ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
ЙАРАДЫЖЫЛЫГ...
-
Search

ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
КОНФРАНСЛАР... МЦСАБИГЯЛЯР...
-
ЙАРАДЫЖЫЛЫГ...
-
ЙЕНИ НЯШР...
-
ИФАЧЫЛЫГ...
-
МУЗЕЙЛЯРДЯ...
-

 


ТОФИГ БАКЫХАНОВУН «ХЕЙИР ВЯ ШЯР» БАЛЕТИ М.Ф. АХУНДОВ адына АЗЯРБАЙЖАН ОПЕРА ВЯ БАЛЕТ ТЕАТРЫНЫН СЯЩНЯСИНДЯ

       Эюркямли Азярбайжан бястякары Тофиг Бакыханов халгымызын мядяниййяти тарихиндя юзцня лайиг йерлярдян бирини тутур.

        Йарадыжылыьына 50-жи иллярин сону 60-жы иллярин яввялляриндя башламыш Т.Бакыхановун ясярляри республикамызын щцдудларындан узагларда бюйцк шющрят газанмышлар.

        Т.Бакыханов щямишя халгын щяйаты иля айаглашыр, юз ясярляриндя мцасир эерчяклийи она хас олан форма, образ вя рянэлярдя ифадя етмяйя чалышыр.

        Лирик вя ъанрлылыг, драматизм вя характерли образлар сферасынын щюрцлмяси хцсусиййятляриндян бири кими юзцнц габарыг эюстярир. Т.Бакыхановун йарадыжылыьы мащиййят етибариля Азярбайжан классик мусигинин дярин кюкляриня ясасланараг хялгилик апарыжы принсипи кими тясдигляйян мцасир мусигинин цмуми истигамятини инкишаф едир.

        Ону да йада салаг ки, Т.Бакыханов юз зянэин бястякарлыг йарадыжылыьы иля улу бабалары кими ( Аббасгулу Аьа Бакыханов, Ящмядаьа Бакыханов ) халгына хидмят етмиш вя она даими шяряф эятирмишдир. Т.Бакыхановун ясярляри Франсада, Лцксембургда, Монакода, Болгарыстанда, Румынийада, щабеля кечмиш ССРИ-нин бир чох шящярляриндя сяслянмишди. Бястякар Тцркийядя, Иранда, Шимали Кипр вя башга юлкялярдя йарадыжылыг езамиййятиндя олмушдур.

        Т.Бакыханов мцхтялиф ъанрларда йазылан ясярлярин мцяллифидир. О, мусигинин демяк олар ки, бцтцн ъанрларына мцражият етмиш вя няинки Азярбайжанда дцнйанын бир чох юлкяляриндя ясярляри дцнйа сящняляриндя нцмайиш етдирилмишдир вя йцксяк сявиййяли уьурлу наиллиййят газанмышдыр. Беля ки, бястякар 8 симфонийанын, 5 симфоник поеманын, 5 симфоник муьам ( «Нява», «Шащназ», «Ращаб», «Щцмайун» «Дцэащ»), 26 мцхтялиф алятляр цчцн йазылан консертлярин, 100-дян артыг мащны вя романсларын, еляжя дя бястякар Н.Мяммядовла бирликдя йазылмыш 3 мусигили комедийаларын мцяллифидир.

        Т.Бакыхановун чох шахяли йарадыжылыьынын дяйярли щиссясини мцхтялиф дюврлярдя йазылан 3 балети тяшкил едир.

        Ону да демяк лазымдыр ки, Т.Бакыхановун истедады балет ъанрында юзцнц йени вя ориъинал шякилдя эюстярир. Бястякарын илк балети ямяк гящряманларын щяср олунмуш бир пярдяли «Хязяр балладасы»нын премйерасы 1968-жи илдя М.Ф. Ахундов адына Азярбайжан Дювлят Академик Опера вя Балет театрынын сящнясиндя олмушду.

        Бу ясяр щямчинин Эянжя, Москва, Санкт-Петербург, Кийев, Кисловодск, Парисдя кечирилян ВЫЫ Бейнялхалг рягс фестивалында (1969) «Шан-Елизе» театрында нцмайиш етдирилмишдир. «Хязяр балладасы» еляжя дя Франсада, Лцксембургда, Монакода нцмайиш етдирилмишдир.

        «Хязяр балладасы»нын мцвяффягиййятляриндян рущланыб Т.Бакыханов рус шаири Серэей Йесенинин «Фарс мотивляри» вя башга поетик ясярляри ясасында «Шярг поемасы» балетини йарадыр. Лакин балетин премйерасы йарадылдыьы вахтдан 20 ил сонра 1988-жи илдя Азярбайжан Дювлят Консерваторийасынын няздиндяки Шювкят Мяммядова адына Опера – студийасынын сящнясиндя щяйата кечирилди.

        Бу йахынларда М.Ф. Ахундов адына Азярбайжан Дювлят Академик Опера вя Балет театрынын сящнясиндя Т.Бакыхановун «Хейир вя Шяр» балетинин премйерасы олмушду.

