ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
МУЗЕЙЛЯРДЯ...
-
Search

ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
ЭЮРЦШЛЯР...
-
МУЗЕЙЛЯРДЯ...
-

 


МУЗЕЙДЯ БАЙРАМ ЭЦНЛЯРИ

        Артыг нечя илдир ки, 18 сентйабр - Цзейир Щажыбяйлинин тявяллцд эцнц Республикамызда мусиги байрамы кими гейд олунур. Щямин эцн Республикамызын бир чох мусиги ожагларында, еляжя дя, дащи бястякарын евиндя мусигили тядбирляр кечирилир. Сентйабрын 18-дя Цзейир бяйин анадан олмасынын 127-жи илдюнцмц мцнасибятиля бястякарын ев музейиндя тяшкил едилмиш тядбиря дя бир чох мусиги хадимляри, алимляр, Бакы Мусиги Академийасынын мцяллимляри, тялябяляри топлашмышдылар. Тядбири эириш сюзц иля ев музейинин директору, ямякдар инжясянят хадими Сярдар Фяряжов ачараг гонаглары саламлады, байрам мцнасибятиля онлары тябрик етди вя сюйляди ки, бу эцн ЫВ-жц Цзейир Щажыбяйли Бейнялхалг Мусиги Фестивалына (18-29 сентйабр 2012-жи ил) старт верилмишдир. Сюз Азярбайжан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм Назиринин мцавини Севда Мяммядялийевайа верилди. Севда ханым сюйляди ки, 1995-жи илдян етибарян цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сярянжамы иля 18 сентйабр мусиги эцнц кими гейд олунур. Бу байрам бцтцн азярбайжанлыларын цряйинжядир. Севда ханым ону да деди ки Щейдяр Ялийев Фонду Цзейир бяйин бцтцн дцнйада тяблиь олунмасы цчцн чох ишляр эюрцр. Биз мусигишцнаслардан Цзейир бяйин ирсинин тядгигатчыларындан онун намялум ясярляринин ашкара чыхарылмасыны, бярпасыны эюзляйирик.

        Сонра Азярбайжан Республикасы Бястякарлар Иттифагынын сядри Фирянэиз Ялизадя чыхыш етди. О, да сюйляди ки, бу евин, бу мябядин хцсуси аб-щавасы вардыр. Бу евдя инсан санки юз-юзцня щесабат верир. О, Цзейир бяйин ясярляри щагда сющбят ачды. “Ясли вя Кярям” операсынын ”Лейли вя Мяжнун”дан щеч дя эери галмадыьыны сюйляди, Цзейир Щажыбяйли щаггында йени йазылмыш китабларын адыны садалады, ахшам Мцслцм Магомайев адына Азярбайжан Дювлят Филармонийасында кечириляжяк консерти дя бюйцк марагла эюзлядийини сюйляди.

        Трибунайа Республиканын халг артисти ханяндя Жаняли Якбяров дявят едилди. Устад ханяндя сюйляди ки, мян юзцмц Цзейир бяйин мяняви ювлады санырам. Мян 30 ил онун ясярляринин иштиракчысы олмушам. Цзейир Щажыбяйли Азярбайжанын ябядийашар бястякарыдыр.

        Гожаман ъурналист Фируз Щашымов юз чыхышында деди ки, мян шадам ки, бу байрам тядбириня дявят олунмушам. Ъурналист гейд етди ки, Цзейир бяйин бюйцклцйц щям дя ондадыр ки, 37-жи илин мяшум репрессийа эцнляриндя о, “Короьлу”нун тянтяняли увертцрасыны йарадараг, мянян сарсылан азярбайжан халгыны рущ йцксяклийиня сясляди.

        Сюз фялсяфя елмляри намизяди, йазычы-публисист Яминя ханым Тунжайа верилди. О, тамашачылара Цзейир Щажыбяйлийя щяср етдийи шеирини охуду.

        Йекун сюзцнц сюйлямяк цчцн трибунайа профессор Телман Аьдамски дявят едилди. Цзейир Щажыбяйлинин халасы нявяси олан Телман мцяллим гощумлар адындан данышараг деди ки, биз инанырыг ки, Цзейир Щажыбяйли ирсинин арашдырылмасы иши эяляжякдя дя давам етдириляжякдир.

        Сонра сюз мусигийя верилди. Тамашачылар Щажы Мяммядов адына муьам цчлцйцнцн ифасында Цзейир Щажыбяйлинин “О олмасын, бу олсун” опереттасындан рягс мусигисини динлядиляр. Эянж мцьянни Елйар Ялийев бястякарын Низами Эянжявинин сюзляриня бястялядийи “Севэили жанан” романсыны сясляндирди. Ону фортепианода Лейла Ялийева мцшайият едирди. Мцьянни Сяма Султанова ися бястякарын “Чырпынырды Гара дяниз” мащнысыны ифа етди. Ону да Щажы Мяммядов адына муьам цчлцйц мцшайият едирди.

        Тядбиря эюздян ялил ушаглар цчцн 38 сайлы 11 иллик мусиги мяктябинин шаэирд вя мцяллимляри дя дявят едилмишди. Щямин мяктябин шаэирди Солтан Сямядли бястякарын “Аршын мал алан” опереттасындан Ясэярин арийасыны ифа етди. Ону фортепианода Эцлнаря Теймурзадя мцшайият едирди. Ону да гейд едяк ки, Солтан Сямядли 38 сайлы мяктябин ямякдар мцяллими Рамиз Язизовун шаэирдидир.

