Təqdim olunan məqalədə görkəmli opera ifaçısı Firəngiz Əhmədovanın repertuarında əsas yer tutan Qərbi Avropa bəstəkarlarının operalarındakı əsas obrazları ifa etmə xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Nəzərə çatdırılır ki, Azərbaycanın ilk qadın opera ifaçılarından olan Firəngiz Əhmədova lirik dramatik səsə malik olub, bir çox operalarda özünəməxsus səs tembri və yüksək peşəkarlığı ilə diqqəti cəlb etmişdir. Məqalədə F.Əhmədovanın ifasında əsas yer tutan italyan bəstəkarı C.Verdinin “Aida” operasından Aida obrazının və C.Puççininin “Toska” operasından Toska obrazının təhlilinə geniş verilmişdir. Xüsusilə vurğulanmışdır ki, F.Əhmədova Şərqə məxsus emosionallıqla Qərbi Avropa bəstəkarlarının operalarında bir çox əsas partiyaları ifa etmiş və Azərbaycan musiqi mədəniyyətində Avropa vokal məktəbi ənənələrinin əsas ifadəçisi olmuşdur.
Açar sözlər: Firəngiz Əhmədova, opera, vokal, ifaçılıq, tembr, repertuar, Qərbi Avropa bəstəkarları

В представленной статье рассматриваются особенности исполнения главных героев опер западноевропейских композиторов, занимающих центральное место в репертуаре известной оперной певицы Фирангиз Ахмедовой. Отмечается, что Фирангиз Ахмедова, одна из первых оперных певиц в Азербайджане, обладала лирическим и драматическим голосом, во многих операх привлекала внимание своим неповторимым тембром и высоким профессионализмом. В статье анализируется образ Аиды из оперы «Аида» итальянского композитора Дж. Верди и образ Тоски из оперы «Тоска» Пуччини, играющий ключевую роль в спектакле Ф. Ахмадовой. Особо было подчеркнуто, что Ф.Ахмадова исполнила многие крупные партии в операх западноевропейских композиторов с восточными эмоциями и была главным выразителем традиций европейской вокальной школы в музыкальной культуре Азербайджана.
Ключевые слова: Фирангиз Ахмедова, опера, вокал, перформанс, тембр, репертуар, западноевропейские композиторы

The presented article discusses the features of performing the main characters in the operas of Western European composers, which occupy a central place in the repertoire of the famous opera singer Firangiz Ahmadova. It is noted that Firangiz Ahmadova, one of the first female opera singers in Azerbaijan, had a lyrical and dramatic voice, and in many operas she attracted attention with her unique timbre and high professionalism. The article provides an analysis of the image of Aida from the opera "Aida" by the Italian composer J.Verdi and the image of Tosca from the opera "Tosca" by Puccini, which plays a key role in the performance of F.Ahmadova. It was especially emphasized that F.Ahmadova performed many major parts in the operas of Western European composers with Eastern emotions and was the main exponent of the traditions of the European vocal school in the music culture of Azerbaijan.
Keywords: Firangiz Ahmadova, opera, vocals, performance, timbre, repertoire, Western European composers