Təqdim olunmuş məqalədə, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Orkestr xidmətinin rəisi, Xalq artisti, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Nəfəs və zərb alətləri kafedrasının müdiri, professor cənab General-mayor Yusif Axundzadədən bəhs edilir. Məqalədə Yusif Axundzadənin həyat və yaradıcılığı və hərbi orkestrin təkmilləşməsindən bəhs edilir.
Açar sözlər: Yusif Axundzadə, dirijor, orkestr, Bakı Musiqi Akademiyası, nəfəs və zərb alətləri

В статье рассказывается о начальнике военной оркестровой службы Министерства обороны Азербайджанской Республики, народном артисте, заведующем кафедрой духовых ударных инструментов Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли, профессоре генерал майоре Юсифе Ахундзаде. В статье рассказывается о жизни и творчестве Юсифа Ахундзаде и о совершенствовании военного оркестра.
Ключевые слова: Юсиф Ахундзаде, дирижер, оркестр, Бакинская Музыкальная Академия, ударные инструменты.

The presented article discusses about the Chief of the Military Orchestra Service of the Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan, The Honored National Artist, Head of the Department of Wind and Percussion Instruments of Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibayli, General Major, Professor Yusif Akhundzade. The article discusses the life and work of Yusif Akhundzade and the improvement of the military orchestra.
Key words: Yusif Akhundzade, orchestra, Baku Music Academy, wind and Percussion instruments. Musiqi ifacılıq