КАМАНЧА АЛЯТИ АЗЯРБАЙЖАН БЯСТЯКАРЛАРЫНЫН ЙАРАДЫЖЫЛЫЬЫНДА
Йагут СЕЙИДОВА
 

       Азярбайжан халгынын севимли чальы аляти олан каманча нечя йцзилликлярдир ки, онун бядии зювгцнц охшайан вя мусиги фолклорумузун ифасында ящямиййятли мусиги алятидир. Ютцшян йцзилликлярдя каманча халг мусигисинин ясас чальы аляти олмуш, хцсусиля муьамат аляти кими формалашмыш вя инкишаф етмишдир. Щяр бир азярбайжалынын нязяриндя каманча тардан айрылмаз олуб, онунла бирэядир. Йяни каманча ийирминжи йцзилликдя сазяндя дястясинин чальы аляти олмуш, инди дя белядир.

       Дащи Азярбайжан бястякары Ц.Щажыбяйов каманча алятиня йцксяк гиймят веряряк йазырды: «Узунсясли, телли аляти-мусигиййямизин йеэаня нцмайяндяси дя «каманча»дыр. Каманчанын телляри цзяриндя ужлары узун бир чубуьа рябт едилмиш тцк дястясиля чалындыьындан щасил едилян сясляри истядикжя узатмаг олар.

       Буна эюрядир ки, каманчада чалынан мусиги тарда чалынандан сясжя даща мцкяммял вя инсанын сясиня даща йахын олар. Ялавя, каманча сясинин бахцсус "бям"дя тардан даща тясирли олдуьуну нязяря алсаг вя телляр цзяриндя бармаг гойуб «вибрасион» дейилян титряк сясляр щасил едилмясини дяхи ялавя етсяк, каманчанын тардан даща камил вя даща фаиг бир аляти –мусигиййя олдуьу мейдана чыхар.

       Затян, тар «акомпаниман» цчцн йарар бир алят олдуьу щалда, каманча «мелодик» алятлярдян ян эюзялидир. (1. с.223)

       Дащи бястякар Ц.Щажыбяйов юзцнцн илк бястялялямяси олан «Лейли вя Мяжнун» (1908) операсынын илк тамашасында тара цстцнлцк вермиш, каманчанын ифасы цчцн нязярдя тутулан мелодийалары ися скрипкалар чалмышдыр.

       1920-жи илдя Азярбайжан Дювлят Филармонийасы няздиндя йарадылан илк чальы алятляри (нотсуз) оркестрин щейятиндя каманча юзцня мющкям йер тутду. Оркестр яксяр нюмрялярини ешитмя йолу иля нотсуз ифа едирди. Онун репертуарына муьамлар, онун мцхтялиф ъанрлары- дярамядляр, рянэляр, тяснифляр, диринэи вя халг рягсляри дахил иди. Бу оркестрин тяркибиндя каманча муьам епизодларыны соло вя йахуд да тарла бирликдя чалырды. Тутти (бирэя чальы) ифасында алят цмуми функсийалары ижра едир ки, бу да юзц-юзлцйцндя каманчанын ифа имканларынын вя инкишафынын гаршысыны алырды.

       Бу барядя Ц.Щажыбяйов йазырды: «Тяяссцф олсун ки, бизим тцрк чальычыларымыз щянуз каманчанын гядрини лайигинжя билмирляр. Одур ки, чальыда каманчаны тамамиля тара табе едиб тарда вурулан бармаглары каманчада йамсылайырлар…» (1. с.223)

       Тябии ки, 1920-30-жу иллярдя каманчанын тяряггисиндя тарихи ишляр эюрцлцрдц. Онун тядриси апарылырды. О дюврцн долашыг фикирли адамларына Ц.Щажыбяйовун жавабы чох эюзял иди; «Яжяба, Азярбайжан тцркляри цмуми мусигини елм вя сянятимиздя юйрянмялидирлярми, йохса буна щеч бир ещтийаж щисс едилмяйиб, йалныз Шярг мусигиси иля иштиьал етмяк кифайятмиш? Диэяр ибаря иля биз Азярбайжан тцркляриня «Ала франьа» йахуд бизлярдя «Йевпопейски» дейилян мусигини дя юйрянмяк лазымдырмы?

