Məqalə Azərbaycan muğam ifaçılığında geniş yayılmış “Şur” muğam ailəsinə aid muğamların tədqiqinə, onların tərkibindəki eyniadlı şöbələrin istifadə xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdur. Müəllif “Şur” muğam ailəsinə aid muğamların tarixi inkişaf yolunu elmi mənbələr və not yazıları əsasında təhlil edərək, eyniadlı şöbələrin muğamlarda tətbiqini və əhəmiyyətini araşdırmışdır.
Açar sözlər. Muğam, dəstgah, şöbə, məqam, modulyasiya

Статья посвящена изучению мугамов семейства «Шур», широко распространенных в азербайджанской музыке и выявлению особенностей использования в их составе одноименных разделов. Автор, опираясь на научную литературу и нотные записи мугамов, анализирует одноименные разделы, выявляя их значение в композиции мугамов.
Ключевые слова. Мугам, дастгях, раздел, лад, модуляция.

The article is devoted to the study of mugams of the Shur family, which are widespread in Azerbaijani music, and to the identification of the peculiarities of using the sections of the same name in their composition. The author, relying on scientific literature and musical notations of mugams, analyzes the sections of the same name, revealing their meaning in the composition of mugams.
Keywords. Mugam, dastgah, section, modus, modulation.