Məqalə Azərbaycan musiqisində XIV əsrin dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin poeziyasının təcəssümü məsələlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Azərbaycanda Nəsimiyə həsr olunmuş əsərlər 1970-ci illərdə - Nəsiminin 600 illik yubileyi ilə bağlı olaraq meydana gəlmişdir. Bəstəkar yaradıcılığında Nəsimi poeziyası əsasında kamera-vokal əsərlər, vokal-simfonik musiqi əsərləri diqqəti cəlb edir. Müəllif məqalədə bütün bu əsərlər haqqında məlumat vermişdir. Məqalədə bəstəkar Cahangir Cahangirovun şair Rəfiq Zəkanın mətninə yazdığı “Nəsimi” kantatası tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Əsərin yaranma tarixi, məzmunu, dramaturgiyası, musiqi dilinin xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Kantatada əsərin müəllifləri Nəsiminin obrazını yaradarkən şairin poeziyasından ilhamlanmış, onun parlaq musiqi abidəsini yaratmışlar. Açar sözlər. Nəsimi, poeziya, bəstəkar, kantata, musiqi dili. Аннотация. Статья посвящена изучению воплощения в азербайджанской музыке поэзии гениального азербайджанского поэта XIV века Имадеддина Насими. В Азербайджане произведения, посвященные Насими, появились в 1970-е годы - в связи с 600-летним юбилеем Насими. В творчестве композиторов на основе поэзии Насими созданы камерно-вокальные произведения, вокально-симфонические музыкальные произведения. Обо всех этих произведениях автор рассказал в статье. В статье объектом исследования стала кантата “Насими”, написанная композитором Джахангиром Джахангировым на текст поэта Рафига Зеки. Проанализированы история создания произведения, его содержание, драматургия, особенности музыкального языка. В кантате авторы произведения, создавая образ Насими, вдохновлялись поэзией поэта, создали его яркий музыкальный памятник.
Ключевые слова. Насими, поэзия, композитор, кантата, музыкальный язык.

The article is devoted to the study of the embodiment of the poetry of the genius Azerbaijani poet of the XIV century Imadeddin Nasimi in Azerbaijani music. In Azerbaijan, works dedicated to Nasimi appeared in the 1970s in connection with Nasimi's 600th anniversary. Chamber-vocal works and vocal-symphonic musical works have been created in the works of composers based on Nasimi's poetry. The author told about all these works in the article. In the article, the object of the study was the cantata “Nasimi”, written by composer Jahangir Jahangirov based on the text of the poet Rafig Zekа. The author analyzes the history of the creation of the work, its content, dramaturgy, and features of the musical language. In the cantata, the authors of the work, creating the image of Nasimi, were inspired by the poet's poetry, created his vivid musical monument.
Keywords. Nasimi, poetry, composer, cantata, musical language.