ВАГИФ МУСТАФАЗАДЯНИН ЖАЗ КОМПОЗИСИЙАЛАРЫНЫН ЩАРМОНИК ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Туран МЯММЯДЯЛИЙЕВА
 

       60-жылар няслинин даща бир юндяр сяняткары Вагиф Мустафазадяйя (1940-1979) – Азярбайжан мусиги мядяниййятиндя тамамиля йени, зянэин тапынтылар мянбяйини кяшф етмяк нясиб олмушдур. Мустафазадя дя мцасири Рафиг Бабайев иля бирэя, ясл жаз сяняткары кими цч айрылмаз фяалиййят нювц – ифачылыг, аранъыманчылыг вя бястякарлыьы юз симасында бирляшдирирди. О, сечдийи вя юмрцнцн сонунадяк садиг галдыьы комбо щейяти, композисийаларында тятбиг етдийи модал жаз кими йарадыжы методу, еляжя дя сечдийи цслублар етибариля чаьдаш жаз нормативляриня тамамиля уйьун эялирди. Мейнстрим адлы жаз цслублары системини эюзял гавраса да, дюврцнцн бир чох эюркямли сяняткарларынын, о жцмлядян Жон Колтрейн, Билл Еванс, Жон Маклафлин, Чик Кориа вя башгаларынын истифадя етдикляри фолк-жаз (етно-жаз), фйуън кими жяряйанлары вя йухарыда гейд етдийимиз инкишаф методуну юз йарадыжылыьы цчцн чыхыш нюгтясиня чевириб, онлары чох парлаг сурятдя тятбиг едян Мустафазадя «муьам-жаз» адландырылан метод вя цслуб категорийасыны формалашдырыр.

       В.Мустафазадя истедадынын парлаг жящятляриндян бири – онун эюзял щармоник дуйуму, зювгцдцр. Бястякарын композисийаларынын яксяриййяти онун бу сферада йеткин фярди зювгя малик олдуьуну тясдигляйир. Бу щармонийа зянэинлик етибариля мелодийаны ютцб кечир вя Мустафазадянин даща чох щармонист олмасы фикриня сювг едир. Щармонийа онун цчцн ясас ифадя васитясидир. О, бястякарын щям юз ясярляринин образ мязмунуну ачыб «шярщ» едир, щям дя йад мювзулара йаратдыьы импровизасийаларда юзцнцифадя йолу олур. Бу бахымдан бястякарын ян камил импровизяляри (халг вя бястякар мащнылары ишлямяляриндя, мяс. «Гара гашын вясмяси», «Бакы эежяляри», сон валындан «Зибейдя», «Баллада», Косманын мяшщур «Пайыз йарпаглары»-нда), щабеля юз композисийалары («Март айы», «Доьма тябият», «Ай доьаркян», «Муьам», «Эежя прелцдц», «Айын 18-и») гейд олунмалыдыр. В.Мустафазадя мусигисинин щармоник тяфяккцрц, онун диэяр цнсцрляри кими, цч ясас мянбяйя ясасланыр. Бу да юз нювбясиндя мусигичини жаз ифачысы вя пианочусу кими формалашдыран ясас амиллярля сых ялагядардыр.

