Məqalədə Ümummilli liderin mədəniyyətimizin inkişafındakı mühüm xidmətlərindən bəhs olunur. Göstərilir ki, XX əsr Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrinin sürətli inkişafı və böyük nailiyyətləri görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəsna xidmətlərinin nəticəsi idi. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə ötən əsrin 70-80-ci illərində, Azərbaycanın müstəqillik dövründə mədəni irsimizə, kino sənətinə, ədəbiyyata, teatra, rəssamlıq və musiqi sənətinə, milli təhsilə qayğı və diqqət əsaslı şəkildə artmışdır. Onun zəngin nəzəri irsi bizim milli sərvətimizdir. Heydər Əliyevin irsində vətən sevgisi, Azərbaycan sevgisi, dil sevgisi, milli mədəniyyət sevgisi xüsusi yer tutur.
Açar sözlər: Ümummilli lider, mədəniyyət, teatr, kino, təhsil, ədəbiyyat, rəssamlıq, musiqi sənəti, sənətkar.

В статье говорится о важных заслугах общенационального лидера в развитии нашей культуры. Показано, что бурное развитие и великие достижения всех сфер азербайджанской культуры в ХХ веке стали результатом исключительных заслуг выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева. Под руководством великого лидера в 1970-е и 1980-е годы, в период независимости Азербайджана, забота и внимание к нашей культуре, киноискусству, литература, театру, живописи и музыке, национальному образованию существенного возросло. Его теоретическое наследие является нашим национальным достоянием. В наследии Гейдара Алиева любовь к Родине, любовь к Азербайджану, любовь к языку, любовь к национальной духовности занимают особое место.
Ключевые слова: общенациональный лидер, культура, театр, кино, образование, литература, живопись, музыкальное искусство, художник.

The article talks about the important services of the national leader in the development of our culture. It is show that the rapid development and great achievements of all spheres of Azerbaijani culture in the 20th century were the result of the exceptional services of the outstanding statesman Heydar Aliyev. Under the leadership of the great leader, in the 1970’s and 1980’s, during the period of Azerbaijan’s independence, care and attention to our culture, film art, literature, theatre, painting and music, and national education increased fundamentally. His theoretical legacy of the call is our national treasure. In Heydar Aliyev legacy, love for the homeland, love for Azerbaijan, love for language, and love for national spirituality occupies a special place.
Key words: National lider, culture, theatre, cinema, education, literature, painting, art of music, artist.