ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
МУЗЕЙЛЯРДЯ...
-
Search

ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
КОНФРАНСЛАР... МЦСАБИГЯЛЯР...
-
ЙАРАДЫЖЫЛЫГ...
-
ЙЕНИ НЯШР...
-
ИФАЧЫЛЫГ...
-
МУЗЕЙЛЯРДЯ...
-

 


МУЗЕЙИН МУСИГИ ЩЯЙАТЫ

       Азярбайжан Мусиги Мядяниййяти Дювлят Музейиндя 2008-жи илин яввялиндян бир чох тядбирляр кечирилмиш, мараглы сярэиляр нцмайиш етдирилмишдир. Бу тядбирляр яламятдар эцнляря, мядяниййят хадимляринин йубилейляриня щяср олунмушдур.

        Цзейир Щажыбяйовун “Лейли вя Мяжнун” операсынын 100 иллийи иля ялагядар музейин фондундакы експонатлардан ибарят сярэи щазырланмыш, 25 йанвар 2008-жи ил тарихдя Азярбайжан Дювлят Опера вя Балет Театрында йубилей тядбириндя нцмайиш етдирилмишдир.

        2008-жи ил феврал айынын 5-дя дащи бястякар Гара Гарайевин 90 иллийи тамам олду. Музейимиз бястякарын щяйат вя йарадыжылыьыны якс етдирян силсиля тядбирляр кечирмишдир. Бу тядбирдян бири йанварын 31-дя “Бади- Кубя” симлы квартетинин консерти олмушдур. Тядбири эириш сюзц иля музейин директору Алла Байрамова ачмышдыр. Консертдя симли квартетин эянж мусигичиляри Таьызадя Жавад, Щцсейнов Емин, Бабайев Вагиф, Уткин Денисин ифасында Гара Гарайевин, Дмитри Шостаковичин вя Алфред Шниткенин ясярляри сяслянмишдир. Эянж мусигичи Исфар Сарабски дащи бястякара щяср етдийи, юзцнцн бястялядийи “Сцрприз” ясярини ифа етмишдир.

        Гара Гарайевин 90-иллик йубилейи иля ялагядар музейимиз фонд материраллардан ибарят сярэи щазырламышдыр. Бу сярэи 5 феврал 2008-жи ил тарихдя Азярбайжан Дювлят Филармонийасында кечирилян йубилей тядбириндя нцмайиш етдирилмишдир. Щямин сярэи 7 феврал 2008-жи ил тарихиндя Азярбайжан Дювлят Опера вя Балет Театрында Гара Гарайевин “Лейли вя Мяжнун”, “Дон Кихот” балетляринин тамашасы эцнц нцмайиш етдирилмишдир. Сонра бу сярэи Сумгайыт шящяриндя йубилей тядбириндя дя нцмайиш олунмушдур.

        Музейимиз эюркямли мядяниййят хадимляринин йарадыжылыьыны, мусигисини эянжляр вя мяктяблиляр арасында да тяблиь едир. Гара Гарайевин 90 иллик йубилейи иля ялагядар 12 сайлы мусиги мяктябинин директору Эцлнаря Сяфярованын тяшяббцсц иля мяктябин шаэирдляри музейимиздя тядбир – консерт кечирмишляр.

        Йубилей тядбири иля ялагядар 1 феврал 2008-жи ил тарихдя Франса сяфирлийинин хятти иля Страсбургда, 9 апрел 2008-жи ил тарихдя Минск шящяриндя Беларус Дювлят Филармонийасында музейин щазырладыьы “Гара Гарайев- 90” адлы сярэиси нцмайиш етдирилмишдир.

        Музейимиз мцтямади олараг мядяниййят хадимляринин йубилейляри иля ялагядар кечирилян елми-практик конфрансларда иштрак едир.

