Кара Караев — и как личность, и как творец — является идеальным объектом для герменевтического исследования в силу ряда причин. В настоящей статье рассматривается особая символическая связь имени и личности Караева с характерными особенностями его искусства. А также выявляется наличие пяти повторяющихся, устойчивых тем, образующих мета-сюжет самых «знаковых» творений композитора. Это — романтический бунт героя против архаики окружения, любовь, высокое романтическое безумие, рок и смерть.
Ключевые слова: Кара Караев, герменевтика, символическая связь, имя, личность, метасюжет.

Qara Qarayev bir şəxsiyyət və sənətkar kimi müəyyən səbəblərdən irəli gələrək hermenevtik tədqiqat üçün ideal obyektdir. Təqdim olunan məqalədə Qarayevin adı və şəxsiyyətinlə onun sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri arasında rəmzi bir əlaqə mövcuddur. Eyni zamanda bəstəkarın ən məşhur əsərlərində meta-süjeti əmələ gətirən beş təkrarlanan, sabit mövzular aşkara çıxır. Bunlar - qəhrəmanın onu əhatə edən arxaikaya qarşı romantik üsyanı, məhəbbət, yüksək romantik divanəlik, tale və ölüm.
Açar sözlər: Qara Qarayev, hermenevtika, Qarayevın adı, şəxsiyyəti, meta-süjeti ilə rəmzi əlaqə.

Kara Karaev - as a person and as a creator is an ideal subject for hermeneutic research for a number of reasons. There is a special symbolic connection between the name and personality of Karaev with the characteristic features of his art. This article reveals the presence of five recurring, stable themes that form the meta-plot of the composer's most “iconic” creations. This is the hero's romantic rebellion against the archaic environment, love, high romantic madness, fate and death.
Keywords: Kara Karaev, hermeneutic, symbolic connection, name, personality, meta-plot.