        Бу балет Низаминин «Хямся»си ясасында йазылмышдыр. Билдийимиз кими Низами дцнйа мядяни тарихиня ян эюркямли мцтяффякир вя шаир кими дахил олмушдур. Онун йарадыжылыг ирси щям дя бизим жанлы мусиги тарихимиздир.

        Азярбайжан ядябиййаты тарихиня ися Низами йени Шярг ядяби жяряйанынын йарадыжысы кими дахил олмушдур.

        Мялум олдуьу цзря Низами епик-драматик ъанрын йарадыжысыдыр. Онун унудулмаз 5 поемасы сонралар «Хямся» адланан бир топлуйа йыьылмышдыр вя бу топлу да Шярг халгларынын мядяни тарихиндя йени бир сящифя ачмышдыр.

        Щизами гязял вя гясидяляр дя йазыб, фягят ян бюйцк шющряти она «Хямся» топлусу эятирмишдир. Щизами юз йарадыжылыьында ясл щуманист идейаларыны тяряннцм едир.

        Она эюря дя щеч дя тясадцфи дейил ки, Низами поезийасы Азярбайжан инжясянятинин бцтцн сащяляриня йол тапмыш, мяняви вя мядяни дцнйамызы зянэинляшдирмишдир.

        Дащи Ц.Щажыбяйовун «Сянсиз» вя «Севэили жанан» гязял романсларындан мусигишцнаслыьымызда башлайан Низами мювзулары, Ф.Ямировун шаирин ады иля баьлы «Щизами» симфонийасында, Гара Гарайевин «Лейли вя Мяжнун» симфоник поемасы вя «Йедди эюзял» балетиндя вя башга ясярлярдя юз тяфсирини тапмышдыр.

        Т.Бакыхановун «Хейир вя Шяр» балети Низаминин 850 иллийиня щяср олунмуш мцсабигядя башга Азярбайжан бястякарларынын ясярляри иля йанашы мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.

        Бир факты да йада салмаг истярдим ки, Бакы шящяр ижтимаиййяти Т.Бакыханов илк дяфя скрипкачы-солист кими таныш олмушдур. Щяля тялябялик илляриндя о Консерваторийада, Филармонийада кечирилян консертлярдя чалмаьа башламышдыр вя чох мараглыдыр ки, о вахт Низаминин 800 иллийиня (1947) щяср едилмиш йубилей консертиндя Вйетанын ЫВ консертинин парлаг ифасы Т.Бакыхановун йадда галан чыхышлардан биридир.

        Будур, 50 илдян сонра Т.Бакыханов бир бястякар кими Низаминин 850 иллийиня бирпярдяли балет йазыр.

        Ону да гейд едяк ки, «Хейир вя Шяр» балетинин мусигиси илк дяфя 1992-жи илдя Азярбайжан Дювлят Филармонийасында кечирилян Азярбайжан бястякарларынын пленумунда Исмайыл Щажыйевин дириъорлуьу иля симфоник оркестр тяряфиндян ифа олунмушдур.

        Мараглыдыр ки, ясяр илк дяфя М.Ф.Ахундов адына Азярбайжан Дювлят Опера вя Балет театрында динлянилиб вя гябул олунмушдур.

        Сонра нядянся тамаша бу бюйцк сящнядя дейил, Консерваторийанын Опера студийасында юз сящня тяжяссцмцнц тапды. Тамашада ися профессионал балет усталары дейил, ясас етибариля хореографик мяктябин тялябяляри иштирак етмишдирляр. ( Гурулушчу балетмейстер, либретто мцяллифи вя Шяр образынын йарадыжысы Ряшид Ящмядов олмушдур).

        Севиндирижи щалдыр ки, Т.Бакыхановун «Хейир вя Шяр» балети нящайят М.Ф.Ахундов Азярбайжан Дювлят Опера вя Балет театрынын сящнясиндя юз тяжяссцмцнц эюрдц.

        Сюзсцз ки, Т.Бакыхановун «Хейир вя Шяр» балетинин Низами дцщасыны мусигидя тяфсириня аид эюзял нцмуняляриндян биридир.

        «Хейир вя Шяр» балетинин йени гурулушунун тамашайа гойулмасы Т.Бакыхановла бирликдя либретто мцяллифи вя гурулушжу балетмейстер Азярбайжан Республикасынын Халг артисти, ССРИ Дювлят Мцкафаты лауреаты Тамилла Ширялийеванын ясярин йени редаксийасыны щазырлайараг тамашачылара мцасир тярздя тягдим етмяси тягдирялайигдир.

        Яввяла, балетин либреттосунун илк вариантында олан бир нечя сурят ихтисар едилмиш вя ясасян диггят Низами идейасынын цмуми шякилдя ачылыб эюстярилмясиня истигамятляндирилмишдир.

        Демяк олар ки, бу балетдя Т.Бахыханов о бири ясярлярдяки кими йарадыжылыьына хас олан принсипляря ясасланыр.

        Беля ки, йарадыжылыг цслубунун йцксяк профессионал сявиййясини нцмайиш етдиряряк балетин мусиги дили халг мусиги мянбяляриндян бящряляняряк классик мусиги ганунлары иля мцасир ифадя васитяляринин вящдятиндян мейдана эялмишдир.