       Бяли, лазым вя важибдир: йяни о гядяр важибдир ки, бизим юз мусигимизин тяряггиси бундан асылыдыр».(1. с.200)

       1931-жы илдя Ц.Щажыбяйовун йаратдыьы илк (нотлу) халг чальы алятляри оркестри каманчанын да талейиндя щялледижи бир мярщяля олду.

       Азярбайжан халг чальы алятляри оркестринин тядгигатчысы профессор Огтай Гулийев бу барядя йазыр: «1931-жы илин ахырларында (октйабр-нойабр айлары) Ц.Щажыбяйов 13-14 мусигичини бир йеря топлады. Лакин мусигичиляр сайжа аз олдуьундан оркестр формасында фяалиййятя башламаг мцнасиб дейилди. Щям дя ифа олунмаг цчцн щеч бир репертуар йох иди… 1932-жи ил йанвар айынын 1-дян етибарян 22 няфярдян ибарят Азярбайжан халг чальы алятляри оркестри йарадыжылыг фяалиййятиня башлады».(2. с.11)

       Бу оркестрин илк каманча чаланлары Гылман Салащов, Щафиз Мирзяйев вя башгалары иди. Эюрцндцйц кими, 1932-жи илдян башлайараг, каманча нотла профессионал коллективдя чалмаьа башлады. Илк партитураларда каманчанын оркестрдя йери вя ролу мцяййянляширди. Оркестр цчцн йазылан ориъинал ясярляр даща дяйярли олуб каманчанын, о жцмлядян дя оркестрин диэяр алятляринин талейини тяйин едирди.

       Илк явялляр каманча оркестрдя тутти чальыда даща чох истифадя олунурду, йалныз муьамларын чальысында соло истифадя олунурду. Яэяр тар цчцн илк консерт 1952-жи илдя йазылдыса да каманча цчцн илк ориъинал ясярляр ютян ясрин 70-80-жи илляриндя мейдана эялди. Беля бястякарлардан бири халг артисти, профессор Сцлейман Ялясэяров олду. О, илкин олараг каманча цчцн «Тарантелла», «Скертсо» кими илк ориъинал ясярляр йазараг биринжиляр сийащысында дурду.

       Бястякар Закир Баьыров 1970-80-жи иллярдя каманча цчцн илк консертини бястяляди. Бу ясяр каманча чаланларын там диггятиндя олмады.

       Тяхминян кечян ясрин 70-80-жи илляриндя бястякар Полад Бцлбцлоьлу каманча цчцн «Поема» ясярини йазды. Симфоник оркестрин мцшайияти иля чалынан бу ясярин илк ифачысы каманча чалан Адил Бабайев иди.

       1991-жы илдя бястякар Щажы Ханмяммядовун каманча вя симфоник оркестр цчцн йаздыьы консерт чох бюйцк мараьа вя диггятя сябяб олду.

       Садаланан бястякарларын йарадыжылыьында каманча юзцнямяхсус йер тутса да, нядянся ютян онилликляр ярзиндя тар цчцн онларла мцхтялиф ъанрларда ориъинал ясяр йазылса да, каманча о гядяр дя диггят мяркязиндя олмамышдыр.

       Бир мясяля дя диггятдян кянарда гала билмяз ки, Азярбайжан халгынын диэяр халг чальы алятляри олан балабан, тцтяк, зурна, ганун, саз цчцн дя ориъинал ясярляр йохдур. Бу сащядя бошлуьу долдуран йеэаня бястякар Сцлейман Ялясэяров иди.

       Бястякар Тофиг Бакыханов юзцнцн 1 сайлы тар консертини гармон вя симфоник оркестр цчцн ишлямишдир. Аз олса да бястякарлар халг чальы алятляри цчцн ориъинал пйесляр йазырлар.

