ПОРТРЕТЛЯР
СЯНЯТКАР ЙУБИЛЕЙИНЯ ТЮЩФЯ (Рамиз Гулийев - 65)
Кямаля ЯЛЯСЭЯРЛИ
Search

ПОРТРЕТЛЯР
ТАРИХИ ШЯХСИЙЙЯТИН МУСИГИ ПОРТРЕТИ
Ариз АБДУЛЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙЖАНЫН ЭЮРКЯМЛИ КЛАССИК ВОКАЛЧЫСЫ ФИДАН ГАСЫМОВА
Земфира ГАФАРОВА
СЯНЯТКАР ЙУБИЛЕЙИНЯ ТЮЩФЯ (Рамиз Гулийев - 65)
Кямаля ЯЛЯСЭЯРЛИ
МУЗЫКА ВМЕСТО СУМБУРА
АНАР

 


Азярбайжан торпаьы та гядимдян, ясрляр бойу халг арасында севилян эюркямли ханяндяляри, ашыглары вя эюзял ифачылары иля сайылыб-сечилиб. Торпаьы няьмя иля йоьрулан, Хан, Бцлбцл, Ряшид, Шювкят, Рцбабя ханым кими милли корифейляри олан доьма йурдумузун зянэин халг мусигиси вя мусиги ифачыларынын сянят сещрини ня гядяр юйрянсяк, щяля юйрянмяли, ачылмамыш йоллары бир о гядяр чохдур.

        Мусиги алятляримизин тажы сайылан тарын ежазкар сещри Садыг Ясяд оьлунун, Мирзя Фяряжин, Гурбан Пиримовун яняняляри иля, Ящсян Дадашовун, Адил Эярайын, Бящрам Мансуровун, Щажы Мяммядовун тяжрцбяси иля нясилдян-нясля кечмишдир. Бу устадлардан щяр бири тары юзцнямяхсус тярздя ифадя едиб. Щямин сяняткарларын юз сюзц, юз дяст-хятти олуб. Бунун ян башлыжа амили - Азярбайжанда ифачылыг сянятинин эцжлц олмаьыдыр. Бу эцн бу сяняти Рамиз Гулийев йашадыр.

        Профессор Рамиз Гулийев юз ифачылыьы иля Азярбайжан тарынын йени бир сящифясини ачмышдыр, десяк, йягин ки, йанылмарыг. О, сянят аляминя ютян ясрин 70-жи илляриндя - Азярбайжанда ифачылыг сярщядляринин эенишляндийи бир дюврдя эялиб. О заманлар инструментал тар ифачылыьы сащясиндя йени бир сюз демяк, йенилик етмяк олдугжа жясарятли бир аддым иди.

        Яввяла ону демялийик ки, Азярбайжанда консерт ифачылыьы, ири щяжмли ясяр мящз Рамиз Гулийевин чальысында юн сырайа кечди. Азярбайжан тар ифачылыьы тарихиндя илк дяфя мящз профессор Рамиз Гулийев мцхтялиф оркестрлярин мцшайияти алтында соло консерт програмы иля чыхыш едиб. Бу чятин вя мясулиййятли иши илк олараг о юз цзяриня эютцрмцшдцр. Динляйижи диггятини ики - цч саат мцддятиндя тякжя бир алятин сяслянмясиня жялб етмяк асан иш дейил. Рамиз Гулийев бу бахымдан, Азярбайжан тар ифачылыьында йени йоллар ачмыш вя о замандан бяри ифачылыьа йенилик эятирмяк, сянятдя юзцнямяхсус из гоймаг, тар ифачылыьында йени йоллары тапмаг онун башлыжа амалына чеврилмишдир.

        Ифачы щямишя чалышыб ки, тар щям оркестр кими язямятля сяслянсин, щям дя айрыжа симли вя няфясли алят сяси версин. Тясадцфи дейил ки, Азярбайжан бястякарларынын тар цчцн йазылмыш консертляринин бир чохунун илк ифачысы вя редактору да мящз еля Рамиз Гулийевдир. Щям дя унутмайаг ки, Азярбайжанда оркестрин ейни вахтда ики тарзяни мцшайият етмяси янянясини дя Рамиз Гулийев йарадыб.

