Как тексты «Хамсе» Низами Гянджеви, так и иллюстрации к ней содержат информацию о музыкальных реалиях средневекового мусульманского Востока. Впервые на предмет их музыкальной составляющей изучаются миниатюры списков «Хамсе» из Института рукописей Национальной академии наук Азербайджана. Вводя их в научный обиход и отмечая их особенности, автор ставит ряд вопросов, пока остающихся открытыми и требующих дальнейшей разработки
Ключевые слова: Низами Гянджеви, «Хамсе», исламская миниатюра, этноорганология, музыкальные инструменты, Институт рукописей, Национальная академия наук Азербайджана.

Məqalədə Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin mətnlərində və onlara çəkilmiş illüstrasiyalarda Orta əsr Şərqinin musiqi mühitinin əks olunması məsələləri nəzərdən keçirilir. İlk dəfə olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunda olan “Xəmsə”nin miniatürləri musiqi baxımnndan öyrənilir. Onların xüsusiyyətlərini qeyd edərək müəllif hələki açıq qalan və gələcək tədqiqatlara ehtiyacı olan bir sıra məsələlər qoyur.
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Xəmsə”, islam miniatürü, etnoorqanologiya, musiqi alətləri, Əlyazmaları İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

The issues of the medieval East’s musical life realities reflected in the texts of Nizami Ganjavi’s The Khamseh and in the illustrations of its hand copied books are in the focus of this article. The first time the musical component of the miniatures in the manuscripts preserved in the Manuscript Institute of the Azerbaijan National Academy of Sciences have been studied. Speaking of the peculiarities of these miniatures, the author also raises some questions still remaining unclear and therefore needing further research.
Key words: Nizami Ganjavi, The Khamsa, Islamic miniatures, ethnoorganology, musical instruments, The Manuscripts Institute, Azerbaijan National Academy of Sciences.