МУСИГИ НЯЗЯРИЙЙЯСИ
АРИФ МЯЛИКОВУН «БУ ТОРПАГДА ИКИ НЯФЯР» БАЛЕТИНИН ОРКЕСТР ФАКТУРАСЫ ЩАГГЫНДА
Лаля ЖЯФЯРОВА
Search

МУСИГИ НЯЗЯРИЙЙЯСИ
БЯСТЯКАР ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫ ВЯ ЖАЗ МУСИГИСИ
Туран МЯММЯДЯЛИЙЕВА
АРИФ МЯЛИКОВУН «БУ ТОРПАГДА ИКИ НЯФЯР» БАЛЕТИНИН ОРКЕСТР ФАКТУРАСЫ ЩАГГЫНДА
Лаля ЖЯФЯРОВА
ШЯРГ ВЯ ГЯРБ АЛИМЛЯРИНИН БАХЫШЛАРЫНДА ТЕМПЕРАСИЙА ПРОБЛЕМЛЯРИ
Айтаж ЕЛХАН ЭЫЗЫ
ЙАХЫН ШЯРГ ЛАДЛАРЫНЫН СТРУКТУР ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Елмира АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА
ЖАЩАНЭИР ЖАЩАНЭИРОВУН СОНАТИНАСЫ
Лейла ГУЛИЙЕВА
ФИРЯНЭИЗ ЯЛИЗАДЯ «ОЙАН!» - ВИОЛОНЧЕЛ ЦЧЦН СОЛО
Мещрибан ЯЛИЙЕВА
ЩАЖЫ ХАНМЯММЯДОВУН ТАР ИЛЯ СИМФОНИК ОРКЕСТР ЦЧЦН 5 САЙЛЫ КОНСЕРТИНИН БЯЗИ ЦСЛУБ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Лейла ЩЯСЯНОВА
Ц.ЩАЖЫБЯЙОВУН «КОРОЬЛУ» ОПЕРАСЫНДА ЛАД ФУНКСИОНАЛЛЫЬЫНЫН БИР АСПЕКТИНЯ ДАИР
Жямиля ЩЯСЯНОВА

 


       Балет вя симфоник мусиги нцмуняляринин эюркямли мцяллифи олан, ХХ ясрин «мющтяшям аляти» - йяни симфоник оркестрин имканларындан мящарятля истифадя едян, Ариф Мяликовун йарадыжылыьы парлаг истедады вя юзцнямяхсуслуьу иля сяжиййялянир.

        Оркестрин бцтцн сирляриня йийялянян, дцнйа мусиги дяйярляриня йцксяк гиймят верян бястякар, бунлары йени милли яняняляр йюняминдя сындырараг, оркестрин бцтцн имканларындан истифадя етмиш вя мусигинин образлы мязмунуна наил олмушдур.

        Балет сянятиндяки йцксяк бядии жящятляря вя реализм принсипляриня чох бюйцк ящямиййят верян А.Мяликовун «Бу торпагда ики няфяр» балети 1969-жу илдя Киров адына Ленинград Опера вя Балет театрынын сящнясиндя тамашайа гойулмушдур. Либреттосу шаир Р.Роъдественскийя мяхсус олан балет «Метамарфозалар» симфоник поемасынын ясасында гурулмушдур. Симфоник поеманын балет ъанрына чеврилмяси фикри «Ики гялбин дастаны» балетинин хореографы О.Виноградов тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр.

        «Бу торпагда ики няфяр» балети мцяллифин диэяр ики - «Мящяббят яфсаняси», «Ики гялбин дастаны» балетляриндян полиладлы гурулушуна эюря фярглянир.