        Рамиз Гулийев еля надир ифачылар сырасындадыр ки, тарзян кими юзцнц щяр щансы бир формада олурса-олсун, тяк, цчлцкдя, йахуд оркестрля бирэя ифадя едя билир. Онун цчцн щамысы ейнидир. Амма бунларын ичиндя ян чятини тяк, йяни солист кими чыхыш елямякдир. Беля олдугда ифачы динляйижилярля тякбятяк, цзбяцз галыр. Ифачынын диггяти тарда, щамынын диггяти ися ифачыда вя онун ифасында олур. Даща бурада ня каманчанын, ня ханяндянин, ня дя оркестрин кюмяйиня бел баьлайа билмирсян.

        Дцздцр, Рамиз Гулийев ейни шювг вя мящарятля ханяндяляри дя мцшайият едир. Лакин соло нюмрялярин йери тамамиля башгадыр. Соло ифачылыьында о, йалныз юзцнямяхсус тярздя - дярин мащиййятли лирик чаларлары виртуоз баьлантыларла щямащянэ формада нцмайиш етдирир. Бир алт-цст мизрабла тремоло вурмаьы бажаран профессор Рамиз Гулийев тар ифачылыьына бунун кими бир чох диэяр йениликляр эятирмишдир.

        Соло вя мцшайият - айры-айры сянят габилиййятляридир вя бу ики сянят габилиййяти щяр тарзяня дя нясиб олмур. Ифачылыг тяжрцбяси эюстярир ки, чох вахт мусиги ифачылары юз бажарыгларыны бу ики истигамятин йалныз бириндя мцвяффягиййятля ифадя едя билирляр. Рамиз Гулийев ися юз ифачылыьында онларын щяр бириндя ясл сяняткарлыг нцмайиш етдирир.

        Ифачы щям халг мусигисинин, щям дя классик ирсин ифа олунмасында щягигятян дя устаддыр. О, “Раст”, “Орта Мащур” кими мцряккяб муьамларын ифасында мизраб ишлятмяйин ящямиййятини артырараг, беля муьамларын ифасы заманы мелодийаны зянэинляшдирян, она рянэарянэ чаларлар верян йени-йени халлар ахтарыб тапыр. Цмумиййятля, Р.Гулийев тякжя бюйцк техники имканлара йох, щям дя инжялик, халларын жилаланмасыны тяляб едян ифайа маликдир. Щяр ики ялин ейни сявиййядя ишлямяси, ейни имкана малик олмасы Р.Гулийев ифачылыьы цчцн сяжиййявидир.

        Гейд едяк ки, Рамиз Гулийев щям классик вя мцасир репертуарын консерт мусигисини, щям дя муьамлары ейни усталыгла ифа едир. Зянэин репертуара малик олмаг цчцн о, бу эцня гядяр ясл сянят адамы кими мин бир язиййятя гатлашыб. Ахы репертуары щазырламаг, ону даща да инкишаф етдирмяк цчцн тяк истедад йетмир. Истедадла зящмяти бирляшдирмяк, сянят бящрясини тамашачылара чатдырмаг да лазымдыр. Сянятдя тялябкар вя дягиглийи севян инсан кими, Рамиз Гулийев бу эцн чалырса, сабащ ондан даща эюзял ифа етмяк бажармаьынын тяряфдарыдыр. О, ялдя етдийи наилиййятлярдян ясла разы галмыр, даим мясулиййят щисс едир.

        Рамиз Гулийевин репертуары, мян дейярдим ки, эюркямли мусигичинин бцсбцтцн тяржцмейи - щалыдыр. Ифачынын репертуарында демяк олар ки, бцтцн милли бястякарларла йанашы, щям дя Гярб вя рус бястякарларынын, о жцмлядян, Мотсарт, Шуберт, Лист, Шопен, Глинка, Россини, Брамс, Паганини, Гуно, Чайковски, Ращманинов, Монти вя башгаларынын чохсайлы ясярляри юзцня мющкям йер алыб.

        Тарда харижи мусигини чалмаьын юзц дя йени щадисядир. Бундан башга, Рамиз Гулийев гярб вя рус бястякарларынын ясярляриня мцражият едяркян, харижи бястякарларын ясярлярини юзцнцнкцляшдирир. Лакин бунунла кифайятлянмяйиб, бир нюв милли мусиги алятимизин - тарын имканларыны бцтцн дцнйайа - Авропа мусигичи вя динляйижиляриня нцмайиш етдирир. Ифачынын доьру олараг дедийи кими, “Халг чальы алятляри ичярисиндя тар дцнйанын бир чох мусиги алятляриня мейдан охуйур. Гярб вя рус бястякарларынын ясярляринин тарда ифасы мараглы сяслянир, она эюря ки, тарын имканлары щядсиз дяряжядя эенишдир (1).

