Məqalədə iki bəstəkar, həmfikir olmuş Üzeyir Hacıbəylinin və Müslüm Maqomayevin XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Azərbaycanda bəstəkarlıq məktəbi ilə yanaşı, etnomusiqişünaslıq sahəsindəki fəaliyyətləri nəzərdən keçirilir. Onların uzun illər boyu Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı rolu etnomusiqişünaslıqda da yeni səhifə açmış, xalq musiqisinin toplanması, yazıya alınması, bəstəkar yaradıcılığında tətbiqi və elmi əsaslarla öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur.
Açar sözlər. Etnomusiqişünaslıq, Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev, xalq mahnıları, xalq rəqsləri, aşıq yaradıcılığı, muğam sənəti.

В статье рассматривается деятельность двух композиторов-единомышленников Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева в создании композиторской школы в Азербайджане, а также в области этномузыкологии, с начала ХХ века. Их основополагающая роль в развитии азербайджанской музыкальной культуры открыла новую страницу в этномузыкологии и была важным этапом в области сбора, записи, применения народной музыки в композиторском творчестве и ее научного изучения. Ключевые слова. Этномузыкология, У.Гаджибейли, М.Магомаев, народные песни, народные танцы, творчество ашугов, искусство мугама.

The article examines the activities of two like-minded composers Uzeyir Hajibeyli and Muslim Magomayev in the creation of a composer school in Azerbaijan, as well as in the field of ethnomusicology, since the beginning of the twentieth century. Their fundamental role in the development of Azerbaijani musical culture opened a new page in ethnomusicology and was an important stage in the collection, recording, application of folk music in composing and its scientific study.
Keywords. Ethnomusicology, U. Hajibeyli, M. Magomayev, folk songs, folk dances, creativity of ashugs, art of mugam.