        Бурада щармоник, реэистр, инструментал вя фактуралы тембрлярдян эениш истифадя олунуб. Беля ки, мис няфяс алятляринин (5-жи, 6-жы, 7-жи, 8-жи рягямлярдя) «жон сорд», «фруллато», «элиссандо», йайлыларын (10-жу, 11-жи, 13-жц рягямлярдя) «пиззижато»лу, «тремоло»лу, «элиссандо»лу ифалары инструментал тембря мисал ола биляр. Мелодийанын интервал мцнасибятиля (4-жц, 6-жы, 15-жи, 21-жи рягямлярдя) паралел терсийаларла, кварта-секста, квинта-секста мцнасибятиля кечиди щармоник тембрин нцмуняси олараг, интонасийанын эащ сых, эащ да эениш гурулушда, реэистр тембрляринин (10-жу, 16-жы, 18-жи рягямлярдя) бир-бириня мцнасибятдя контраст олараг гурулмасы ясярин динамиклийини артырыр.

        Яввялдя гейд олундуьу кими, полифоник политоналлылыг тябягялярин сярбяст инкишафында юзцнц эюстярир. Бу щагда А.Мяликов беля дейир:

        «Додекафонийа, алеаторика, каллаъ, сонористик еффектляр, конкрет мусиги, йарадыжылыгда истифадя олуна биляр. Лакин мцяллиф бу цсуллардан бядии мязмунун эцжлянмяси наминя истифадя етмялидир. Беля цсуллардан истифадя, ясярин ясас идейасынын габарыг эюстярилмясиня хидмят етмялидир. Башга сюзля десяк, истифадя олунан фяндляр, фянд наминя ишлядилмямялидир. Мян беля нятижяйя эялмишям ки, хроматизм вя конструктив мянтиг милли дцшцнжянин характерик хцсусиййяти олдуьу цчцн, додекафонийа, алеаторика милли шярг мусиги мядяниййятиня зидд дейил». 1

        Мялум олдуьу кими, «Бу торпагда ики няфяр» балети «Метамарфозалар» симфоник поемасы ясасында йазылыб. «Метамарфоза» сюзц юзлцйцндя чеврилмя мянасыны дашыйыр. Тематик вя структур дяйишикликляр, верилян ясярин инкишафынын драматуръи принсипиня чеврилир. Ясярин яввяли юзцнямяхсусдур. Беля ки, илк ханялярдян башлайараг ашаьы реэистрдя ики пп иля сяслянян фагот паралел хроматик терсийаларла щярякят едяряк, бцтцн ясярин щармоник, фактуралы вя ритмик «лейтформуласына» чеврилир. Фаготларын паралел терсийаларла кечян фону цзяриндя, эениш диапазону ящатя едян инжя флейтанын илк мювзусу сяслянир. (Нцмуня 1.)

        Мювзунун икинжи кечиди флейталарын терсийалы ифасында, остинатолу щармоник формуланын фонунда сяслянир. Эюрцндцйц кими, фагот флейтайа нисбятян эярэин, кяскин тембря малик олан алятдир. Вя бурада тембр фяргляри щисс олунур.

        Гейд етмяк лазымдыр ки, алятшцнаслыгда А.Мяликовун мусиги дцшцнжясинин полифоник характери якс олунур. Бу, юзцнц композисийалы инкишафын методунда мцхтялиф алятлярин фактурасында вя алятлярарасы функсийаларын бюлцнмясиндя эюстярир. Бурада тембр ифадялидир. О, цмуми бядии тяяссцратын йаранмасында актив иштирак едир. Тябягялярин полифонийалашмасы нятижясиндя щяр контрапунктлу партийа чохсясли комплекс кими юзцнц бцрузя верир. Даща сонра щомофон-полифоник гатда, щомофонийа полимелодиклийя гядяр инкишаф едир. Полифонийа ися функсионал-щармоник тяшкили иля тянзимляняряк низама салыныр. Оркестр йазысы йени тембрлярля зянэинляшир. Беля ки, 1-жи рягямдян башлайараг арфанын, труба вя валторнанын тембрляри гарышыр.

        Бурада алятшцнаслыг тябии мянтиги иля, мцдрик садялийи вя инжя сечилмиш цсуллары иля валещ едир. Мясялян: 2-жи рягямдян Ы скрипкаларын йухары реэистрдя дашыдыьы мелодийа 2 флейта вя 2 кларнетин щармоник фигурасийалы фонунда арфа вя литаврларынын тремолаларынын узанан сяслянмяси, юз колоритиня эюря чох ифадялидир.