        Гярб вя рус бястякарларынын мусиги ясярлярини тарда чалмаг бюйцк емосионаллыг, мящарят, сцрятли эязишмяляр, вцсят, усталыг тяляб едир. Бу вя йа диэяр ясярин ифасы заманы Р.Гулийевин тягдим етдийи нцанслар вя эязишлямяляр узун ахтарышларын мящсулудур. О, ифа етдийи мцряккяб ясярляри динляйижи вя тамашачы мцзакирясиня вермяк цчцн тялясмир, ясяр цзяриндя жидди иш апарыр. Бунун нятижясидир ки, онун ифасы, чальысында щяр дяфя йени сяслянмяляр, йени халлар, мцхтялиф нцанслар ешидирик.

        Р.Гулийев артыг чохдан бяри фярди ифачылыг цслубу, йолу олан бир тарзян кими юзцнц тясдигляйиб. Ялдя едилян ифачылыг тярзи иля щеч заман гане олмайараг, мювжуд ифа тярзлярини тякмилляшдирмяйя, онлара йени чаларлар бяхш етмяйя жан атыб вя техники жящятдян йени ифа тярзини йаратмаьа мейл эюстяриб.

        Лакин Рамиз Гулийев щаггында бир тяк ифачы кими сюз ачмаг кифайят етмир.

        Профессор Р.Гулийевин елми - педагоъи сащядя фяалиййяти дя ейни дяряжядя мящсулдардыр. О, 1962-жи илдян бу эцня гядяр мцяллимлик фяалиййятиндядир. Р.Гулийевин чохлу тялябяляри олуб, бу эцн дя вардыр. О, узун илляр Бакы Мусиги Академийасынын халг чальы алятляри кафедрасына рящбярлик едяряк, тядрисин инкишафында юзцнямяхсус ролу олмушдур. Тялябяляри онун уьурларыдыр. Бу эцн сянят аляминдя онун тялябяляри Азярбайжанын шащ аляти тарын йцзлярля жарчыларыдыр. Бу, Рамиз Гулийев цчцн бюйцк севинждир.

        Гейд едяк ки, Р.Гулийевин синфиндя тящсил алан тялябяляр бу эцн телевизийада тез-тез чыхыш едирляр, Республиканын апарыжы мусиги тядрис ожагларында чалышырлар. Бир чох тялябяляри ися харижи юлкялярдя ишляйир, Азярбайжан мядяниййятини, Азярбайжан мусигисини тяблиь едир. Истедадлы педагог юз билийини, ифачылыг мящарятини йорулуб-усанмадан тялябяляриня юйрядяряк, онлара сянятя мящяббят щисси ашылайыр вя дейир : “Биз кечмишимизя, улу бабаларымыза миннятдар олмалыйыг ки, мусигимизи горуйуб сахлайа билибляр. Биз дя чалышмалыйыг ки, мусигимизи бцтцн инжяликляриня гядяр эянжляримизя юйрядяк, севдиря биляк. Дцнйада икинжи беля айдын, эюзял, цряйяйатан мусиги эюрмцрям”(2).

        Рамиз Гулийев юз сянятини севдийи кими дя ону тялябяляриня севдирмяйи бажаран мцяллимдир. Эюрцнцр ки, ясл мцяллим еля мящз беля дя олмалыдыр. Билдиклярини эянжляря вермялидир. Щям дя, ахы сянятдя йаратмаг, сяняткар йетишдирмяк чох чятиндир. Мцяллимлик сяняти бязян гайьы да тяляб едир, фядакар олмаьы да. Рамиз мцяллимдя бцтцн бу хцсусиййятляр жямляшиб. Онун йетишдирдийи тялябяляр бу эцн милли мусигимизин инкишафында сямяряли иштирак етмякля йцксяк тар ифачылыьы нцмайиш етдирирляр. Онларын яксяриййяти республика, цмумиттифаг вя бейнялхалг мцсабигяляр лауреатларыдыр.

        Ифачылыг вя мцяллимлик фяалиййяти иля йанашы, Рамиз Гулийев бу эцня гядяр халг чальы алятляри кафедрасынын тядрис програмларынын тяртибиндя дя важиб ишляр эюрмцшдцр. О, мусиги тядрис мцяссисяляринин ясас тядрис вясаити олан вя тар цчцн йазылмыш кичик вя бюйцк щяжмли ясярлярин тядрисини жям едян файдалы методик вясаитлярин мцяллифи олмагла йанашы, щям тар ихтисасы цзря, еляжя дя каманча вя канон цчцн нечя - нечя тядрис програмларынын, дярсликлярин мцяллифидир. Бцтцн бунлар эюстярир ки, профессор Рамиз Гулийевин тара тякжя ифачы кими дейил, щям дя истяр нязяри, истяр практики жящятдян дярин елми йанашмасы, жидди мцнасибяти дя вар. Эюрдцйцмцз кими, бу сащядя дя онун фяалиййяти кифайят гядяр мящсулдардыр.

