Təqdim edilən məqalədə Azərbaycan bəstəkarlarının musiqili-səhnə əsərlərində xalq mahnı və rəqslərindən istifadə edilməsinin xüsusiyyətlərindən bəhs edilmişdir. Məqalədə milli bəstəkarlıq məktəbimizin bir çox nümayəndələrinin yaradıcılığında, xüsusilə də opera və balet əsərlərində, eləcə də operettalarında xalq musiqi janrlarına əsaslanmaları izlənilmişdir. Məqalədə Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev, Ə.Bədəlbəyli, Q.Qarayev, F.Əmirov, R.Mustafayev, Z.Bağırov, V.Adıgözəlov və S.Ələsgərovun musiqili-səhnə əsərlərində xalq mahnıları üzərində qurulmuş musiqi nömrələri nəzərə çatdırılmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan bəstəkarlarının xalq yaradıcılığına münasibəti və milli musiqi elementlərinə əsaslanması işıqlandırılmışdır.
Açar sözlər: bəstəkar, opera, balet, mahnı, rəqs

В представленной статье говорится об особенностях использования народных песен и танцев в музыкально-сценических произведениях азербайджанских композиторов. В статье отмечено, что многие представители национальной композиторской школы опирались в своем творчестве на жанры народной музыки, особенно в своих оперных и балетных произведениях, а также в своих опереттах. В статье рассматриваются музыкальные номера на основе народных песен в музыкально-сценических произведениях У.Гаджибейли, М.Магомаева, А.Бадалбейли, Г.Гараева, Ф.Амирова, Р.Мустафаева, З.Багирова, В.Адигeзелова и С.Алескерова. В то же время было подчеркнуто отношение азербайджанских композиторов к народному творчеству и их опора на национальные музыкальные элементы.
Ключевые слова: композитор, опера, балет, песня, танец

The presented article talks about the features of the use of folk songs and dances in the musical stage works of Azerbaijani composers. The article notes that many representatives of the national composer school relied in their work on the genres of folk music, especially in their opera and ballet works, as well as in their operettas. The article deals with musical numbers based on folk songs in the musical stage works of U.Hajibeyli, M.Magomayev, A.Badalbeyli, G.Garayev, F.Amirov, R.Mustafayev, Z.Bagirov, V.Adigezelov and S.Aleskerov. At the same time, the attitude of Azerbaijani composers to folk art and their reliance on national musical elements was emphasized.
Keywords: composer, opera, ballet, song, dance