ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
ЙЕНИ НЯШРЛЯР...
-
Search

ЙЕНИЛИКЛЯРИМИЗ
КОНФРАНСЛАР...
-
МУЗЕЙЛЯРДЯ...
-
ИФАЧЫЛЫГ...
-
ЙЕНИ НЯШРЛЯР...
-

 


УСТАД ТАРЗЯНИН ДЯРС ВЯСАИТИ

Жямиля ЩЯСЯНОВА

        Эюркямли тарзян, Азярбайжан Республикасынын халг артисти, профессор Рамиз Гулийев Азярбайжан мусиги мядяниййятинин, билаваситя тар ифачылыьы сянятинин инкишафында юзцнямяхсус йери олан сяняткарларымыздандыр. Дцнйанын бир чох консерт салонларында чыхыш етмиш Р.Гулийев юз тары иля динляйижиляри мяфтун етмиш, бир сыра бейнялхалг мигйаслы фестивалларын вя мцсабигялярин лауреаты олмуш, бир чох нцфузлу мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцр.

        Р.Гулийев щям халгымызын ган йаддашы васитясиля бизя чатан мисилсиз муьам сяняти ирсимизин, щям дя бунун цзяриндя йетишмиш бястякар йарадыжылыьы инжиляринин бянзярсиз тяфсирчиси олмагла йанашы, щям дя бу зянэин ирсин эяляжяк нясилляря ютцрцлмясини тямин едян устаддыр, бюйцк бир мусигичиляр нясли йетишдирмиш мцяллимдир. Онун вящдят тяшкил едян ифачылыг вя педагоъи тяжрцбяси сайясиндя тар ифачылыьы цзря педагоъи ядябиййат чохсайлы дяйярли тядрис вясаити иля зянэинляшмишдир.

        Бу эцнлярдя истад тарзянин «Азярбайжан бястякарларынын ясярляри» адланан йени дярс вясаити Азярбайжан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин дястяйи иля няфис шякилдя чап олунмушдур. Бу дярс вясаитиндя топланмыш Цзейир Щажыбяйлинин, Гара Гарайевин, Фикрят Ямировун, Жювдят Щажыйевин, Солтан Щажыбяйовун, Яфрасийаб Бядялбяйлинин, Сяид Рцстямовун, Жащанэир Жащанэировун, Щажы Ханмяммядовун, Тофиг Гулийевин, Тофиг Бакыхановун, Агшин Ялизадянин, Фярщад Бядялбяйлинин, Севда Ибращимованын, Рамиз Миришлинин, Шямси Кяримовун, Щясян Рзайевин, Адил Бябировун, Няриман Язимовун халг арасында популйар олан бир сыра ясярляри Рамиз Гулийев тяряфиндян тар вя фортепиано цчцн ишлянилиб кючцрцлмцшдцр.

        Ялбяття ки, Р.Гулийев кими мащир бир педагогун мцтямади олараг бястякар ясярляриня мцражияти вя онлары тар цчцн ишляйяряк, тядрис репертуарына дахил етмяси педагоъи ядябиййаты зянэинляшдирмяк мягсяди дашыйыр. Диэяр тяряфдян ися бу ясярлярин тар ифачылыьына дахил едилмяси даща эениш мараг даирясиндя Азярбайжан бястякарларынын ясярляринин тяблиьиня вя йайылмасына хидмят едир. Тягдим олунан дярс вясаитинин ясас мязиййятляриндян бири дя ясярлярин бядии-техники ифачылыг бахымындан мцвафиг позисийа вя штрихлярин, уйьун аппликатуранын мцасир тялябляр сявийясиндя ишлянилмяси вя бунунла да дцзэцн ифа тярзинин формалашдырылмасы иля баьлыдыр. Яминик ки, Р.Гулийевин диэяр дярс вясаитляри кими, «Азярбайжан бястякарларынын ясярляринин тар вя фортепиано цчцн ишлямя вя кючцрмяляри» дя бцтцн мярщялялярдя тар ихтисасы цзря тядрисин айрылмаз бир щиссясиня чевриляжяк, тарзянлярин програмларында мющкям йер тутажаг, устад дярсляриндя сясляндириляжяк.

