыг доктору, профессор, Бястякарлар Иттифагынын Катиби Рамиз Зющрабов вя Иттифагын мясул катиби, сянятшцнаслыг намизяди Лаля Щцсейнова улу юндяр Щейдяр Ялийевин музейини зийарят едиб, онун абидяси юнцня эцл дястяси гойдулар.

        Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяжлисинин сядри, жянаб Васиф Талыбовла эюрцш заманы Нахчыванын мядяни-игтисади йцксялиши, мусиги сащясиндя эедян просеслярля баьлы фикир мцбадиляси йцрцдцлдц, мусиги щяйатынын инкишафы иля баьлы эюрцлян ишлярдян данышылды. Гейд олунду ки, зянэин мядяниййят вя инжясянят яняняляриня малик олан Нахчыванда Бястякарлар Иттифагынын илк бюлэя тяшкилатларындан биринин ачылмасы тясадцфи дейилди. Йашы тарихин ян дярин гатларына эедиб чыхан Нахчыванын юзнцмяхсус вя рянэарянэ мусиги мядяниййяти буна там щцгугла ясас вермишди. Ерамыздан яввял В миниллийя аид олан Шярур йаллыларынын, ХВЫЫЫ ясрдя йашайыб-йаратмыш вя Тцркийя Султаны ЫВ Мурадын сарай мусигичиси кими шющрят тапмыш ифачы-бястякар Мурадаьа Нахчыванлынын, шярурлу саз-сюз устады Аь Ашыг Аллащверди Косажанлынын бу эцнцмцзя гядяр эялиб чатан мянбяляри Нахчыван мусигисинин мющкям сцтунларындан хябяр верир. Йалныз Нахчывана аид олан 100-дян артыг йаллы нювц, нечя-нечя ашыг щавалары, Шярур бюлэясиндя Арпачайын йахынлыьындакы яразилярдян бириндя йаранан «Апарды селляр Сараны» кими халг мащнылары бу дийарын зянэин мусигисинин тякрарсыз нцмуняляриндяндир. ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанын милли-мядяни интибащында Нахчыванын хцсуси вя бюйцк ролу олмушдур. Мящз бу дюврдя Нахчыванда драматик вя мусигили театр йаранмыш, ачыг консертляр тяшкил едилмишдир. Ц.Щажыбяйовун «Лейли вя Мяжнун», «Шащ Аббас вя Хуршидбану» муьам-опералары, «Аршын мал алан», «Яр вя арвад», щабеля З.Щажыбяйовун «50 йашында жаван», «Евли икян субай» мусигили комедийалары тамашайа гойулмушдур. Шярг консертляринин тяшкили, няфяс алятляри ансамблларынын, халг чальы алятляри ансамблларынын чыхышлары тез бир заманда яняняйя чеврилмишдир. 1937-жи илдя Ц.Щажыбяйовун тяшяббцсц иля Нахчыванда мусиги мяктяби ачылмыш вя дащи бястякар бурайа чохлу нот китаблары вя «Берлин» маркалы пиано щядиййя етмишдир. Хатырладаг ки, мящз щямин илдя дащи бястякар Нахчывандан илк дяфя ССРИ Али Советиня депутат сечилмиш вя юмрцнцн сонуна кими бу шяряфли иши лайигинжя йериня йетиряряк, Нахчыван мусиги мядяниййятинин инкишафы цчцн ялиндян эяляни ясирэямямишдир. Нахчыван мусиги мяктябинин истедадлы йетирмяляри - Няриман Мяммядов, Рамиз Миришли, Ряшид Мяммядов Ц.Щажыбяйов адына Азярбайжан Дювлят Консерваторийасында тящсиллярини давам етдирмиш, республиканын мусиги хязинясиня лайигли тющфяляр вермишляр. 1958-жи илдя Нахчыванда Дювлят Мащны вя Рягс Ансамблынын фяалиййятя башламасы бястякарлар цчцн бюйцк стимул олмуш, бу коллектив цчцн чохлу сайда мараглы ясярляр йаранмышдыр.

        Ютян ясрин 70-жи илляриндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин республикамыза рящбярлик етдийи дюврдя Бястякарлар Иттифагынын бюлэя тяшкилатларынын йарадылмасы мясяляси чох жидди шякилдя эцндямя эялди вя онун щялли йолларында бир сыра аддымлар атылды. 1976-жы илдя Нахчыванда Бястякарлар Тяшкилатынын йарадылмасы иля ялагядар ССРИ халг артисти, Азярбайжан Бястякарлар Иттифгынын катиби Рауф Щажыйев Нахчывана эяляряк, бурада йерли бястякарларын ясярляриндян ибарят консертдя иштирак етмишдир. 18 мусиги нюмрясиндян ибарят бюйцк консерти динлядикдян сонра о, бястякарларла эюрцшцб ясярляр щаггында мцсбят ряй сюйлямиш, эяляжякдя консерваторийанын бястякарлыг шюбясиндя тящсиллярини давам етдирмяк цчцн бир нечясини Бакыйа дявят етмишдир. Беляликля, 70-жи иллярин сонундан башлайараг, щазыркы Бакы Мусиги Академийасына Мухтар Республикадан мцсабигядянкянар тялябя гябул едилмяйя башланмышды. 1978-жи илин сентйабр айында ися Нахчыванда Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын сяййар пленуму кечирилди вя бурада Иттифагын бюлэя гуруму йарадылды. Эюркямли бястякар Рамиз Миришли гурумун сядри, Мяммяд Ялякбяров мясул катиби сечилдиляр. Бу ишлярин давамы кими 1983-жц илдя Нахчыван Дювлят Филармонийасы ишя башламышдыр вя щазырда бурада Камера Оркестри, Халг Чальы Алятляри Оркестри, рягс коллективи фяалиййят эюстярир.

