Məqalədə türkdilli xalqların musiqisində lad-intonasiya sisteminin eyniyyəti məsələsinə baxılır. Bu növ tədqiqatın başında üç funksiya – kommunikativ, mərkəzəqaçan, translyasiyaedici durur.
Bu məqalədə qeyd edilir ki, müqayisəli metodun spesifik və universal kimi iki vəziyyəti tipoloji formul səviyyəsində türk mədəniyyətinin ümumi genofondunun axtarışlarını təşkil edən əsasda müqayisəli təhlilin metodoloji parametrlərini işləyib hazırlamağa imkan verir.
Açar sözlər: lad, intonasiya, sistem, musiqi, türklər, etnos.

В статье рассматриваются вопросы идентификаций ладоинтонационной системы в музыке тюркоязычных народов. Во главе такого рода исследования лежат три функции коммуникативная, центростремительная, транслирующая.
В данной статье подчеркивается, что специфичное и универсальное как две ипостаси сравнительного метода позволяет выработать методологические параметры сравнительного анализа в основе которого лежат поиски общего генофонда тюркской культуры на уровне типологических формул.
Ключевые слова: лад, интонация, система, музыка, тюрки, этнос.

Questions of identification of mode-intonational system in the music of Turkic-speaking peoples are considered in the article. At the head of such an investigation there are three functions – communicative, centroimpetuous, broadcasting.
In this article there is underlined that specific and universal as two poses of comparative method makes it possible to work out methodological parameters of comparative analysis on the basis of which there are searches of the level of typological formulas.
Key words: mode, intonation, system, music, Turks, ethnos.