Məqalədə tədris prosesində qeyri-xətti yanaşma metodlarından bəhs olunur. Bu metodların muğam-dəstgahların tədrisi ilə sıx bağlılıq məsələləri, muğamın improvizəli başlanğıcı və bu prinsiplərin pedaqoji fəaliyyətdə tədbiqinin zəruriliyi məqalənin ana xəttini təşkil edir. Sözügedən iki başlanğıc ululuq və müasirliyin çarpazlaşması kontekstində təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: pedaqogika, bifurkasiya, tədris, muğam, qeyri-xəttilik

В статье говорится о методах нелинейного подхода в учебном процессе. Основной линией статьи являются вопросы тесной связи этих методов с преподаванием мугамов-дестгях, импровизированное начало мугама и необходимость соблюдения этих принципов в педагогической деятельности. Два начала, о которых идет речь, были проанализированы в контексте пересечения древности и современности.
Ключевые слова: педагогика, бифуркация, обучение, мугам, нелинейность

The article deals with non-linear approach methods in the teaching process. The main line of the article is the close connection of these methods with the teaching of mugham-dastgahs, the improvised beginning of mugham and the necessity of the application of these principles in pedagogical activity. The two beginnings in question are analyzed within the context of the crossover of greatness and modernity.
Keywords: pedagogy, bifurcation, teaching, mugham, non-linearity