АЗЯРБАЙЖАН АШЫГШЦНАСЛЫЬЫНЫН ЙЕНИ НАИЛИЙЙЯТИ

Рамиз ЗЮЩРАБОВ

        Эюркямли мусигишцнас-алим, Азярбайжан Республикасынын ямякдар инжясянят хадими, республикада илк мусиги ъурналы «Мусиги дцнйасы»нын баш редактору, сянятшцнаслыг доктору, Бакы Мусиги Академийасынын профессору Тарийел Мяммядов ашыгшцнаслыг елминин апарыжы мцтяхяссисидир. О, «Азярбайжан халг мусигисинин тарихи вя нязяриййяси» кафедрасында «Азярбайжан халг мусигисинин тарихи вя нязяриййяси» кафедрасында «Азярбайжан халг мусиги йарадыжылыьы», «Ашыг йарадыжылыьы», «Шярг халгларынын шифащи яняняли профессионал мусигиси» кими фянляри тялябя вя маэистрляря йцксяк сявиййядя ашылайыр.

        Мцяллимлик фяалиййяти иля йанашы, онун бир сыра монографийалары мусиги ихтисасчыларынын, еляжя дя мусигисевярлярин столцстц китабыдыр, - десяк дцз олар. Мян онларын арасында «Азярбайжан ашыгларынын яняняви щавалары» (1989), «Шифащи яняняли профессионал халг мусигиси: ашыг сяняти» (2002) кими тядгигат ясярлярини хцсуси гиймятляндирирям. Бу йахынларда Тарийел Мяммядовун няфис шякилдя чап олунмуш «Азярбайжан классик ашыг щавалары» (2009) китабы да ашыг сяняти сащясиндя уьурлу ясяр кими гябул едилди.

        Ялбяття, муьам сянятиндя олдуьу кими, ашыг йарадысылыьына да диггят эюстярилмясяйди, ону инкишаф етдирмяк цчцн шяраит йаранмасайды йухарыда садаладыьым гиймятли тядгигат ишляри дя ярсяйя эялмязди.

        Бяли, гядим ашыг сянятиня дювлят гайьысы, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти, ЙУНЕСКО-нун вя ИСЕСКО-нун Хошмярамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийеванын сяйляри вя тяшяббцсц иля Азярбайжан ашыг йарадыжылыьыны ЙУНЕСКО-нун «Гейри-мадди мядяни ирс» сийащысына дахил олду. Биз бу эцн гятиййятля дейя билярик ки, щазырда гядим саз-сюз сяняти интибащ дюврцнц йашайыр. Бунун якс-сядасы ися мусиги елмимиздя юз бящрясини верир, гядим тарихи олан ашыг йарадыжылыьы сащясиндя йени-йени няшрляр мейдана чыхыр.

        Бу бахымдан Тарийел Мяямдовун ашыг йарадыжылыьы сащясинин бир голу олан «Короьлу ашыг щавалары» монографийасы мусиги тарихимиз цчцн чох гиймятли тющфядир. Бизим бу мягалямиз дя мящз йени ишыг цзц эюрмцш щямин китабын шярщиня щяср олунур.

        Ян яввял ону дейим ки, Тарийел Мяммядовун «Короьлу ашыг щавалары» китабынын гурулушу диггятялайигдир. Китаб цч бюйцк щиссядян ибарятдир, щяр щиссянин дя юз ады мювжуддур. Биринжи щисся «Методолоэийа», икинжи щисся «Тядгигат», цчцнжц щисся ися «Антолоэийа» адланыр. Демяк олар ки, бу щиссяляр мцстягил мащиййят дашымагла йанашы, щямчинин, бцтюв бир фундаментал тядгигатын мяжмусуну юзцндя жямляшдирир.

        Бу, щям дя алимин узун илляр бойу цзяриндя чалышдыьы елми проблемин нятижялярини якс етдирян ири щяжмли вя санбаллы бир ясярдир. Щямчинин, билаваситя Т.Мяммядовун елми йарадыжылыг йолунун мярщялялярини тяжяссцм етдирир. Еля тядгигатын юзцнямяхсуслуьу да илк нювбядя, онун структурундан башлайыр вя сонра онун мязмунуна сирайят едир. Эюрцндцйц кими, китабын беля адландырылмасы сябябсиз дейил. О, мящз мязмундан иряли эялир.

        «Методолоэийа» адландырылан биринжи щиссядя Т.Мяммядовун бир тядгигатчы-алим кими шифащи яняняли мусиги мядяниййятиня бахышы юз яксини тапмышдыр. Еля бу жящятдян иряли эяляряк, мцяллиф Азярбайжан халг-профессионал мусигисинин – ашыг сянятинин ъанр хцсусиййятлярини мцфяссял шякилдя сяжиййяляндирмишдир. Бундан ялавя, Т.Мяммядов тяряфиндян шифащи яняняли мусиги нцмуняляринин нота йазылмасы методларынын ачыгланмасы, мцяллифин чохиллик тяжрцбяляринин нятижясидир. Бунун билаваситя яйани нцмайишини китабын нот йазыларыны вя онларын тящлилини ящатя едян икинжи вя цчцнжц щиссясиндя эюрцрцк.

