Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano musiqisinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Müəllif fortepiano pyesləri timsalında məqam əsasının təhlilini verərək, əsərin obrazlı məzmununun açılmasında musiqi dilinin ifadə vasitələrinin rolunu xarakterizə etmişdir.
Açar sözlər. Bəstəkar, fortepiano, pyes, məqam əsası, melodiya, harmoniya.

Статья посвящена изучению фортепианной музыки азербайджанских композиторов. Автор анализирует ладовую основу фортепианных пьес, характеризует роль выразительных средств в раскрытии образного содержания произведения.
Ключевые слова. Композитор, фортепиано, пьеса, ладовая основа, мелодия, гармония.

The article is devoted to the study of the piano music of Azerbaijani composers. The author analyzes the modal basis of piano pieces, characterizes the role of expressive means in revealing the figurative content of the work.
Keywords. Composer, piano, piece, modal basis, melody, harmony.