BƏSTƏKARIN MÜQƏDDƏS RUHUNU ƏMƏLLƏRIMIZDƏ YAŞADAQ!
Raziyə ƏLIYEVA
Search


BƏSTƏKARIN MÜQƏDDƏS RUHUNU ƏMƏLLƏRIMIZDƏ YAŞADAQ!
Raziyə ƏLIYEVA
ROSTROPOVIÇLƏRIN NƏSL ŞƏCƏRƏSI
Şeyla HEYDƏROVA
AZƏRBAYCANIN BAŞ ORKESTRI NIyazI epoxası (ARDI)
Nigar ƏLIYEVA Fərəh ƏLIYEVA
ÇARDAŞ VƏ MARKALAR VƏ YAXUD MARKALARDA ƏKSINI TAPAN MACAR RAPSODIYASI
Eldar ISKƏNDƏROV
ÜZEYIR BƏY HACIBƏYOV
Səadət QARABAĞLI

        1974-cü ildə orkestrin rəhbərliyi istedadlı dirijor Nəriman Əzimova tapşırıldı. O, öz gəlişi ilə orkestrdə bir sıra yeniliklər həyata keçirtdi, o cümlədən orkestrin tərkibinə qaboy, fleyta, kontrabas kimi qərb musiqi alətlərini və ud alətini əlavə etdi. Qərb alətlərinin "xalq çalğı alətləri orkestrinin" tərkibinə daxil edilməsi bir qədər polemik xarakter daşısa da uzun illər kollektiv məhz bu tərkibdə fəaliyyət göstərmişdir. Yeni-yeni ifaçılar nəsli, müğənnilər öz ifaçılıq fəaliyyətinə bu kollektivdə başlamışdılar. Ramiz Quliyev, Oqtay Quliyev, Elman Bədəlov, Adil Bağırov, Mahrux Muradova, Təranə Vəlizadə, Nisə Qasımova, Yaşar Səfərov, Baba Mirzəyev və bir çox başqa istedadlı ifaçılarımız bu kollektivlə həm respublikamızda, həm də onun sərhədlərindən kənarda maraqlı repertuarla çıxış etmişlər.
       Bu il, əsası 1931-ci ildə dahi Üzeyir bəy Hacıbəyov tərəfindən qoyulan Azərbaycan notlu xalq çalqı alətləri orkestrinin yubiley ilidir. Fəaliyyətdə olduğu illər ərzində bu əməkdar kollektiv doğma xalqına lazımınca xidmət edərək, ona yüksək estetik zövq vermək və milli professional ifaçılıq sənətimizi inkişaf etdirmək kimi ali vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlmişdir.
       Sonda Azərbaycan musiqi ictimaiyyətinin, ümumiyyətlə əsl musiqiyə qiymət verən hər bir azərbaycanlının arzusunu bu əməkdar kollektivin bədii rəhbəri və baş dirijoru hörmətli Nəriman Əzimova və kollektivin bütün üzvlərinə çatdırmaq istərdik, qoy kollektiv, əvvəlki illərdə olduğu kimi, dövlətimizin mədəni həyatında əsas yerlərdən birini tutsun, istedadlarımızın üzə çıxmasında əvvəlki tək, öz güc və bacarığını əsirgəməsin: qoy bu kollektiv "əsl musiqi" intizarında olan hər bir adamın ruhuna, qəlbinə məlhəm olsun. Vaxtilə Üzeyir bəy Hacıbəyovun nəfəsinin, əməyinin bəhrəsi olan kollektiv bu gün də fəaliyyət göstərməklə özündə dahi bəstəkarın müqəddəs ruhunu yaşatmalıdır!
ƏDƏBIYYAT:
       1. Üzeyir Hacıbəyov. Əsərləri II cild. Bakı, 1965.
       2. K. Kerimov. Orkestr Azerbaydcanskix narodnıx instrumentov. Bakı, 1959.
       3. O. Quliyev. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri. Bakı, 1980.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page