        Демяли, мцяллиф китабын илк сящифяляриндян охужуну истигамятляндиряряк, юз тядгигатыны ардыжыл мярщялялярля тягдим едир. Ялбяття ки, бу жящяти чох юнямли саймаг олар. Ону да дейяк ки, нязяр йетирдийимиз щиссядя Т.Мяммядовун мцасир дцнйаэюрцшлц бир алим кими мусигишцнаслыгда формалашмыш елми истигамятляря, хцсусиля аудиовизуал етномусигишцнаслыьын тядгигат методларына диггят йетирмяси, ялялхцсус онларын дольун шярщини вермяси хцсусиля мараглыдыр. Бизжя, бу методларын тятбиги Азярбайжанын мусиги елминдя шифащи яняняли мусиги ирсинин тядгиги перспективлярини мцяййянляшдирир.

        Бу да чох юнямлидир ки, тядгигатчы юз елми арашдырмаларынын ящатя даирясини вя тутумуну эенишляндиря билир. Бу бахымдан ону дейя билярик ки, мцяллиф китабын икинжи – «Тядгигат» адлы щиссясиндя чох бюйцк вя зянэин бир тарихи-нязяри тящлили охужуларын сярянжамына верир. Бяли, яслиндя бу амил Тарийел Мяммядовун мусигишцнас-алим кими бизя танытдыран «Короьлу щавалары» ясяри иля сясляшян бир тядгигатдыр.

        О да диггятялайигдир ки, Т.Мяммядов мусиги елминдя илк аддымларындан башлайараг, дяриндян бяляд олдуьу бу мювзуйа йарадыжылыьынын йеткин дюврцндя бир даща гайытмаг ещтийажыны щисс едиб, юз яввялки тядгигатларыны эенишляндиряряк, онлары тякмилляшдиряряк, зянэинляшдиряряк, даща мцкяммял бир шякилдя мусиги ижтимаиййятиня тягдим етмишдир.

        Сюз йох ки, Короьлунун ады бизим халгымызын, еляжя дя бцтцн тцркдилли халгларын тарихиня дахил олунмушдур. Короьлунун ады иля баьлы ашыг дастанларына вя онларын чохсайлы вариантларына эениш бир яразидя раст эялмяк мцмкцндцр. Бцтцн бунлары бир йеря топлайыб елми бахымдан илк дяфя ачыгламагТарийел Мяммядовун бюйцк хидмятидир.

        Нящайят, китабын цчцнжц «Антолоэийа» щиссясиндя Азярбайжан вя Тцрк ашыг щаваларынын нот йазыларынын бир йердя топланмасы мящз халг-профессионал мусиги ирсинин горунмасында вя эяляжяк нясилляря ютцрцлмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.

        Ялбяття ки, Т.Мяммядовун «Короьлу ашыг щавалары» китабынын дяйяри бунларла битмир. Китабда диггяти жялб едян ясас жящятлярдян бири дя архивлярдя галмыш Короьлу ашыг щаваларынын ишыг цзц эюрмясидир.

        Хатырладаг ки, нот йазыларынын гиймятини артыран жящятлярдян бири дя ашыг щаваларынын билаваситя ЖД-дискя кючцрцлмясидир. Бу йолла китабын охужусу щям нот йазыларындан, щям дя сясйазыларындан файдалана биляр. Беля ки, бу цсулдан истифадя истяр тядгигатчылар цчцн, истярся дя эениш охужу кцтляси цчцн ашыг мусигисинин юйрянилмясиндя мцщцм амил ола биляр.

        Бу ил танынмыш ашыгшцнас-алим Тарийел Мяммядовун 60 йашы тамам олду. Биз инанырыг ки, о, бундан сонракы иллярдя дя ашыг йарадыжылынын мцхтялиф рянэарянэ нцмунялярини топлайыб, нота йазыб, онлары тарихи вя нязяри жящятдян тядгиг едиб халг-профессионал мусиги хязинямизи йени-йени тющфялярля зянэинляшдиряжякдир. Бу шяряфли йолда Т.Мяммядова мющкям жансаьлыьы, бюйцк уьурлар диляйирик.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page