       1) Мустафазадянин милли, хцсусиля муьам мусиги дуйумуну анасы З.Ялийевадан ирсян алмасы сонрадан онун «милли пианизм» 1 вя «шящяр фолклору»-на2 даими мараьыны шяртляндирмишдир. Бу тящтялшцури муьам дуйуму онун бцтцн йарадыжылыьыны идаря етмиш ясас амиллярдян бири кими щям жаз йарадыжылыьына тясир етмиш, щям дя юз спесифик щяйата кечирилмя йолларыны тапмышдыр. Нятижядя щяля эянж мусигичинин «милли пианизмя» олан даими мейли йараныр ки, о да юз нювбясиндя халг вя бястякар мащныларынын ишлямяляриня эятириб чыхарырды. Халг мащныларымыз «Аман овчу», «Ай пяри», «Баьа эирдим цзцмя», «Гара гашын вясмяси», «Евимизя эялин эялир», бястякарларымызын «Зибейдя», «Сяня дя галмаз» (Т.Гулийев), «Ана» (Ж.Жащанэиров), «Бакы эежяляри» (И.Топчубашов), «Рейщан» (Ф.Ямиров) кими мащныларынын Мустафазадя тяряфиндян йарадылан ишлямя вя аранъыманлары буна парлаг мисалдыр. Эюзял дуйдуьу вя бяляд олдуьу Азярбайжан милли вя профессионал бястякар мусигиси ифачынын классик щармоник яняняляри гаврамагда да илкин вя мцщцм васитя олмушдур. Щармонийанын милли зяминдя тятбиги мусигичинин хцсусиля севдийи вя гиймятляндирдийи Ц.Щажыбяйов, Г.Гарайев, Ф.Ямиров вя Т.Гулийев йарадыжылыьы онун цчцн Авропа щармонийасынын ясасларыны гоймушдур.

       2) Орта мусиги мяктябиндя, сонрадан А.Зейналлы адына Бакы Мусиги Техникумунда алдыьы классик мусиги тящсили бястякарын пианизминин ясасыны гоймушдур. Юмрц бойу бящряляндийи Авропа бястякар мусигиси, хцсусиля романтиклярин, импрессионистлярин зянэин щармоник яняняляри онун йаралыжылыьында бюйцк йер тутур. Мустафазадя бу мусиги цслубларынын мцщцм щармоник принсирлярини, ян ясасы тонал сабитлик вя бу сабитликдян йайынма жящдлярини, романтизмин зянэин, алтерасийалы аккорд нювлярини, импрессионизмин даща да рянэарянг вя мцряккяб аккордикасыны, щабеля модулйасийа системини тятбиг едир. Мустафазадянин истифадя етдийи типик пассаълар, фигурасийалар да мящз академик щармонийайа ясасланыр.

       3) Жаз мусигиси иля дяриндян марагланмасы мцхтялиф жаз усталарынын цслубларыны юйрянмяси билаваситя жаза эятириб чыхармышдыр. Бир жаз бястякары кими формалашмасы ися Мустафазадянин яввялжя гейд олунан мцхтялиф мусиги мянбяляриндян бящрялянмяси, сонра мцхтялиф мусигичилярля цнсиййяти иля баьлы иди. Чаьдаш зяманянин интенсив мусиги, о жцмлядян жаз щяйаты, мцхтялиф мцсабигяляр, фестиваллар да онун бястякар кими йетишмяси вя цслубунун формалашмасында щялледижи рол ойнамышдыр.

       Мустафазадянин сонрадан билаваситя ясасландыьы олдугжа цмдя бир мянбя – жаз мусигисинин юзцняхас щармоник системидир. Жазын щазыр щармоник янянялярдян юзцнямяхсус сурятдя истифадя едиб, онлара йени чаларлар вермяси принсипи Мустафазадя щармонийасында да юзцнц бцрузя верир. Бястякарын юз доьма Азярбайжан профессионал мцсигиси васитясиля гаврадыьы щармоник биликляр онун жаз йарадыжылыьында йени тятбигини тапыр.

