ROSTROPOVIÇLƏRIN NƏSL ŞƏCƏRƏSI
Şeyla HEYDƏROVA
Search


BƏSTƏKARIN MÜQƏDDƏS RUHUNU ƏMƏLLƏRIMIZDƏ YAŞADAQ!
Raziyə ƏLIYEVA
ROSTROPOVIÇLƏRIN NƏSL ŞƏCƏRƏSI
Şeyla HEYDƏROVA
AZƏRBAYCANIN BAŞ ORKESTRI NIyazI epoxası (ARDI)
Nigar ƏLIYEVA Fərəh ƏLIYEVA
ÇARDAŞ VƏ MARKALAR VƏ YAXUD MARKALARDA ƏKSINI TAPAN MACAR RAPSODIYASI
Eldar ISKƏNDƏROV
ÜZEYIR BƏY HACIBƏYOV
Səadət QARABAĞLI

 Bir müddətdən sonra Slava və Veronikanın təhsilini artırmaqla əlaqədar L. Rostropoviç Moskvaya getməyi qərara alır. Və 1931-ci ilin payızında ailəsi ilə Bakını tərk edir.
Moskvada Leopoldu parlaq artist kimi tanıdılar. O, tez-tez konsertlərdə çıxış edirdi və Qnesin adına musiqi texnikumunun nəzdindəki məktəbdə dərs deyirdi.
1935-ci ildə L. V. Rostropoviçin çoxillik və məhsuldar yaradıcılığına görə RSFSR-in Əməkdar Artisti adı verilmişdir. 1942-ci ildə o qəflətən ürək xəstəliyindən vəfat etmişdir.
Leopold Rostropoviçin ilk övladı Veronika Leopoldovna (1925) gələcəkdə gözəl sənətkar, skripkaçı, Moskva Dövlət Filarmoniyası Dövlət simfonik orkestrinin ifaçısı kimi çalışır, həm də professor-müəllim vəzifəsində işləyirdi (19951998).
M. Rostropoviçin yaradıcılığını isə Rostropoviçlər nəslində olan musiqi istedadının tam zirvəsi kimi qiymətləndirmək olar. M. Rostropoviçin dünya musiqi mədəniyyətindəki rolunun tam şəkildə qiymətləndirmək çox çətindir. Istedadı böyük, yüksək professional səviyyəli sənətkar incəsənətdə nəhəng simadır. Incəsənət aləmində istedadının ən şərəfli zirvəsinə çatan M. Rostropoviç demək olar ki, dünyanın bütün dövlətlərinin ən yüksək orden və medallarına, mükafatlarına, eləcə də fəxri doktor rütbələrinə layiq görülmüşdür.
50-ci illərin əvvəllərində M. Rostropoviçin həyatında mühüm hadisə baş verir. Tanınmış opera müğənnisi Q. P. Vişnevskaya ilə M. Rostropoviçin bir-birinə qarşı olan hədsiz məhəbbəti gələcək xoşbəxt ailənin yaranmasına səbəb oldu. Onları ailə münasibətləri ilə yanaşı yaradıcılıq münasibətləri birləşdirirdi. "Böyük teatr"da çalışan Q. P. Vişnevskaya istedadlı və insani keyfiyyətlərinə görə çoxlarının hörmətini qazanmışdı. Səhnədə böyük müvəffəqiyyət qazanan Q. Vişnevskaya xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə dəvət olunur. Məhz belə səfərlərdən ilki və uğurlusu Praqada olmuşdur. Bu qastrol səfəri onun ifaçı kimi daha yüksəlməsinə, eyni zamanda şəxsi həyatında xoşbəxtliyə çatmasına səbəb olmuşdur.
Öz eçazkar ifası ilə hamını riqqətə gətirən M. Rostropoviç ilə Q. P. Vişnevskayanın tanışlığı Praqada baş vermişdir. Bu hadisəni Q. Vişnevskaya belə qiymətləndirir. "Mən məhəbbət gözləyirdim, elə bir məhəbbət ki, operada rollarını ifa etdiyim qadınlar kimi məhəbbətim naminə ölməyimə dəysin". Bu məhəbbət isə 1955-ci ildə M. Rostropoviçlə Q. Vişnevskayanın ailə qurmasına gətirib çıxarır. Valideynlərin musiqi istedadı bu ailənin davamçılarına da öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, onun böyük qızı Olqa Mstislavovna (1956) atasının yolunu davam etdirərək, violonçelist və müəllim, kiçik qızı Yelena Mstislavovna isə pianoçudur. O, Evian (Fransa) şəhərində keçirilən Beynəlxalq musiqi festivalının baş direktorudur.
Bütün deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, zadəgan nəslinə aid olan Rostropoviçlərin həyatında musiqi aparıcı mövqe tutmuşdur. Hal-hazırda bu nəslin davamçıları, M. Rostropoviçlərin nəvələri Amerikada yaşayırlar. Onlar arasında M. Rostropoviçin şərəfli adını daşıyan Olqa Rostropoviçin övladı kiçik Mstislav vardır. Və şübhəsiz ki, onlar bu nəslin layiqli davamçılarıdırlar.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page