Məqalə Məmməd Cəfərov “Yuxulama, Oğuz oğlu” kantatasına həsr olunub. Bu baxımdan əsərin nəinki dramaturqiya, eləcə də obraz-intonasiya sahəsi təhlil olunur.Əsər ilk dəfə olaraq araşdırılır, bu da təqdim olunan işin aktuallığını qeyd edir. Məqalənin obyektini Məmməd Cəfərov “Yuxulama, Oğuz oğlu” kantatasının bədii və konstruktiv prinsiplərinin təhlili təşkil edir. Araşdırmanın məqsədlərinə : vətənpərvərlik mövzunun təcəssümündə tarixi aspektlər ; xor əsərinin texnoloji, struktur xüsusiyyətləri, xor fakturasının yeni ifadə formalarının müəyyən edilməsi və s. aidddir.Nəticədə belə qənaətə gəlinir ki, vətənpərvərlik mövzulu xor əsərlərində sujetlik, proqramlıq önə çıxır; muğam və foklor musiqisinin (bayatı,xalq mahnısı,ağı, mərsiyə və s.) həm konstruktiv-intonasiya , həm də semantik sahəsindən geniş şəkildə istifadə olunur. Vətənpərvər səpkili əsərlər gənc nəslin yurdsevər ruhda tərbiyə almasına zəmin yaradır.
Açar sözlər: kantata, Məmməd Cəfərov, “Yuxulama, Oğuz oğlu”,xor musiqi, vətənpərvərlik mövzusu.

Статья посвящена кантате Мамеда Джафарова «Юху-лама, Огуз оглы». В связи с этим анализируется не только драматургия, но и конструктивная и образно-интонационная сфера произведения. Изучение кантаты производиться впервые, что указывает на актуальность предста-вленной работы. Объектом статьи является анализ художественных и конструктивных принципов кантаты Мамеда Джафарова “Yuxulama, Oğuz oğlu” ( « Не спи, Сын Огуза»). Цели исследования: исторические аспекты в воплощении темы патриотизма; технологические и структурные особен-ности хорового произведения, определение новых форм выражения хоровой фактуры и т. д. В результате делается вывод о том, что в хоровых произведениях патриотического содержания преобладают сюжетность и программность; широко используются как конструктивно-интонационные, так и семантические сферы мугамной и фольклорной музыки (баяты, народ-ная песня,агы, мерсия и т.д.). Патриотические произведения имеют большое значение в деле воспитания молодого поколения.
Ключевые слова: кантата, Мамед Джафаров, «Не спи, сын Огуза», хоровая музыка, патриотическая тема.

The article is devoted to Mamed Jafarov’s cantata “Yukhulama, Oguz ogly”. In this regard, not only dramaturgy is analyzed, but also the constructive and figurative-intonation sphere of the work. The cantata is being studied for the first time, which indicates the relevance of the presented work. The object of the article is an analysis of the artistic and constructive principles of Mamed Jafarov’s cantata “Yuxulama, Oğuz oğlu” (“Don’t sleep, Son of Oguz”). Objectives of the study: historical aspects in the embodiment of the theme of patriotism; technological and structural features of a choral work, determination of new forms of expression of choral texture, etc. As a result, it is concluded that in choral works of patriotic content, plot and programming prevail; both constructive-intonation and semantic spheres of mugham and folklore music (bayats, folk song, agy, mercia, etc.) are widely used. Patriotic works are of great importance in educating the younger generation.
Key words: cantata, Mamed Jafarov, “Don’t sleep, son of Oguz”, choral music, patriotic theme.