        17-18 март 2008-жи ил тарихдя Гара Гарайевин 90 иллийи иля ялагядар кечирилмиш “Гара Гарайев вя мцасирлик” адлы елми-практик конфрансда музейин директору, сянятшцнаслыг намизяди, Азярбайжан Республикасынын ямякдар мядяниййят ишчиси Алла Байрамова “Азярбайжан Мусиги Мядяниййяти Дювлят Музейинин фондундан : Гара Гарайевя мяхсус китаблардакы шяхси гейдляр” мярузяси иля чыхыш етмишдир.

        2008-жи илдя Азярбайжан Мусиги Мядяниййяти Дювлят Музейи музей материллары ясасында чап мящсулларынын няшри ишини давам етдирир. Щал- щазырда дащи бястякар Гара Гарайевин щяйат вя йарадыжылыьыны якс етдирян музей материалларындан ибарят каталогун няшр олунмасы цзяриндя иш апарылыр.

        Музейимиздя муьам вя ашыг сянятиня щяср олунмуш тядбирляр дя кечирилмишдир. Эюркямли муьам устасы Ариф Бабайевин анадан олмасынын 70- иллик йубилей тядбириндя музейимизин щазырладыьы “Ариф Бабайев – 70” адлы сярэи нцмайиш олунмушдур.

        14 март 2008-жи ил тарихиндя Ашыг Ханларын сазынын оьлу Азяр Ханлар оьлу тяряфиндян музейя тягдиметмя мярасими кечирилмишдир. Тядбири эириш сюзц иля музейин директору Алла Байрамова ачмышдыр. О, музейдя ашыг сянятиня аид материалларын, о, жцмлядян Ашыг Щцсейн Саражлынын сазынын олдуьуну, Ашыг Ханларын сазынын музейимизя тягдим едилмясини мусиги алятляри коллексийамызы даща да зянэинляшдиряжяйини сюйлямишдир .

        Тядбирдя Азярбайжан Милли Елимляр Академийасынын Низами адына Ядябиййат Институтунун директор мцавини, профессор Мящяррям Гасымлы, миллят вякили Гяниря Пашайева, Ашыг Ханларын сянят достлары вя башгалары чыхыш едяряк онун щаггында хош хатирялярини сюйлядиляр. Ашыглар цряк сюзлярини юз ифалары иля билдирдиляр. Музейимизин фондунда олан мусиги алятляри республикамыздан кянарда кечирилян тядбирлярдяки сярэилярдя нцмайиш олунур. 3-4 март 2008-жи ил тарихдя Мяракеш Краллыьында “Азярбайжан эцнц” иля ялагядар тяшкил едилмиш сярэидя музейин 8 ядяд мусиги аляти нцмайиш олунмушдур.

        Музейимиз мцтямади олараг бир чох юлкялярин, шящярлярин музейляри иля ялагя сахлайыр, щямин музейлярин тяшкил етдийи конфрансда иштрак едир.

        Музейимизин директору Алла Байрамова 20-22 март 2008-жи ил тарихдя Санкт-Петербург Дювлят Театр вя Мусиги Сяняти Музейинин дявяти иля ады чякилян музейин 100 иллийиня щяср олунмуш “Театр вя Мусиги музейляри бейнялхалг алямдя” адлы елми-практик конфрансда иштрак етмишдир.

        Конфранс 3 эцн (20, 21 вя 22 март) давам етмиш, ижласларын мцхтялиф сессийалары паралел олараг музейин ясас бинасында (Островски мейданы, 6) вя онун филиалларында (Н.А.Римски-Корсаковун хатиря ев музейи, Шереметев сарайы, Ф.Шалйапинин мянзил музейи, Самойловларын хатиря ев музейи) кечирилмишдир. Алла Байрамова конфрансын бцтцн бюлмя ижласларынын, мусигишцнаслыг, музейшцнаслыг вя театр сяняти шюбяляринин ишиндя иштрак етмиш, мусиги музейинин фондларынын елми жящятдян юйрянилмяси мясялясиня даир чыхыш етмишдир.

Тяраня ГУРБАНОВА

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page