        Гара Гарайев адына 11 иллик мусиги мяктябинин шаэирдляриндян ибарят цчлцк ися Цзейир Щажыбяйлинин “Ашыгсайаьы” ясярини сясляндирди. Сабир Мцтяллибов (фортепиано), Зяррин Ялийева (скрипка), Ниэар Мяммядованын (виолончел) мцяллими ися 11 иллик мусиги мяктябинин ямякдар мцяллими Камал Пашазадядир.

        24 нюмряли мусиги мяктябинин шаэирдляри Йусиф Йусифов, Елхан Гулийев Цзейир Щажыбяйлинин “Сянсиз” романсыны ифа етдиляр.

        Тядбирдя иштирак едян 35 сайлы 11 иллик мусиги мяктябинин шаэирдляри ися “Лейли вя Мяжнун” операсындан рягс мусигисини сясляндирдиляр.

        Милли Консерваторийанын мязуну Рамиг Байрамлынын ифасында “Сеэащ” тяснифи тамашачыларын эурултулу алгышына сябяб олду. Ону тарда Илщамиз Исмайылов, каманчада Байрам Ялийев мцшайият едирди.

        Тядбирин сонунда иштиракчылар Цзейир Щажыбяйлинин ев музейинин експозисийа заллары иля таныш олдулар, бястякарын музейдяки бцстц юнцня эцл-чичяк дястяляри дцздцляр.

        Тядбири Азярбайжан Телевизийасынын вя мцхтялиф мятбуат органларынын ямякдашлары ишыгландырдылар. Ертяси эцн сентйабрын 19-да бюйцк бястякарын ев музейиндя ЫВ Цзейир Щажыбяйли Бейнялхалг Мусиги Фестивалы чярчивясиндя “Цзейир евинин гонаглары” ады алтында мусиги эежяси олду. Консертдя Бакы Мусиги Академийасынын Ы курс тялябяси Тофиг Шыхыйев, ЫЫ курс тялябяси Осман Еййублу Клод де Бцсинин ясярлярини сясляндирдиляр. Гейд едяк ки, щяр ики тялябя Бейнялхалг Мцсабигя лауреатыдыр.

        21 сентйабр 2012- жи ил тарихиндя ися И.Бетщовенин, Г.Гарайевин, Д.Шостоковичин, И.Абдуллайевин ясярляриндян ибарят консерт динляйижилярин цряйинжя олду.

        Сентйабрын 23-дя бястякарын ев музейиндя Г.Гарайев, А.Мяликов, Ж.Жащанэиров, Ф.Ямиров, Р.Щажыйев, В.Адыэюзяловун ясярляриндян ибарят консерт тамашачылара тягдим едилди.

        Сентйабрын 27-дя дя мусигисевярляр йеня бюйцк бястякарын ев музейиня топлашмышдылар. Щямин эцн бурада фортепиано триосу Севда Ибращимованын 3 пйесини, Фикрят Ямировун “Поема” монологуну, Азяр Рзайевин “Дцшцнжя”сини, Гара Гарайевин “Соната”сыны, еляжя дя, Огтай Зцлфцгаровун, Муса Мирзяйевин ясярляриндян нцмуняляр сясляндирдиляр. Гейд едяк ки, бу эюркямли бястякарларын мусигилярини пианода Сяидя Таьызадя, виолиндя Жавад Таьызадя вя желлода Алексей Милтых сясляндирдиляр.

        Фестивалын 11-жи эцнц дя Цзейир Щажыбяйлинин ев музейиндя камера мусигисиндян ибарят консерт тяшкил едилди. Щямин эцн тамашачылар гаршысында солистляр Нярэиз Щцсейнова (виолин), Жейла Сейидова (виолин), Мяммяд Ряжябли (кларнет), Осман Яййублу (виолин, пиано), Рамиз Севдималийев (маримба) чыхыш едирдиляр. Эянж ифачыларын чыхышлары мусигисевярлярин сцрякли алгышларына сябяб олду.

        Музейимиз цчцн ялямятдар бир щадисяни дя охужуларын нязяриня чатдырмаг истяйирик. Беля ки, Мусиги Фестивалы эцнляриндя Тцркийянин танынмыш дириъору Эцрер Айкал Цзейир Щажыбяйлинин ев музейинин гонаьы олду. Эцрер Айкал Азярбайжан мусигиси иля йахшы танышдыр. О, щяля 80-жы иллярдя Анкарада тамашайа гойулан Цзейир Щажыбяйлинин “Аршын мал алан” опереттасына дириъорлуг етмишдир. Сентйабр айында Азярбайжанда оларкян Ц.Щажыбяйлинин юлмяз мусигисиня олан бюйцк севэиси Эцрер Айкалы бястякарын ев музейиня эятирди. Бурада о, Цзейир бяйин мусигисиндян парчалар динляди, хатиря китабына тяяссцратларыны гейд етди, бу еви йенидян зийарят етмяк арзусуну да вурьулады. Цзейир Щажыбяйлинин ев музейинин директору бястякар Сярдар Фяряжов гонаьа Шяргдя илк опера олан “Лейли вя Мяжнун” операсынын нот йазысынын китаб шяклиндя йени няшрини щядиййя етди.

Эцлнаря ЯЛЯСЭЯРОВА

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page