Xülasə Əsrlər boyu ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xalq rəqslərimizin əhəmiyyəti və təbiəti indi bir elm olaraq və cəmiyyət tərəfindən sənət kimi qəbul edilir. Folklorumuzun vacib əsaslarından biri olan xalq rəqslərimizin əhəmiyyəti və təbiəti cəmiyyətin böyük bir hissəsi tərəfindən fərq edilmir və hətta nəzərə alınmır. Əhəmiyyəti və təbiəti bu mənada başa düşülməmiş xalq rəqslərimiz, bu gün həll edilməsi lazım olan ciddi və təcili problemlərlə qarşılaşır. Bunlardan ən əsası nəsillər boyu əcdadlarımıza miras qalan bu oyunların dəyişməsi və təhrif olunmasıdır. Əlavə edilmiş figurlar, motivlər bu sahəyə ciddi ziyan vurmuşdur. Bu işdə təsirli olan ən vacib amillər şüursuz və ya mövzuya əhəmiyyət verməyən və ya mütəxəssis olmayan təlimçilərdir. İndiki vaxtda ölkəmizdə bir elm sahəsi olaraq qəbul edilmiş və bir çox universitetdə (İstanbul Texniki Universiteti, Ege Universiteti, Qaziantep Universiteti kimi ...) şöbələri olan xalq oyunlarımızı elmi həqiqətlərə əsaslanaraq öyrətmək və araşdırmaq bu məsələnin ciddiliyini ortaya qoydu. Bu arada dünyanın ilk rəqs federasiyası ölkəmizdə quruldu, Türkiyə Xalq Rəqsləri Federasiyası 2001-ci ildə fəaliyyətə başlayıb.
Açar sözlər: Xalq rəqsləri, konservatoriya, məzun, rəqs, musiqi

Yüzyıllardır ülkemizde faaliyet gösteren, artık bilim dalı olarak kabul görmüş ve toplumca sanat olduğu kabul edilmiş, Folklorumuzun önemli zemin taşlarından Halk Oyunlarımızın bu anlamdaki önem ve mahiyeti toplumun büyük bir kesimi tarafından fark edilememiş hatta göz ardı edilmiştir. Bu anlamdaki önemi ve mahiyeti kavranamamış Halk Oyunlarımız günümüzde ciddi ve acil olarak çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıyadır. Bunların başında nesiller boyu atalarımızın yadigârı olan bu oyunların zaman içinde değişime uğraması ve bozulmasıdır. Ekleme figür, zorlama figür ve hedefsiz yarışmalar bu alana ciddi zararlar verilmiştir. Bunun etkili olan en önemli faktörler ise bilinçsiz veya yaptığı işe uzman olmayan ve önemsemeyen eğitmenler ve konuya yeterince ilgi göstermeyen sayın yetkililerdir. Ülkemizde Artık bir bilim dalı olarak kabul gören ve birçok üniversitemizde bölümü bulunan (İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi… gibi) halk oyunlarımızın bilimsel gerçekleri dayalı olarak öğretilmesi ve araştırılması bu konudaki ciddiyeti ortaya koymuştur. Bu arada Dünyada ilk defa Ülkemizde dans federasyonu kurulmuştur, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Konservatuvar, Mezun, Oyun, Müzik Резюме

Важность и природа нашего народного танца, который существовал в нашей стране на протяжении веков, теперь признан наукой и обществом как искусство, а важность и природа наших народных танцев, одной из важных составляющих нашего фольклора, не были замечены или даже проигнорированы значительной частью общества.Наши народные танцы, важность и природа которых в этом смысле не были поняты, сейчас сталкиваются с серьезными и неотложными проблемами, которые необходимо решать. Самым важным из них является изменение и ухудшение этих мотивов, которые были наследием наших предков на протяжении поколений. Сложные фигуры, форсированные фигуры и бесцельные соревнования нанесли серьезный ущерб этой области. Наиболее важные факторы, влияющие на этот регрес, - это бессознательные или неопытные тренеры, которым все равно, и которые не уделяют достаточно внимания предмету. Обучение и исследование наших народных танцев на основе научных фактов, которые теперь признаны в нашей стране как отрасль науки и имеют отделения во многих университетах (таких как Стамбульский технический университет, Эгейский университет, Университет Газиантепа ...), выявили серьезность этого вопроса. Тем временем в нашей стране была создана первая в мире федерация танцев, Федерация народных танцев Турции начала свою деятельность в 2001 году.
Ключевые слова: Народные танцы, Консерватория, Выпускник, танец, Музыка

The significance and essence of our Folklore, which has been performed in our country for centuries that is now accepted as a science and art by the society, is one of the important grounds of our Folk Dances, have not been noticed by a large part of the society; rather, it has been ignored for a long time. In this sense, our Folk Dances, whose significance and essence have not been understood, also confronts serious and severe problems that need to be solved urgently in recent. The most important of these problems is the change and deterioration of these dances, which are legacy of our ancestors for generations. Additional figures, forced figures and aimless competitions caused serious damages to this area. In this case, the most important factors that are effective are unconscious trainers who are not experts in their professions or who do not care about the situation, and dear officials who do not show enough interest in the subject. Teaching and researching our Folk Dances based on scientific facts, which are accepted as a science branch in our country now, and have departments in many universities (Istanbul Technical University, Ege University, Gaziantep University, etc.) has exposed the seriousness of this issue. In the meantime, the world's first dance federation was established in our country, Turkey Folk Dance Federation went into operations in 2001.
Keywords: Conservatory, Folk Dance, Graduate, Dance