        Балетдя тембрлярин гаршы-гаршыйа гойулмасы вя контрастлыг тяшкил едян гарышыг сяслянмялярин рянэляри ясяри даща жазибяли едир. Гощум алятлярин партийалары икиляшяндя онларын бирэя тембри йцнэцл вя тамлыьы иля бир-бириня йахшы уйьунлашыр. Буну 6-жы рягямдя мцшащидя едирик. Беля ки, скрипкаларын октава мцнасибятиля икиляшмиш партийаларына, алтлар ялавя олунараг, сяслянмянин даща да релйефлилийиня наил олунур.

        Гейд олунан балетдя фактуралы инкишаф цсулларынын бцтюв бир комплексини эюрцрцк. Буна цмуми щярякятин формулаларынын дяйишилмяси, лентли щярякятлярдян истифадя олунмасы, штрихлярин дяйишдирилмяси вя с. нцмуня ола биляр. Бу цсуллардан щяр бири айрылыгда юзцнямяхсус ащянэи иля сечиляряк, щансыса бир йердя цмуми бядии мягсядин щяйата кечмяси цчцн шяраит йарадыр.

        Бястякар чох вахт бюйцк усталыгла бир алят вя йа алятляр групундан мцхтялиф тесситурада истифадя етмякля тембри дяйишдирмяйя наил олур. Мясялян, (6-жы рягямдян) йайлыларын дашыдыьы мювзу, йухары реэистрдя гырылараг дярщал (7-жи рягямдян) ашаьы реэистрля явяз олунур.

        Зянэин полифоник бюлмя биринжи кулминасийаны щазырлайыр. 9-жу рягямдян оркестрин бцтцн тяркибиндя ики фф иля сяслянян мусиги драматик характер алыр. Лакин бу емосионал эярэинлик чох чякмир. Тядрижян оркестрдя алятлярин тяхиря салынмасы иля сяслянмя йенидян зяифляйир. Артыг ясас мювзунун инкишафы йени мювзу иля гарышараг онунла цмуми структурда чыхыш едир. 10-жу рягямдя ясярин ясас образларынын йени кейфиййятли трансформасийасы баш верир. Ясас мювзуну йухары реэистрдя флейта апарыр. Она контрапункт олан фагот вя виолончел, йайлыларын хышылтылы фонунда сясляняряк емосионаллыьы артырыр. (Нцмуня 2.)

        Йайлыларын мювзусу тамамиля йени емосионал тябягя ямяля эятирир. Бу тябягянин юзцнямяхсуслуьу оркестря хцсуси тембря малик олан алт саксофонун эятирилмясидир. Сакит, мелоидк бир валс сяслянир. Диапазон тядрижян эенишлянир. Тембрал рянэарянэлилик хроматик щярякят едян терсийаларын щесабына инкишаф едир. Беля ки, бурада Ы вя ЫЫ скрипкалар щярякяти ашаьы истигамятя апараркян, алтлар вя виолончелляр щярякяти она якс олараг ашаьыдан йухарыйа доьру апарыр. Саксофон артыг юз мювзусуну (13-жц рягямдя) Ы вя ЫЫ скрипкалара ютцрцр. 14 вя 15-жи рягямлярдя сяслянян мусиги материалы ясярин мяркязи кулминасийасыны щазырлайыр. (16-жы рягямдя) Аллеэро виво темпиндя, бястякар, литавра вя бюйцк барабанын йени остинатолу ритмик фигуруну, (21-жи сайа кими), йяни бюйцк бир бюлмя бойунжа сахлайыр. Эащ йайлылар групунун, эащ да тахта няфяс алятляринин ифасында сяслянян мелодик фигурасийа (17-жи рягямдян 20-жи рягямя кими), фигурасийалы контрапункт ролуну ойнайыр.Фигурасийалы контрапункт – нисбятян аз фярди олан фигурасийалара ясасланан фон сясидир. Онун цчцн ритмик бярабярлик даща характерикдир. Мусиги тядрижян эярэинляшяряк драматик, експрессив характер алыр. Беля характер йайлыларын моторлу ифасы, трубанын кяскин фрулатолу интонасийасы вя вертикал цзря эярэин ритмик комплексляр щесабына ялдя едилир. Беля бир эярэин сяслянмянин цзяриня эенишлянмиш мювзуну дашыйан цч тромбон, труба вя дюрд валторналар гойулараг оркестр сяслянмяси цч ффф-йя гядяр йцксялдилир. Ващимяли бир сяслянмя йарадылыр. (Нцмуня 3.)