        Балет эиришля башлайыр. Бурада ясярин бцтцн персонаълары експозисийададыр, бурада Хейир вя Шярин илк тоггушмасы эюрцнцр. Кулминасийа нюмрясиндя ясас драматик персонаъларын бир-бири иля тоггушмасы вя Шяр гцввялярин юзцнцн юнямлийи тясвир олунур.

        Ансамбл сящняляринин сонунда балетин сонунжу эялир. (Хейрин галиблийи). Хейир гцввяляринин ясас иштиракчылары Азярбайжан Республикасынын ямякдар артисти Римма Исэяндярова вя Азярбайжан Республикасынын ямякдар артисти Эцлаьасы Мирзяйев иди.

        Хейир гцввялярин ясас гящряманы олан Римма Исэяндярова эюзял актйорлуг вя мядяниййят габилиййятиня малик олан бир актрисадыр.

        Бястякар бу образы йаратмаг цчцн эюзял мелодийалар бястялямиш, онун партийалары инжялийи вя ейни заманда жясарятлийи иля фярглянир.

        Эцлаьасы Мирзяйевин чыхышлары пластик эюзяллийи иля вя артистин сямими емосионал ифасы иля фярглянир.

        Хейир гцввяляринин мювзулары яняняви классик цсулларынын шярг пластикасынын синтези иля фярглянир. Бурада истедадлы балетмейстер Т.Ширялийева мцасир рягслярин принсипляриндян дя истифадя едир. Хейир сащяси лирик жанайатан интонасийалары иля зянэинляшмиш, йяни Хейир образларыны йарадан артистляр Хейри жанлы рягслярин жизэиляри иля ачыгламышлар.

        Шяр гцввялярин иштиракчылары Азярбайжан Республикасынын ямякдар артисти Йелена Скоморошенко вя Самир Сямядов чох парлаг вя йадда галан образлар йаратмышлар. Шяр гцввяляринин характеристикасы скертсовари гротеск интонасийалары иля фярглянир.

        Т.Бакыхановун балет партитурасы яняняви садя дили вя емосионал рянэарянэлийи иля фярглянир. Мусиги образлары бурада ващид драматик хятт дцзцмцндя верилиб. Зидд Шяр гцввяляринин тоггушмасы драматик характер дашымагдадыр.

        Балетмейстер Т. Ширялийева балет партитурасынын бцтцн ситуасийаларыны вя дяйишиклярини дяринликля мянимсямиш, бцтцн олдуьу мусиги материалларыны эюзял хореографик тясвириндя вермишдир.

        Ону да бир даща гейд етмялийик ки, щяр шейдян яввял балетин апарыжы амили Т.Бакыхановун эюзял мусигисидир. 17 нюмрясини юзцндя бирляшдирян «Хейир вя Шяр» балети ващид симфоник лювщя кими сяслянир. Дедийимиз кими, бу балетдя дя юз бястякар цслубуна садиг галыр.

        Бурада Тофиг Бакыханов муьамлардан, рянэ вя тяснифлярдян бол-бол бящряляниб. Бу балетдя «Щумайн» муьам дястэащ мелодийасындан мящарятля истифадя етмишдир. Ондан башга бурада «Байаты-Шираз», «Шур», «Сеэащ», «Чащарэащ» муьамларынын интонасийалары да ешидилир.

        Балетин финалында «Хейрин гялябяси» бястякар «Чащарэащ» интонасийаларындан зювгля истифадя едяряк ещтираслы, бир нюв Хейрин Шяр цзяриндя тянтянясини эюстярир.

        Бу тянтяняли финал ясл байрам йцрцшцнц хатырладыр.

        Тофиг Бакыхановун йаратдыьы ясярин сящнядя юз лазыми тяжяссцмцнц тапмасы, ялбяття йарадыжы коллективин ямяйинин эюзял мцвяффягиййятинин нятижясидир. Бястякарла вя балетмейстерля йанашы бу ясярдя мусиги рящбяри вя дириъор Азярбайжан Республикасынын Халг артисти Жаваншир Жяфяров, гурулушчу рясам Азярбайжан Республикасынын ямякдар ряссамы Т.Тащиров, балет труппасыны, цмумиййятля театрын бцтювлцкдя ишчи гцввясинин башда театрын директору Акиф Мяликовла бирликдя чалышганлылыьын уьурлу нятижясидир.

        Ону да гейд етмялийям ки, театрын коллективинин сяйи нятижясиндя йаранан бир пярдяли «Хейир вя Шяр» балети тамашачылар, мусигисевярляр цчцн бюйцк бир тющфядир.

        Бундан башга эянж няслин тярбийясиндя вя зювгляринин артмасы цчцн беля ясярлярин бюйцк ящямиййяти вардыр.

        Арзум будур ки, М.Ф.Ахундов адына Азярбайжан Дювлят Опера вя Балет Театрынын сящнясиндя иллярля сящня тяжяссцмцнц эюзляйян бир чох Азярбайжан бястякарларынын опера вя балетляри тамашайа гойулсун.

Земфира ГАФАРОВА

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page