Azərbaycan fortepiano musiqisi timsalında bəstəkarların muğamla bağlı olan məqamlardan istifadə olunmasının tədqiqi probleminə həsr olunmuşdur. Müəllif Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano yaradıcılığını nəzərdən keçirərək, məqamlardan istifadə yollarının öyrənilməsi məsələlərinə diqqət yetirmişdir. Məqalədə bəstəkar yaradıcılığında musiqi dilinin əsas cəhətlərindən biri olan məqam-intonasiya xüsusiyyətlərindən istifadənin yolları xarakterizə olunmuşdur.
Açar sözlər: bəstəkar, fortepiano əsərləri, muğam, məqam-intonasiya, melodik quruluş.

Статья посвящена изучению пролемы использования композиторами мугамных ладов на примере фортепианной музыки. Автор рассматривает фортепианное творчество Азербайджанских композиторов и уделяет особое внимание изучению путей использования мугамных ладов. В статье характеризуется пути использования ладо-интонационных особенностей как важнейший фактор музыкального языка в творчестве Азербайджанских композиторов.
Ключевые слова: композитор, фортепианные произведения, мугам, ладоинтонация, мелодическое строение.

The article is devoted to the study of the problems of using mugham modes by composers on the example of piano music. The author examines the piano work of Azerbaijani composers and pays special attention to the study of the ways of using mugham modes. The article describes the ways of using the makam-intonation features as the most important factor of the musical language in the work of Azerbaijani composers.
Key words: composer, piano works, mugham, makam-intonation, melodic structure.