АРИФ МЯЛИКОВУН «МЯЩЯББЯТ ЯФСАНЯСИ» БАЛЕТИНДЯ ТЕМБР ДРАМАТУРЭИЙАСЫ ВЯ ФАКТУРАЙА ДАИР
Лаля ЖЯФЯРОВА
 

       Мцасир зяманямизин ян бюйцк бястякарларындан олан, рянэарянэ вя мцряккяб йарадыжылыьы иля фярглянян Ариф Мяликов, юз ясярляриндя милли мусиги янянялярини ХХ яср мусигисинин ян йени габагжыл наилиййятляри иля бирляшдиряряк мцтярягги тяфяккцря малик сяняткар кими чыхыш едир. Бястякарын оркестр дцшцнжясиня йцксяк универсал профессионализм, парлаг милли юзцнямяхсуслуг, тембр рянэарянэлийи, оркестр еффектлийинин инжялийи дахилдир.

       А.Мяликовун балет мусигиси юз емосионал эцжц, щягиги щиссляри, тязадларын жясарятлийи, диггяти жялб едян театраллыьы иля тамашачыны щейран едир. Беля ки, юзцнцн гырх иллик дюврцндян чох тарихи ярзиндя дцнйанын 60-дан артыг сящнясиндя тамашайа гойулан «Мящяббят яфсаняси» дейилянляря парлаг нцмунядир. Эюркямли Тцрк шаири Назим Щикмятин либреттосу ясасында гурулан «Мящяббят яфсаняси» - инсан рущунун эцжцнц ифадя едян севэи щимнидир десяк, йанылмарыг.

       Ясярдя Ширин, Мящмянябану, Фярщад кими образлар юз мелодиклийи иля адамы щейран гойур. Бурада сяслянян адаъио, соло нюмряляри вя щятта сящняжикляр арасында ялагя йарадан кичик мусиги парчалары, юз парлаг мелодийалары иля нязяри жялб едир. Диггяти жялб едян образлардан бири дя Мящмянябану образыдыр.

       Мящмянябану образы, балетин бядии-емосионал гурулушунда тякжя юз эюзяллийи, лейтмотивинин ащянэлийи иля сечилмир. Бцтцн балетин образлы даиряси Мящмянябану образы иля баьлыдыр. «Эюзялликля вида сящняси», «Мящмянябану вя Вязир», «Мящмянябанунун монологу», «Мящмянябанунун хяйаллары» юз емосионал-психолоъи дяринлийиня эюря симфоник мяжмуянин бцтюв бир щиссяси кими чыхыш едя биляр. Эюстярилян мусиги нюмряляри партитуранын драматуръи мяркязиня чеврилир, еля бир мяркязя ки, балетин диэяр сцъет хяттляри бу мяркязя ахыр.

       Мящмянябану иля баьлы мусиги образлары юзцндя ашаьыдакы лейтмотивляри якс етдирир. Буна нцмуня «Шириня олан мящяббят», «Эюзялликля вида сящняси», «Мящмянябанунун якси», «Мящмянябанунун монологу», «Мящмянябанунун хяйаллары» ола биляр.

       Цмумиййятля, дцнйа ядябиййатында Мящмянябану образы кими икинжи бир мцряккяб вя дяйишкян образ тапмаг чятиндир.Мящмянябану образы чох рянэарянэ вя зиддиййятлидир. Балетин гящряманы эащ ещтираслы бир гадын кими, эащ бажысыны инжяликля севян, эащ да залым щюкмдардыр. Характеринин бир щиссясини эюстярян жящят, мялум олдуьу кими, бажысына олан сонсуз мящяббятидир. Бу мящяббят юз эюзяллийини бажысынын саьалмасы уьрунда гурбан вермясиндя якс олунур. Бу, «Аьлайан гадынлар»1 мусиги нюмрясиндя юз тязащцрцнц тапыр. ЫЫ скрипкаларын тремолосу фонунда, соло кларнетин ифасында инжя бир мювзу кечир. Даща сонра бу мювзуну Ы скрипкалар дашыйыр. Бу секундалы интонасийа тядрижян эярэинляшир. Мящмянябанунун бажысына олан мящяббяти юз инкишафында «ажы тале» мювзусунун йаранмасына эятириб чыхарыр.

       Бу мараглы образ иля баьлы диэяр мювзу, юзцнц «Мящмянябанунун якси»ндя бцрузя верир. Бу мювзу дцшцнжянин щяйяжанлы, тутгун интонасийаларындан йараныр. Намялум адам онун кимя дюняжяйини юзцня эюстярир. Мяэяр башга йол йохдур? Мцтляг эюзялликля видалашмаг лазымдыр?

       Бу суаллары юзцня верян Мящмянябанунун рущу фажия иля долудур. Мювзу кларнет вя бас кларнетин ифасында ашаьы реэистрдя октава мцнасибятиля башланыр. Буну фактуранын мусиги гатынын бир нювц олан монодик йазылыш формасына аид етмяк олар. Беля ки, монодик гат – унисон вя йа октавалы икиляшмя иля эедян мцшайятсиз мелодик щярякятдир. Буну, кларнет вя бас кларнетин октавалы ифасында мцшащидя етмяк олар. Мювзу, труба вя валторналарын «жон сорд» ифасы иля давам етдириляряк, тахта няфяс алятляри вя йайлыларын бирэя ифасына верилир. Мусиги тядрижян йухары регистря галхараг, бцтцн оркестрин тяркибиндя ики фф иля ифадя олунур. Вя дярщал мювзу йеня ашаьы регистря дцшцр. Бурада регистр фяргляри иля йанашы, фактуралы тембр, там дольун сяслянмянин сых гурулушу иля тязащцр едир. Щяйяжанлы мусиги ики флейтанын октавалы ифасы иля явяз олунур. Мящмянябанунун гялбини якс етдирян инжя мелодийа йайлыларын аккордлу фонунда до маъорда сясняряк тембрал контрастлыг йарадыр. Аккордун ясас терсийалы структуру сых дцзцлцшдя щармонийайа сяс рянэарянэлилийи верир.

