В данной статье рассматриваются некоторые аспекты такой проблемы как этнокультура и искусство на примере орнаментальности. Подчеркивается, что орнаментальный принцип развития в артефактах художественной культуры опирается на аутентичную символику. В свою очередь, значение этнокультурных параметров в исследовании художественных особенностей орнаментальности заключено в том, что позволяет, с одной стороны, рассматривать степень сохранности орнаментальных типологий, с другой стороны, изучать их трансформации.
Ключевые слова: этнокультура, орнамент, семантика, символ, ромб.

Bu məqalədə etnomədəniyyət və incəsənət kimi problemin ornamentallığın nümunəsində bəzi baxışlar nəzərdən keçirilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, bədii mədəniyyət artefaktlarında inkişafın ornament prinsipləri həqiqi rəmzi mənaya istinad edir. Öz növbəsində, etnomədəni parametrlərin bədii xüsusiyyətlərinin tədqiqində əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, bir tərəfdən ornament tipologiyalarının qorunma dərəcəsini nəzərdən keçirməyə, digər tərəfdən onların transformasiyalarını tədqiq etməyə imkan verir.
Açar sözlər: etnomədəniyyət, ornament, semantika, simvol, romb.

Some aspects of such problems as ethnoculture and art on the example of ornamentality. It is accentuated that ornamental principles of development in artefacts of artistic culture leans upon the authentic symbolism. In its turn, the significance of ethnocultural parameters in the study of artistic peculiarities of ornamentality makes it possible in one side to consider the degree of safety of ornamental typologies, in other side, to study their transformations.
Key words: ethnoculture, ornament, semantics, symbol, rhomb.