        Щал-щазырда Нахчыван Бястякарлар Тяшкилаты Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын диэяр бюлэя тяшкилатлары арасында мющкям-мадди техники базайа малик, ян габагжыл бир гурумудур. Тяшкилата бястякар, республиканын ямякдар инжясянят хадими Шямсяддин Гасымов башчылыг едир. Тяшкилатын 3 цзвц фяхри ада вя Президент мцкафатына лайиг эюрцлмцшляр. Щяр ил Нахчыван бястякарлары эениш ижтимаиййят гаршысында йени ясярлярдян ибарят щесабат консерти иля чыхыш едир вя бу тядбирлярдя яняняви олараг Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын катиблийи, эюркямли бястякар вя мусигишцнаслар иштирак едиб, тяшкил олунан мцзакирялярдя юз тювсийя вя фикирлярини билдирирляр.

        30 иллик йубилейля баьлы Ж.Мяммядгулузадя адына Мусигили Драм Театрында кечирилян тядбирдя Нахчыван Бястякарлар Тяшкилатынын Сядри Шямсяддин Гасымов Тяшкилатын фяалиййяти барядя щесабат мярузяси иля чыхыш етди. Тябрик нитги сюйляйян Азярбайжан Бястякарлар Иттифагынын сядри Ф.Ялизадя вахтиля цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля йаранан тяшкилатын уьурларыны гейд едяряк, бу ишдя тяшкилата, онун цзвляриня эюстярилян бюйцк диггят вя гайьыйа эюря Нахчыван МР-нын рящбярлийиня, Али Мяжлисин сядри, жянаб Васиф Талыбова юз дярин тяшяккцрцнц билдирди. Эениш консерт програмы Азярбайжан бястякарлыг мяктябинин баниси Цзейир Щажыбяйовун «Короьлу» операсындан Увертцра иля ачылды. Мараглы вя рянэарянэ тяшкил олунмуш програмда Рамиз Миришли, Ряшид Мяммядов, Шямсяддин Гасымов, Камал Ящмядов, Йашар Хялилов, Якрям Мяммядов, Эцнай Мяммядованын ясярляри Нахчыван Дювлят Филармонийасынын Халг Чальы Алятляри Оркестри (бядии рящбяр вя баш дириъору - Азярбайжан Республикасынын ямякдар артисти Елман Ялийев), Камера Оркестри (бядии рящбяр вя дириъор - Азярбайжан Республикасынын ямякдар артисти - Чинэиз Ахундов), «Араз» Мащны вя Рягс Ансамблы (бядии рящбяр - Азярбайжан Республикасынын ямякдар артисти Зющраб Ахундов, балетмейстер - Азярбайжан Республикасынын ямякдар мядяниййят ишчиси Тамерлан Баьыров), Ордубад шящяр Ушаг Мусиги Мяктябинин Хорунун, щабеля солистляр, Азярбайжан Республикасынын ямякдар артисти, тарзян Зейналабдин Бабайев, Нахчыван МР-нын ямякдар артистляри - Мцбариз Ясэяров, Турал Няжяфов, Эцлйанаг Фярзялийева, мцьянниляр - Гярибя Щясянова, Азяр Жяфярли, Елчин Наьыйев вя Цлви Ящмядовун ифасында сяслянди. Бцтцн ифалар тамашачылар тяряфиндян диггятля излянилиб, щярарятля алгышланды.

        Нахчыван сяфяринин даща бир мараглы вя парлаг тяяссцраты Нахчыван Дювлят Университети няздиндя фяалиййят эюстярян Консерваторийанын иши иля йахындан танышлыг олду. Хцсусиля, кечян ил Консерваторийанын ихтийарына верилмиш вя там мцасир сяпкидя тикилмиш мющтяшям бина гонагларын бюйцк мараьына сябяб олду. Университетин ректору, академик Иса Щябиббяйли билдирди ки, бу тящсил мцяссисясиндя 1994-жц илдян етибарян мусиги ихтисасы цзря мцтяхяссисляр щазырланмаьа башланмыш, 1998-жи илдя ися Университетин инжясянят факултясиндя Консерваторийа ачылмышдыр. Щал-щазырда Консерваторийада фортепиано, оркестр алятляри, халг чальы алятляри, мусигишцнаслыг кафедралары мювжуддур. Бу йахынларда ися Бястякарлар Иттифагынын Мухтар Республика Али Мяжлисинин Сядри жянаб Васиф Талыбова цнванладыьы мяктубуна ясасян бястякарлыг кафедрасы фяалиййятя башланмышдыр. Кафедрайа Нахчыван Бястякарлар Тяшкилатынын мясул катиби, Президент мцкафатчысы, бястякар Камал Ящмядов башчылыг едир. 2000-жи илдян Консерваторийада опера студийасы фяалиййят эюстярир ки, онун тамашайа гойдуьу «Аршын мал алан» опереттасы бир сыра харижи юлкялярдя, о жцмлядян Тцркийя вя Русийада нцмайиш етдирилмишдир. Консерваторийанын мцяллим щейятиля эюрцшдя чыхыш едян Фирянэиз ханым Ялизадя бурада эюрдцкляриндян мямнунлуг ифадя едяряк, Нахчыван Бястякарлар Тяшкилаты сыраларынын эяляжякдя Консерваторийанын юз йетирмяляри иля эенишляняжяйиня цмидвар олдуьуну сюйляди.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page