В статье рассматривается процесс зарождения и развития жанра балета и академического хореографического искусства  в Азербайджане, предпосылки возникновения этих художественных явлений,  превратившихся с годами в развитую и самостоятельную часть национального искусства. Отмечается роль отдельных композиторов и сочинений в развитии балетного искусства,  хореографические особенности, синтез традиций и современности, принципы ряда  балетов азербайджанских композиторов.
Ключевые слова: балет, искусство, композитор, танец, хореография, традиция, культура

  Məqalədə Azərbaycanda balet və akademik xoreoqrafiya sənətinin yaranması və inkişafı prosesindən, illər keçdikcə milli incəsənətin inkişaf etmiş və müstəqil tərkib hissəsinə çevrilmiş bu sənət hadisələrinin yaranmasının ilkin şərtlərindən bəhs edilir. Balet sənətinin inkişafında bəstəkarların və əsərlərin rolu, xoreoqrafik xüsusiyyətləri, ənənələrin və müasirliyin sintezi, Azərbaycan bəstəkarlarının bir sıra baletlərinin prinsipləri qeyd olunur.
Açar sözlər: balet, incəsənət, bəstəkar, rəqs, xoreoqrafiya, ənənə, mədəniyyət.

The article examines the process of the emergence and development of ballet as well as academic choreographic art in Azerbaijan, the prerequisites for the emergence of these artistic phenomena, which have evolved over the years into a developed and independent part of the national art. The role of individual composers and compositions in the development of ballet art is noted, along with choreographic peculiarities, the synthesis of traditions and modernity, and the principles of several ballets by Azerbaijani composers.
Keywords: ballet, art, composer, dance, choreography, tradition, culture.