Gülnaz Abdullazadə tərəfindən təqdim olunmuş məqalə “Müsəlman mədəniyyətində musiqinin yeri və mahiyyəti” həsr olunur. Burada Qərbi Avropa, Yaxın və Orta Şərq xalqlarının orta əsr musiqi mədəniyyətində özünəməxsus ideoloji, tematik, üslub və kompozisiya xüsusiyyətləri araşdırılır. Məqalədə orta əsr müsəlman mütəfəkkirlərinin musiqi sənəti ilə bağlı ekspressionist (insanın daxili dünyasını ifadə etmək, özünü ifadə etmək); 2) estetik-hedonistik (estetik həzin, həzzin çatdırılması); 3) emosional və psixoloji (müəyyən emosional vəziyyətin, əhval-ruhiyyənin yaradılması); 4) etik-pedaqoji (kamil əxlaqi şəxsiyyətin tərbiyəsi - adib); 5) müalicəvi və tədavi (zehni və fiziki xəstəliklərin müalicəsi) əsas funksiyaları açıqlanmışdır. Eyni zamanda da Azərbaycan muğamları əsasında müqayisələr aparılmışdır.
Açar sözlər: musiqi, üslub, muğam, müsəlman, mədəniyyət.

The article presented by Gulnaz Abdullazadeh is dedicated to "The place and essence of music in Muslim culture." It explores the unique ideological, thematic, stylistic and compositional features of the medieval music culture of the peoples of Western Europe, the Middle East. The article deals with the expressionist music of medieval Muslim thinkers (expressing one's inner world, expressing oneself); 2) aesthetic-hedonistic (aesthetic sadness, delivery of pleasure); 3) emotional and psychological (creation of a certain emotional state, mood); 4) ethical-pedagogical (education of perfect moral personality - writer); 5) The main therapeutic and therapeutic functions (treatment of mental and physical diseases) are described. At the same time, comparisons were made on the basis of Azerbaijani mughams.
Keywords: music, style, mugam, Muslim, culture.