Bəstəkarlar ustadı      
      
N. Abdullayeva           
1   2   3  
Ü. Mәmmәdova
Әhmәd Ağdamski – 115 il. «Milli operamızın ilk Leylisi kim olub?»

N. Abdullayeva
Bәstәkarlar ustadı


Ş. Hüseynov
Zülfi Adıgözalov – 100. Böyük sәnәtkar mәnәviyyәtımızda yaşayır

R. Hüseynov
İkinci nәfәs


 
 
make printcopy print copy
        
Audio: Clip 1
Audio: Clip 2


əstəkar Midhət Əhmədovun adı, müasirləri olan Q.Qarayev, C.Hacıyev, F.Əmirov kimi, Azərbaycan musiqisini dünya miqyasına çıxaran bəstəkarlar tək məşhur olmasa da, milli bəstəkarlıq məktəbimizin inkişafında onun əvəzsiz rolu danılmazdır. O, yaşlı nəsil Azərbaycan bəstəkarlarının istedadlı nümayəndələrindən biri idi. M.Əhmədov çoxsaylı simfonik, kamera-intrumental, vokal, xor üçün əsərlərin müəllifidir. Onun simfonik orkestr üçün "Cəngi"si, "Bəhram Gur" simfonik poeması, violonçel konserti musiqi xəzinəsinin qiymətli inciləri sırasındadır. M.Əhmə-dovun yaradıcılığı Azər-baycan musiqi incəsənə-tində uşaqlar üçün yazılmış əsərlərin miqdarına, janr müxtəlifliyinə və rəngarəngliyinə görə xüsusi vacib yer tutur. "Şəngülüm-Məngülüm" nağılı əsasında süita, çox sayda mahnılar, pyeslər - uşaqlar üçün yazıb-yaradan sələfləri üçün böyük bir məktəbdir. Yaradıcılığında müxtəlif janrlara müraciət edən bəstəkar, həmçinin musiqiçi-ictimai xadim və istedadlı pedaqoq kimi də öz sözünü deyə bilmiş, Azərbaycan musiqi mədə-niyyəti tarixində özünə-məxsus yer tutmuşdur.

1914-cü ildə Bakıda neftçi - mühəndis ailəsində dünyaya gələn M.Əhmədov orta məktəbi bitirdikdən sonra işçi fakültəyə, - kontrabas sinfinə daxil olur. O illər Azərbaycanda milli musiqiçi kadrların yetişdirilməsi məsələsi aktual idi və elə bu məqsədlə 1934-cü ildə M.Əhmədov Leninqrada (Sankt-Peterburq) ezam olunur. Leninqrad konservatoriyasının professorları K.Kuşnaryov və M.O.Şteynberqin sinfində bəstəkarlıq sənətinin sirlərini mənimsəyən (həmçinin D.Şestakoviçin dərslərində də könüllü iştirak edən) M.Əhmədov çox sonralar, Bakıda o illərin təəssüratını, dahi müəllimlərindən öyrəndiklərini, onlarla ünsiyyətdən qazandığı dəyərli anları öz tələbələri ilə bölüşəcək. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, M.O.Şteynberq Rimski-Korsakov məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri olması ilə yanaşı, rus bəstəkarlarının böyük bir qisminin, o cümlədən D.Şostakoviçin də müəllimi olmuşdur. M.Əhmədovun ilk əsərləri də elə burada, Leninqradda yaranır. Bunlar kamera, vokal janrda yazılmış kiçik həcmli əsərlər idi.

İkinci Dünya Müharibəsi M.Əhmədovu təhsilini yarımçıq qoyub Bakıya dönməyə məcbur etdi. Bakı Konservatoriyasında təhsilini davam etdirməklə yanaşı (B.İ.Zeydmanın sinfində) o, ictimai fəaliyyətə də başlayır. Azərbaycan Konsert Birliyində, Respublika Uşaqların Bədii Tərbiyəsi Evində M.Əhmədov genişmiqyaslı işlər aparır.

Bu 10 il ərzində (41-50) bəstəkarın gözəl simfonik əsərləri yaranır. Onlardan "Qəhrəmanlıq uvertürası", "Bəhram Gur" simfonik poeması, "Bakı komissarları"na həsr olunmuş simfoniya və s. əsərlər müəllifin gözəl janr ustası olduğunu sübut edir. Lakin bu, M.Əhmə-dov yaradıcılığının yalnız bir istiqaməti idi. 50-ci illərdən başlayaraq onun yaradıcılığında simfonik musiqi ilə yanaşı, yeni bir şaxə əmələ gəlir. Bu da uşaqlar üçün yazılmış müxtəlif əsərlərdir. Bir-birinin ardınca fortepiano konserti, pyeslər, müxtəlif müəllif-lərin mətninə yazılmış ayrı-ayrı mahnılar və mahnı məcmuələri yaranır. Ümumiyyətlə, M.Əhmə-dov yaradıcılığının bu yönü haqqında geniş söhbət açmaq olar.


 
1   2   3  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site