Göyçə aşıq məktəbi      
      
  A.O. Kərimli         
1   2   3   4   5  
 
 
make printcopy print copy


BİBİLİOQRAFİYA

1. A. N. Veselovskiy. "İstoriçeskaə pogtika". M., "Vısşaə şkola", 1989, s. 155, 160.

2. a) L. A. Mazelğ, V. A. Üukkerman. Analiz muzıkalğnıx proizvedeniy. M., Muzıka, 1967, s. 752
b) L. A. Mazelğ. Stroenie muzıkalğnıx proizvedeniy. M., Muzıka, 1979, s. 534

3. Muzıkalğnaə gnüiklopediə, t. 6. M. SG. 1982. s. BSG (Bolğşaə Sovetskaə gnüiklopediə). izd. III. t. 29. M. SG. 1978. s. 425.
4. a) V. Çiçerov. Şkolı skaziteley Zaonejğə. M., Nauka, 1982.
b) Balandin A. İ. Mifoloqiçeskaə şkola v russkoy folğkloristike. M., Nauka. 1988.
v) Azad Ozan Kerimli. Tauzskaə şkola aşıqov Azerbaydjana. Avtoref. dissertaüii na soisk. uç. st. kand. iskusstvovedeniə. Baku. 1995.
q) L. Blok. Klassiçeskiy taneü. M., İskusstvo, 1987,
d) L. K. Qasanova (sostavitelğ). Katexizis teorii i praktiki klassiçeskoqo gkzersisa: şkolı, konüepüii (metodiçeskie rekomendaüii). Min. kulğturı Azerb. respubliki, uç. metod. kab. po muz. obrazovaniə. 1997.
5. Zəki İslam. Əlim tanrı ətəyində (şerlər və poemalar) . Bakı, "Önər", 1995, s. 11-14.
Göyçə və onu çevrələyən türk-oğuz bölgələri haqqında bilgilər şairin "Hayıf oldu" (s. 15-16), "Göyçəni" (s. 22-24), "Yaxşıyıq" (s. 26-27), "Ağrın alım" (s. 28-30), "Səsləmə" (s. 32-34) şerlərində də öz əksini tapıb.

6. E. İsmayıl. Oğuz yurdun övladları. I kitab. Bakı, "Təbib", 1999.

7. Yenə də orada: s. 310-311

8. E. İsmayıl. Ağrı dağı qədər ağrılarım var... Bakı, "Ağrıdağ", 1999. s. 7-14.

9. Bax: H. İsmayılov. "Miskin Abdalın şəxsiyyəti və taleyi. " Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. VIII kitab. Bakı, Səda, 1999, s. 100-119.

10. Əlavə olaraq bax: Hacı Zəki İslam. "El şairi - Miskin Abdal. " Günaydın" qəzeti, N27-28 (38-39), 28-30 aprel və 1-4 may 1998 tarixdə.

11. M. Qasımlı. Aşıq sənəti. Bakı, "Ozan", 1996. s. 171

12. a) Yenə də orada: s. 171-172.
b) Z. Məhərrəmov. XX əsr Göyçə aşıq mühiti: s. 13

13. Qasımlı. Aşıq sənəti: s. 171.

14. M. Həkimov. Ağ Aşıq (Allahverdi) . "Ustad aşıqlar" kitabı. Bakı. Gənclik. 1983. s. 50-54.

15. Z. Məhərrəmov. XX əsr Göyçə aşıq mühiti: s. 13-14.

16. "Ustad aşıqlar": s. 68-69.

17. Yenə də orada: s. 66.

18. a) Azərbaycan aşıqları və el şairləri. I cild.

b) "Sazlı-sözlü Göyçə". Bakı, Yazıçı, 1999.

19. Z. Məhərrəmov. XX əsr Göyçə aşıq mühiti: s. 14.

20. Rəssam Cabbar Quliyev 1922-ci ildə Ermənistanın Zəngibasar mahalında anadan olmuş, 1941-ci ildə İrəvan Dövlət pedaqoji texnikumunu bitirmişdir. İkinci Dünya müharibəsində iştirak edərək, İtaliya və Yuqoslaviya partizan hərəkatının fəal üzvlərindən olub. Müharibədən sonra 45 il müəllimlik edib. 1967-ci ildə Ermənistanın əməkdar rəssamı adına layiq görülüb. 1988-ci ildə erməni zorakılığı üzündən Azərbaycana köçüb. Burada o, Azərbaycan Rəssamlar ittifaqının üzvülüyünə qəbul olunub, 23 dəfə fərdi sərgisi keçirilib. Dünyanın 20-dən artıq ölkəsinin muzey və şəxsi kolleksiyalarında əsərləri qorunan sənətkarın əməyi dövlət tərəfindən dəfələrlə qiymətləndirilib.


 
1   2   3   4   5  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site