Цель статьи — показать взаимосвязь спектрального метода и языка на трех основных уровнях их взаимодействия: (1) на уровне порождающей модели, (2) музыкального объекта и (3) музыкального события. Материалом исследования стал корпус спектральных сочинений второй пол. ХХ века, из которого отобраны три сочинения Тристана Мюрая (род. 1947) — Gondwana («Гондвана» для оркестра, 1980), Désintégrations («Распады» для 17 инструментов, 1982) и La Barque mystique («Мистическая лодка» для ансамбля, 1983) — как наиболее репрезентативные образцы для анализа и исследования поставленных задач.
Ключевые слова: современная музыка, спектральная композиция, музыкальный процесс, музыкальный язык, музыкальное событие, жест, Тристан Мюрай. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01509, https://rscf.ru/project/22-28-01509/

The purpose of the article is to show the relationship between the spectral method and language at three main levels of their interaction: (1) at the level of the generative model, (2) a musical object and (3) a musical event. The material of the study was the corpus of spectral compositions of the second half of the twentieth century, from which three compositions by Tristan Muray (born 1947) were selected — Gondwana ("Gondwana" for orchestra, 1980), Désintégrations ("Disintegrations" for 17 instruments, 1982) and La Barque mystique ("Mystical Boat" for ensemble, 1983) — as the most representative samples for the analysis and research of the tasks set.
Keywords: modern music, spectral composition, musical process, musical language, musical event, gesture, Tristan Muray.

Məqalənin məqsədi — spektral metod və musiqi dilin arasındakı əlaqəni qarşılıqlı təsirlərinin üç əsas səviyyəsində — (1) generativ model, (2) musiqi obyekti və (3) musiqi hadisəsi səviyyəsində göstərməkdir. Tədqiqat materialı Tristan Murayın (1947 — ci il təvəllüdlü) üç əsərinin seçildiyi XX əsrin ikinci yarısının spektral kompozisiyaları məcmüəsi idi — Gondvana (orkestr üçün "Qondvana", 1980), Desintegrations (17 alət üçün "Parçalanma", 1982) və La Barque mystique (ansambl üçün "Mistik qayıq", 1983) — tapşırıqların təhlili və öyrənilməsi üçün ən çox təmsil olunan nümunələr kimi.
Açar sözlər: müasir musiqi, spektral kompozisiya, musiqi prosesi, musiqi dili, musiqi hadisəsi, jest, Tristan Murray.