Məqalə dünya xalqlarının mədəniyyətlərinin müasir qlobal inteqrasiyası kontekstində sənətin məzmunu və formasıdakı dəyişikliklərə həsr edilmişdir. Bu prosesin obyektivliyi ideyası, sənətin ictimai şüurun formalaşmasına təsirinin geniş imkanları əsaslandırılmışdır. Dünya sənətinin və estetik düşüncəsinin müəyyən sahələrinin inkişaf meyillərinin müqayisəli təhlili göstərir ki, mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri burada mühüm rol oynayır, bəziləri isə burada aparıcı rol oynayır. Xüsusi olaraq qloballaşmanın özü formalaşma meylləri və prinsipləri dəyişdikdə milli mədəniyyətlərin, o cümlədən milli sənətin inkişafında bir iz buraxır. Sənət zorakı olmayan, ədalətli bir cəmiyyətin qurulmasına köməklik etməlidir.
Açar sözlər: incəsənət, mənəvi dəyərlər, etika və estetika, milli identiklik.

Статья посвящена изменениям в содержании и форме искусства в условиях современной глобальной интеграции культур народов мира. Обосновывается мысль об объективности данного процесса, о широких возможностях воздействия искусства на формирование общественного сознания. Сравнительный анализ тенденций развития отдельных направлений мирового искусства и эстетической мысли показывает, что здесь большую роль играет взаимовлияние культур, где некоторые из них играют ведущую роль. В частности, сама глобализация накладывает отпечаток на развитие национальных культур, в том числе национального искусства, когда меняются тенденции и принципы его формирования. Искусство должно вносить свой вклад в строительство ненасильственного справедливого общества.
Ключевые слова: искусство, моральные ценности, этика и эстетика, национальная идентичность.

The article is devoted to changes in the content and form of art in the context of modern global integration of cultures of the peoples of the world. The idea of the objectivity of this process, the broad possibilities of the impact of art on the formation of public consciousness is substantiated. A comparative analysis of the development trends of certain areas of world art and aesthetic thought shows that the mutual influence of cultures plays a big role here, where some of them play a leading role. In particular, globalization itself leaves an imprint on the development of national cultures, including national art, when the trends and principles of its formation change. Art must contribute to the construction of a nonviolent, just society.
Keywords: art, moral values, ethics and aesthetics, national identity.