       Мустафазадя цслубунун йаранмасына онун бящряляндийи мусиги мянбяляри вя щямин мусиги сянят нювляринин эюркямли нцмайяндяляри, бястякарлары – И.С.Бах, В.А.Мотсарт, Ф.Шопен, М.Равел, С.Рахманинов, Ц.Щажыбяйов, Т.Гулийев, Г.Гарайев, Ч.Паркер, Б.Еванс, Ж.Колтрейн, Т.Монк, М.Тайнер вя б. бюйцк тясир эюстярмишдир. Мустафазадя щямин сяняткарларын йарадыжылыьында юз тябиятиня йахын хцсусиййятляри тапыр вя онлары камилляшдирирди. Мясялян, чох севдийи Б.Еванс юз дярин лириклийи, романтиклийи иля ону щейрятляндирирди. Лирика вя романтиклик Мустафазадянин юз тябиятиня дя хас олуб, онун йарадыжылыьында йени мяна кясб едир вя доьма шящяря, йурда, халга мящяббят кими цзя чыхыр. Онун «Март айы», «Доьма тябият», «Эежя прелцдц» вя с. композисийалары бу хцсусиййяти парлаг якс етдирир. Бунунла йанашы, бястякарын ясярляриндя гейри-лирик хяйалпярвярлик, щятта бязи анларда щяйяжанлы мцщитя гярг олунма да юзцнц бцрузя верир. Ону Ж.Колтрейндя жялб едян ясас хцсусиййят дя мящз бу дярин, фялсяфи вя кядярли образ-емосийа мцщитидир. «Айын 18-и», «Муьам» «Ай доьаркян» компози-сийаларында щямин хцсусиййят юзцнц айдын эюстярир.

       Вагиф Мустафазадя йарадыжылыьынын ясас гайяси жаз олдуьу кими,ясас ирси дя бу мусиги нювц иля баьлыдыр. Сайсыз-щесабсыз композисийалар мцяллифи олан Мустафазадянин бу эцнядяк эялиб-чатмыш ясас жаз ирси – мцхтялиф иллярдя йазылмыш сяккиз вал-албому вя радио архивляриндя итиб-батмыш хейли композисийалардыр. Бу албомлар бир-бириндян ифачы щейяти, ящвал-рущиййя, мусиги дили жящятдян фяргляняряк, онун дяст-хяттинин тякамцлцнц якс етдирир. Щямин албомлара аид дюрд жаз композисийасынын тящлили3 Мустафазадянин щармоник дилиня хас ясас жящятляри цзя чыхармаьа бизя имканлар йарадыр.

        «Гафгаз» (тяхминян 1969-1970) бястякарын еркян композисийаларындан бири олуб, онларын ичярисиндя юз камиллийи, еффектлийи, парлаглыьы, ориъинал тяфсир олунмуш образы иля сечилир. Эцман ки, мцяллифин 1965-68-жи иллярдя йашайыб-йаратдыьы вя чох севдийи Эцржцстан, даща дягиг – Тбилиси иля баьлы тяяссцратлар, хатирялярин ифадясидир. Гафгаз халгларына мяхсус ещтираслы, гцрурлу, мятанятли темперамент бурада эцржц халг мусигиси елементляринин мелодик вя щармоник сявиййядя истифадяси васитясиля ифадя олунур. Щямин реэион халгларынын (хцсусиля дя эцржц) мусигисиня хас релйефли, айдын, мющкям вя ещтираслы ритм партийасы композисийада жазын ритмик моделляри иля верилир. Лакин Гафгаз ритминин жаз ритмикасы иля явяз олунмасы онун темпераментини щеч дя зяифлятмир, яксиня, онун юзцнямяхсус тяфсирини йарадыр. «Гафгаз» вя она цслубжа чох йахын «Боръоми Паркы» бястяляриндя истифадя едилмиш бу цсул Мустафазадянин муьамла йанашы, Гафгаз халглары мусигисинин жазла говушдурулмасы йолунда илк аддым атмасы фикриня ясас йарадыр.


1 Рзаева Л. Пианизм Вагифа Мустафазаде // Материалы I Республиканской конференции, Баку, 1992, с. 46

2 Еля орадажа

3 Тящлил едиляжяк пйеслярдян «Гафгаз» тяхминян 1969 – 1970-жи илляря аид едилян албома, «Март айы» вя «Мяшгдя» 1976-жы иля аид «Жаз композисийалары» валы, «Доьма тябият» иля «Муьам» бястяляри ися 1979-жу иля аид ейниадлы икили вала дахилдирляр.

Материалларла бцтювлцкдя таныш олмаг цчцн ъурналын чап вариантына мцражият едя билярсиниз.

Copyright by Musigi dyniasi magazine
(99412)98-43-70