В настоящей статье впервые подробно анализируется содержательно-смысловая сторона первого Адажио Айши и Бахрама из балета Кара Караева «Семь красавиц». Автор прослеживает развертывание музыки Адажио в свете системных признаков, нарративной техники такого литературного жанра как рассказ. Это позволяет выявить глубинный смысл этого произведения и предложить его новую трактовку.
Ключевые слова: Кара Караев, Адажио, понимание, герменевтическая интерпретация, открытие, нарративная техника, рассказ.

Təqdim olunan məqalədə ilk dəfə olaraq Qara Qarayevin "Yeddi gözəl" baletindən Ayşə və Bəhramın adajiosu məzmun-məna baxımından hərtərəfli təhlil olunur. Müəllif Adajioda musiqinin inkişafını ədəbi janr olan hekayənin narrativ texnikası, sistemli cəhətləri nöqteyi-nəzərdən araşdırır. Bu da öz növbəsində əsərin dərin məzmununu üzə çıxardaraq onun yeni quruluşunu təqdim etməyə imkan yaradir.
Açar sözlər: Qara Qarayev, adajio, anlama, germenevtik təvsir, kəşf, narrativ texnika, hekayə.

This article is the first to analyze in detail the meaningful side of the first Adagio Aisha and Bahram from the ballet of Kara Karayev “Seven Beauties”. The author traces the deployment of Adagio music in the light of systemic features, narrative techniques of such a literary genre as a story. This allows us to identify the deeper meaning of this work and propose a new interpretation of it, alternative to the prevailing one in musicology.
Keywords: Kara Karaev, Adagio, understanding, hermeneutical interpretation, discovery, narrative technique, story.