        Бир фикри дя гейд едяк ки, тар, каманча, канон цчцн ихтисас вя муьам фянляриня даир материаллара мцасир дюврдя бюйцк зярурят олдуьу щалда, Рамиз Гулийев республиканын тядрис ожагларындакы репертуар проблемини вахтында арадан галдырмыш, илк дяфя олараг Азярбайжан вя харижи юлкя бястякарларынын чохсайлы ясярлярини тар цчцн кючцрмцш, щям дя онлары юзцнцн ифачылыг сцзэяжиндян кечириб, тяжрцбядян чыхарараг ишлямишдир.

        Рамиз Гулийевин сянят йолуну, йарадыжылыьыны якс етдирян чохсайлы мягаля вя мцсащибяляр вар. Бу материаллар, щеч шцбщясиз, сяняткар йарадыжылыьына верилян гиймятдир. Анжаг онларын арасында хцсуси йери олан “Янянялярин бянзярсиз тяжяссцмц” адлы бир мягаля дя вардыр. Мягалянин мцяллифи, халг шаири Бяхтийар Ващабзадя демишкян: “Рамиз Гулийев чалмамышдан яввял вя чаланда няйи ифа етдийини билир. О, ясяри юзцнцн малы едир, сонра чалыр. Юзцнцн дярди едир, сонра чалыр. Юзцнцн аьрысына дюндяриб, чалыр... Бу мцщцм мясялядир. Она эюря дя, о, мусиги мяня чатыр, дейим нежя чатыр - Рамизин чальысында, йяни мусиги жцмляляриндя мцряккяблик йохдур. Цмумиййятля, муьам мцряккябдир. Амма Рамиз Гулийев о мцряккяблийи садяляшдирмяйи бажарыр. О, муьамы айдынлашдырыр. Садяляшдирмяк бир шейдир, бяситляшдирмяк ися тамам башга шей. Рамиз бяситляшдирмир, о, садяляшдирир : сяня йедирир. Мусиги жцмлясини, муьамын жцмлясини башлайанда, мян бцтцн варлыьымла онун ащянэиня далыб, сонуну эюзляйирям, йяни жцмлянин ахырыны эюзляйирям. Фикир верирсинизся, Рамиз жцмлянин ахырыны юзцнямяхсус тярздя гуртарыр. Щеч кяс муьамы о тярздя гуртармыр. Йалныз Рамиз ифасынын сонлуьуну “юзц кими” гуртарыр. Чцнки Рамиз Гулийев щеч кими тяглид етмир, юзцнц тяглид едир, юзцнц чалыр” (3). Щягигятян дя, Рамиз Гулийев бу эцн юзцндян яввялки сяняткарларын эюрдцйц ишляри рущунун бцтцн эцжц иля, тара олан сонсуз севэиси иля инкишаф етдирир.

        Азярбайжан мусигисини онларла харижи юлкядя тямсил едян эюркямли инжясянят устасы, тякраролунмаз ифачы Рамиз Гулийевя 65 йашынын тамам олмасы мцнасибятиля жансаьлыьы, битиб - тцкянмяйян йарадыжылыг наилиййятляри арзулайырыг. Ону гаршыда щяля ахтарышларла долу узун бир сянят йолу эюзляйир. Милли мусиги алятимизи бцтцн дцнйада таныдан вя севдирян тарзянимизин юзц дя щяля ирялидя чох ишляр эюрмяк щявясиндядир.

        Щюрмятли Рамиз мцяллим! Гой тар щеч заман ялиниздян яскик олмасын, цзцнцзцн муьам жизэиляри иля узлашан нурани, мцдрик ифадяси ися щяр заман вар олсун!

        Сюзцмцзц ися эюркямли шаир вя сянятшцнас Яли Вякилин Рамиз Гулийевя щяср етдийи “Оху, тар” шеириндян ашаьыдакы мисраларла битирмяк истярдик :

        Бармаглары сещркарын бармаьы
        Ня тилсимдир, эюрян, тарын тилсими?
        Мюжцзядир сяняткарын бармаьы
        Данышдырыр бармаг сими, тел сими...

       

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page