Konsert janrı Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında özünəməxsus yer tutmuşdur. Bu janrın müxtəlif alətlər və orkestr tərkibləri üçün yazılmış nümunələri milli musiqi incəsənətinin parlaq səhifələrini təşkil edir. Xüsusilə fortepiano və orkestr üçün yazılmış əsərləri qeyd etmək lazımdır. Təqdim edilən məqalə belə nümunələrdən birinə, A.Dadaşovun fortepiano və kamera orkestri üçün bir saylı konsertinə həsr edilir. Burada konsertin geniş nəzəri təhlili aparılmış, bəstəkarın fərdi üslubuna, musiqi dilinə xas olan əsas cəhətlər üzə çıxarılmışdır. Konsertdə istifadə edilən xalq mahnısı, eləcə də milli lad-intonasiya elementləri, muğam-improvizasiya ifadə tərzi barədə məlumat verilir.
Açar sözlər: fortepiano, kamera orkestri, konsert, solist, müşayiət, A.Dadaşov

Жанр концерта в творчестве азербайджанских композиторов занимает присущее себе место. Образцы этого жанра для различных инструментов и оркестровых составов представляют собой яркую страницу в истории национального музыкального искусства. Особо следует отметить произведения, написанные для фортепиано с оркестром. Представляемая статья посвящена одному из этих образцов – Концерту для фортепиано и камерного оркестра №1 Азера Дадашева. В статье приведён обширный теоретический анализ произведения, раскрыты основные черты, присущие индивидуальному стилю, музыкальному языку композитора. Здесь также дана информация о мугамно-импровизационном складе изложения, национальных ладо-интонационных элементах и народной песне, использованных в Концерте.
Ключевые слова: фортепиано, камерный оркестр, концерт, солист, сопровождение, А.Дадашев.

Concerto genre has a special place in the works of Azerbaijani composers. Examples of this genre written for various instruments and orchestral compositions are the bright pages of national music’s art. Especially noteworthy ones are the works written for piano and orchestra. The presented article is dedicated to one of such examples - A. Dadashov's Concerto No.1 for piano and chamber orchestra. An extensive theoretical analysis of the concerto was conducted here, the main features of the composer's personal style and musical language were revealed. The folk song used in the concerto, as well as the elements of national mood - intonation, brings information about the mugham - improvisational form of expression.
Keywords: piano, chamber orchestra, concerto, soloist,accompaniment, A.Dadashov