        20-жи рягямдян бцтцн алятляр сусараг, тякжя литавранын пулсасийасы сяслянир. Щямин пулсасийа, контрафаготун ашаьы реэистрдя олан до сясиндя санки ярийиб йоха чыхыр. Балетин ахырынжы бюлмяси хоралдыр. Йайлыларын йарымтонлу щярякятиня, мис няфяс алятляринин хоралы тябягялянир. Бу, санки кечмиш олан драматик щадисялярин якс сядасы кими сяслянир. (Нцмуня №4)

        Фактура тядрижян ишыгланыр вя йайлыларын квинтетиндя ейни вахтда до маъор вя до минор тоналлыьында сясляняряк, виолончеллярин ифасында до маъорда битир.

        Ясярин партитурасыны юйряняркян беля нятижяйя эялирик ки, бястякар бурада тембр зиддиййятлярини цстялямяк цчцн, хцсуси олараг фактура вя реэистр цсулларындан истифадя едяряк инадла йоллар ахтарыр. Алятшцнаслыьын юзцнямяхсус диалектикасы да еля бунунла тясдиглянир. Дейилянлярдян беля мялум олур ки, бир ясярин вя йа онун щансы бир парчасынын фактурасы дедикдя онун сясляринин мяжмусу нязярдя тутулур ки, бу сясляря там мусиги ясярляриндя онларын хасиййяти, уйьунлуьу вя функсийалары нюгтейи-нязяриндян бахылыр. Мясялян: щяр щансы бир мусигили парчанын фактурасы юзлцйцндя ясас мелодик сяси, бас сясини, щармонийанын сядаларыны сахлайан сясляри, мцяййян дяряжядя щармоник вя йа мелодик бязякляр тяшкил едян сясляри, мелодийаны ифадя едян сясляри, (йяни контрапункту) ещтива едир. Фактуранын хасиййятнамяси мцхтялиф планларда вериля биляр. Буну мцряккяб вя садя фактура, гаты вя шяффаф, оркестрин вя фортепианонун фактурасы, бу вя йа диэяр ъанрлар цчцн типик олан фактура, ясас сясли вя мцшайиятли мювжуд олмасыны эцман едян щомофонлу (щармоник-щомофон) вя бцтцн сяслярин бярабяр щцгуга малик олмасыны эцман едян полифоник фактура щаггында демяк олар. Бунунла да мцяллиф дцшцнжясиндя юнямли бир елемент кими чыхыш едян тембр вя фактура мусиги образларынын инкишафыны вя бядии фикрин гурулмасыны мющкямлядир.

        Бцтцн дейилянляр ону бир даща тясдиг едир ки, Ариф Мяликовун мусиги ясярляринин мязмуну зянэин вя рянэарянэдир.

        А.Мяликовун йарадыжылыьы – ХХ яср Азярбайжан вя дцнйа балет мусигисинин зирвясини тяшкил едир. Оркестр дцшцнжясиндя йер тапмыш парлаг, юзцнямяхсус, оркестр еффектлилийинин инжялийи, йцксяк профессионализм кими кейфиййятляр няинки балет мусигисиндя, онун бцтцн симфоник ясярляриндя юз тязащцрцнц тапыр.


1. Н.Алекперова. Ариф Меликов. Баку., 1988 с. 79

Материалларла бцтювлцкдя таныш олмаг цчцн ъурналын чап вариантына мцражият едя билярсиниз.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page