MEHTER MÜZIĞI
Şevki Faruk KANCA (Türkiye, Samsun)
Search


X.MIRZƏZADƏNIN ETIRAF VOKAL-SIMFONIK ƏSƏRI BARƏDƏ BƏZI MÜLAHIZƏLƏR
Qənirə HÜSEYNOVA
MEHTER MÜZIĞI
Şevki Faruk KANCA (Türkiye, Samsun)
VASIF ADIGÖZƏLOV YARADICILIĞININ ÜSLUB XÜSUSIYYƏTLƏRI
Imruz ƏFƏNDIYEVA
EMIN SABITOĞLUNUN MAHNILARINDA SÖZ ILƏ MUSIQININ QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRI
Ceyran MAHMUDOVA
QARA QARAYEV BALETLƏRINDƏ ƏNƏNƏVILIKLƏ MÜASIRLIYIN VƏHDƏTI
Ilhamə MƏMMƏDLI
ASƏF ZEYNALLININ ƏSƏRLƏRINDƏ MILLI LAD INTONASIYA XÜSUSIYYƏTLƏRI
Cəmilə HƏSƏNOVA

 


KAYNAKÇA

1. Çakar, Şeref, Türk Musikisinde Usul, 1996, ;Istanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

2. Ögel, Baheaddin, Türk Kültür Tarihine Giriş 9 Cilt, Kültür Bakanlığı Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. Özcan, Nuri, Osmanlı Ansiklopedisi, Istanbul, 1993.

3. Popescu Judetz, Eugenia, Çev: Aksoy, Bülent, Türk Musiki Kültürünün Anlamı, Pan Yayıncılık, 2. Baskı, Istanbul, 1998.

4. Sanal, Haydar, Mehter Musikisi: Bestekar Mehterler Mehter Havaları, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul, 1964.

5. Sözer, Vural, Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, Remzi Kitapevi, Istanbul, 1986.

6. Tuna, K., Erzurum Türküleri ve Nazariyatı, Semih ofset matbaacılık, Ankara, 2001

7. Tura, Yalçın, Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayıncılık, Istanbul, 1998.

8. Turhan, Salih, Türk Halk Musikisinde Çeşitli Görüşler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992.

9. Rauf Yekta (1871 1935) Türk Musikisi Nazariyatı, Istanbul 1924.

10. H. Sadeddin Arel (1880 1955) Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, Musiki Mecmuası, 1- , Istanbul, 1948-

11. Sanal, H., Mehter Musikisi, Istanbul-1994

12.Dr. Subhi Ezgi (1869 1962) Nazari ve Ameli Türk Musikisi, I-V, Istanbul, 1935-53.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page