       Каманча щям бядии, щям дя техники жящятдян камил бир чальы аляти олдуьундан йягин ки, онун цчцн мцхтялиф ъанрларда пйесляр йазылмасына лайигдир. Бястякар Назим Гулийев каманча вя халг чальы алятляри оркестри цчцн «Ядалятсиз каман» адлы пйес йазмышдыр. Ясяр виртуоз каманча чалан, Республиканын ямякдар артисти Ядалят Вязировун хатирясиня щяср олунмушдур.

       Гейд етмяк йериня дцшярди ки, каманча мусиги мяктябляриндя, Мусиги Техникумунда, Консерваторийада эениш тяблиь олунур. Онун тядрисиндя бир сыра чатышмамазлыглар мювжуд олса да, бцтювлцкдя бу чатышмамазлыглар истедадлы каманча чаланларымыз вя вахты иля мусиги сянятиня каманча чалмагла башлайан бястякарларымыз тяряфиндян гисмян дя олса йериня йетирилир.

       Каманчанын тядрисиндяки бошлуьу там долдурмаг цчцн тябии ки, тар цчцн ишлянмиш пйесляр вя ориъинал ясярляр бу алят цчцн кючцрдцляряк артыг бяллидир. Каманча вя фортепиано цчцн Щафиз Кяримов вя Новрузяли Байрамовун кючцрмяляри 1992-жи илдя «Шур» няшриййаты тяряфиндян няшр едилмишдир. Ийирмидян артыг Азярбайжан бястякарларынын пйесляри дахил олунмуш бу мяжмуядя олан ясярлярин бюйцк яксяриййяти тар вя фортепиано цчцн йазылмыш, эютцрцлмцш пйеслярдир. Мясялян, щяля 1989-жу илдя каманча ихтисасы цзря Ы-В синифляр цчцн Щ.Кяримов вя Н. Байрамов илк мяжмуялярини няшр етмишдиляр. Азярбайжанын, хцсусиля дя Бакынын мусиги мяктябляриндя каманча мцяллими ишляйян сянятчиляр 1950-60-жы иллярдян бу пйеслярин тядриси иля мяшьул иди. Вя пйеслярин бюйцк яксяриййяти о дюврцн тядрис програмларына дахил едилмиш, пйеслярин галан щиссяси ися ялйазма шяклиндя мювжцд иди.

       Каманча аляти Азярбайжан бястякарларынын йарадыжылыьындан айрылмаздыр. Азярбайжан Халг Чальы Алятляри оркестри цчцн бястялянмиш йцзлярля ясярдя каманчанын бядии-техники имканларындан эениш истифадя едилмишдир. Азярбайжан бястякарлары бу ясярляриндя каманча цчцн йадда галан мусиги образлары-мелодийалар йарада билмишляр.

       Тябии ки, мцасир каманча чаланларын репертуарыны йарым яср бундан яввялки иля мцгайися етмяк дцзэцн олмазды. Щазырда каманчанын щям тядрис, щям дя консерт репертуары чох эенишдир. Фикримизжя, каманчанын репертуарында Азярбайжан бястякарларынын ясярляри цстцнлцк тяшкил етмялидир. Хцсусиля консерт салонларындакы динляйижиляр цчцн Азярбайжан бястякарларынын эюзял ясярляри сясляндирилярся, бу даща юнямли олар. Нятижядя дя бястякарларымызын мцхтялиф ъанрларда каманча цчцн ориъинал пйесляр йаратмасы мягсядяуйьун оларды.

ЯДЯБИЙЙАТ

1. Ц.Щажыбяйов. Ясярляри. II жилд. АЕА-нын няшриййаты, Бакы, 1965
2. О.Гулийев. Азярбайжан халг чальы алятляри оркестри. Бакы, Ишыг, 1980Copyright by Musigi dyniasi magazine
(99412)98-43-70