        Ритмик ейни сяслянян аккордлу гат (31-жи рягямдян)сых гурулушда монолит бцтювлцлцк йарадыр. Оркестрин бцтцн тяркибини ящатя едян аккордларын йухарыдан ашаьы эедян пассаълары юзцнямяхсус сяслянир. Бу щярякят гырылараг цч трамбонун ики пп-су иля битир. Ики флейтанын октавалы ифасы (34-жц рягямдян) иля сяслянян эюзял мусигинин цзяриня аьыр, кядярли мелодийа тябягялянир. Бу тябягялянмя «ажы тале» мювзусунун аккордлары иля баш верир. Мювзунун сонракы инкишафы «Эюзялликля вида сящнясиндя» (№8) жямляшир.

       Бурада щяйяжанлы емосийаларын чохалмасы чох сярт олараг ритмик шяклин дяйишилмясиня эятириб чыхарыр. Кичик секундалы сяслянмялярин колорити активляшяряк, диссонанс сяслянян кяскин доминант аккордларын тябягяляшмиш сяслянмяси иля явяз олунур. Беля ки, ифадяли секундаларынын октава мцнасибятиля кечиди, мелодийанын бюйцк септима интервалына сычрайышы, титряк триоллу интонасийа Мящмянябанунун гялбинин чыьыртыларыны ифадя едир. Аккордларын узун мцддятли гырыг-гырыг ифасы хцсуси фон йарадараг сясин динамикасыны эцжляндирир. Шащзадянин беля кядярли мусигисини кулминасийада мис няфяс алятляринин октавалы ифасы явяз едир. Мящмянябану бурада сещркарын ирадясиня табе олур.

       Бястякар инструментал тембр фяндляриндян мящарятля истифадя едир. Беля ки, тез-тез «жон сорд», «тремоло», «сул пантижелло» ифа фяндляринин шащиди олуруг. Регистр, фактуралы, щармоник, инструментал тембрлярин тез-тез дяйишилмяси гящряманын дцшцнжяляринин гарышыг олмасыны, онун щяйяжаныны эюстярир. Бу ися сяслярин гаты-сых гурулушда, тцнд рянэляри иля тясдиглянир. Репризада мювзу даща юзцня инамла олараг, санки дахили гцввя иля гцввятлянир. Бурада мараглы бир аны диггятя чатдырмаг йериня дцшярди.

       Чевик енеръи иля, севиндирижи инамлы долу олан эянжлярин рягси Фярщадын вариасийасыны габаглайыр. Гызларын жазибяли рягси ися Ширинин характеристикасында ейни вязифяни йериня йетирир. Бу щашийя вя ялавяляр характер етибариля ясас персонаъын характеристикасына щеч дя щямишя уйьун эялмир. Бязян онлар ясас персонаъын характеристикасына кюкцндян зидд олур.

       Мясялян; Мящмянябануну сяжиййяляндирян мцщцм нюмря - онун фажияви монологу «Сарай ряггасяляринин рягси»ни вя «Тялхяйин рягси»ни габаглайыр. Щямин цч нюмряни бирляшдирян бцтцн бу сащя гящряманын «портрет» характеристикасына чеврилир.

       Сарай ряггасаляринин дяйишкян вязнли, гярибя-жазибяли рягси гящряман гадынын мящрум олдуьу эюзяллик вя зярифлик рямзидир.

       Гозбел, ейбяжяр адамын эцлцнж тулланмалара, ахсаг йеришляря ясасланан, мусиги васитяляри иля, йяни яксидилмиш септима ясасында кяскин сычрайышлар, яксидилмиш ладын кяскин сяслянмяси, кичик кларнетин кяскин тембри иля ифадя олунан «Тялхяклярин рягси» ися Мящмянябанунун ейбяжярлийини хцсуси шякилдя йада салыр. Мящз эюзяллик вя ейбяжярлик анлайышларынын гашршылашмасы, бир-бириня гарышмасы Мящмянябанунун монологундакы щиссин фажияви дюнцшцнц йарадыр.

        «Мящмянябанунун монологу» юзцнцн эюзял ащянэи тярзиня эюря фярглянир. Бу епизод он кяскин аккордларын сяслянмясиндян сонра йайлыларын аккордлу мцшайяти фонунда тнэилис сцмсцйцнцн солосу иля ачылыр. Мящмянябанунун мящяббятини якс етдирян, гялбляря йол ачан мусигиси щумайун муьамынын цзяриндя гурулуб. Гейд олундуьу кими, (112-жи рягямдян) инэилис сцмсцйцнцн соло ифасы йайлыларын щармоник функсийасы фонунда ащянэли вя валещедижидир. Щямин мелодийа 114-жц рягямдя йайлыларын октавалы икиляшмяси вя она контрапункт олан валторнанын юзцнямяхсус тембри, ежазкар сяслянмяси иля динляйижийя чатдырылыр.


1. Мяликов А. Мящяббят яфсаняси. Бакы, 1981. Мусиги нцмуняляринин тящлили бу мянбяйя ясасланыр.

Материалларла бцтювлцкдя таныш олмаг цчцн ъурналын чап вариантына мцражият едя билярсиниз.

Copyright by Musigi dyniasi magazine
(99412)98-43-70